Her på siden kan du læse foreningen L&F Centrovices vedtægter

Navn og hjemsted

§1

Foreningen navn er Landbrug & Fødevarer Centrovice. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

Formål

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Det er herunder foreningens formål:

* at sikre medlemmernes rettigheder, indtjenings- og udviklingsmuligheder

* at give landbruget på Fyn en stærk, erhvervspolitisk stemme over for medlemmer, myndigheder og øvrige samfund.

*at fremme landbofamiliernes dialog med og omdømme i det omgivende samfund.

* Forestå udlejning af bygninger samt være medejere af et rådgivningsselskab.

Medlemmer

§ 3

Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.

Kun udøvende landmænd kan optages som aktive medlemmer i kategorierne bedriftsmedlemmer, medejere, driftsledere og bortforpagter. Dertil kan personer under 40 år, med relation til primær- og følgeerhverv og som ikke selv driver landbrug, optages som aktive medlemmer i kategorien Ung Aktiv. Et aktivt medlemskab giver stemmeret på foreningens generalforsamling.

Som interessemedlemmer optages personer og virksomheder med interesse for foreningens virke. Et interessemedlemskab giver ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

§ 4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar måned.

Såfremt kontingent ikke er betalt rettidigt, fortærer medlemmet sine rettigheder

§ 5

Et medlemskab giver ret til at deltage i foreningens møder og arrangementer, at modtage Landbrugs Avisen, samt at benytte øvrige medlemstilbud.

§6

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter.

§ 7

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens administration inden den 31. december med virkning for følgende kalenderår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det resterende del af kalenderåret.

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

§9

Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer – blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsorden. I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 10

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt og uden angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Generalforsamlingen afholdes på Fyn.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, hvorledes overskuddet skal disponeres.

Bestyrelsen indkalder med mindst 8 dages varsel til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger gennem bekendtgørelse i pressen og pr. brev eller mail til samtlige aktive medlemmer med angivelse af dagsorden.

§ 11

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse 4 stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen. Over generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 12

På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forhandling om bestyrelsens beretning.
  4. Orientering om rådgivningsselskabets drift.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Øvrige valg, herunder valg af revisor.
  9. Eventuelt

§ 13

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 14

Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Formand ved absolut flertal. Øvrige valg til bestyrelsen foregår ved relativt flertal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest 1 måned efter afholdelsen.

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning.

Stemmes der ved stedfortræder, skal der fremvises en fuldmagt. Et medlem kan foruden egen stemme medbringe en fuldmagt.

Kandidater der foreslås på generalforsamlingen, skal give tilsagn om, at de ønsker at modtage valg. Tilsagn kan alene gives ved mundtligt tilsagn på generalforsamlingen eller ved skriftlig tilkendegivelse.

Bestyrelsen

§ 15

Bestyrelsen består af 9 – 11 medlemmer: 9 medlemmer vælges fra kategorierne bedriftsmedlemmer, medejere, driftsledere og bortforpagter. Desuden kan vælges op til 2 medlemmer fra kategorien Ung Aktiv.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen blandt medlemmerne i kategorierne bedriftsmedlemmer, medejere, driftsledere og bortforpagter. Formanden er på valg i lige år.

8 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne i kategorierne bedriftsmedlemmer, medejere, driftsledere og bortforpagter, 4 på valg i lige år og 4 på valg i ulige år.

Op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges fra medlemmer i kategorien Ung Aktiv. 1 på valg i lige år og 1 på valg i ulige år. I 2024 vælges dog kun 1 medlem fra kategorien Ung Aktiv.

Næstformanden, vælges på det konstituerende møde

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen blandt medlemmerne i kategorierne bedriftsmedlemmer, medejere, driftsledere og bortforpagter.

Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen og der foretages en ny konstituering.

Bestyrelsens medlemmer fordeler ved konstitueringen en række opgaver mellem sig. Således udpeges der i bestyrelsen særlige ansvarlige for vigtige faglige og politiske områder.

Valgperioden er 2 år.

§ 16

Foreningssekretæren fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar overfor generalforsamlingen afgørelsen i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen hvorledes overskuddet skal disponeres.

§17

Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug og Fødevarer.

§ 18 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf.

§ 19

Bestyrelsen godkender retningslinjer for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte, samt regler for vederlag for arbejde udført i foreningens tjeneste.

§ 20

Bestyrelsen kan afhænde eller opkøbe andele af rådgivningsvirksomheder.

§ 21

Bestyrelsen godkender de for foreningens fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendom.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og næstformanden, når sagen er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

I alle øvrige sager tegnes foreningens af foreningens formand og næstformand.

§ 22

Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen skal til stadighed være underrettet om hvilke personer, der i henhold til fuldmagt tegner foreningen.

§ 23

Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for den virksomhed.

§ 24

Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden, hvor i de nærmere rammer for bestyrelsens arbejde er anført.

Hæftelse

§ 25

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Regnskab og revision

§ 26

Regnskabets året er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Foreningens regnskabs skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 27

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Vedtægtsændringer og ophør

§ 28

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når der er vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.

Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål.

§ 29

Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dagens mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for denne fortsættende forening samtidig godkendes.

§ 30

Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres foreningens aktiver, passiver og forpligtelser til den fortsættende forening.

§ 31

Ved foreningens totalophør indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, hvordan foreningens formue skal anvendes.

Ikrafttræden

§ 32

Disse vedtægtsændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 18. marts 2024, træder i stedet for vedtægter af d. 25. juni 2020.

Således vedtaget på generalforsamlingen 2024.