Hvordan arbejder vi med kollektive virkemidler?

I de seneste uger har formand, Torben Povlsen, været til møder på Nordfyn og i Brobyværk om kollektive virkemidler til vandarealer.

Til møderne gik dialogen på, hvordan vandplan 3 fra landbrugspakken kræver yderligere tiltag fra danske landmænd, hvilket skaber uro hos lodsejerne, som allerede bidrager meget.

I møderne deltog Torben Povlsen, fire rådgivere fra Vissenbjerg og to konsulenter fra SEGES. Torben Povlsen bød velkommen og fortalte om det nye Odense Fjord Samarbejde og de muligheder, han ser i det herunder bla. at få det med som et pilotprojekt i landbrugsaftalen. Formålet er at udvikle en lokalt baseret, alternativ vej til god økologisk tilstand i fjorden, hvor andre presfaktorer end kvælstof også medtages.  

“Selvom vi landmænd allerede gør utrolig meget, er det vigtigt, at vi byder konstruktivt ind på de kollektive virkemidler, så vi når målene for CO2reduktion. Samtidig får vi også størst mulig indflydelse, når landbruget bliver et forgangserhverv, der viser, at det kan svare sig at trække i arbejdstøjet og levere på de store ambitioner, fortæller Torben Povlsen. 

De kollektive virkemidler inkluderer blandt andet kvotereduktioner, braklægning og en stigning i eftergrøder.

Landbrugsaftalen betyder flere kollektive virkemidler

Landbrugsaftalen, som netop er indgået, betyder, at der skal laves mange flere vådområder, minivådområder, klima-lavbundsprojekter mv. For at det skal lykkes, så landbruget undgår yderligere krav på dyrkningsfladen, så skal der arbejdes hurtigere og smartere. Velas, Vissenbjerg har indgået aftale med SEGES om at medvirke i et projekt, der handler om udvikling af rådgivningen til at kunne håndtere de fremtidige krav til rådgivningen

Det er i den sammenhæng man arbejder videre med konceptet ”kollektive opstartsmøder”, hvor lodsejere fra små deloplande samles for sammen at beskrive, hvor vandet løber og prøve at finde de mest hensigtsmæssige placeringer af vådområder, minivådområder mv. Vi har de sidste par uger gennemført møder i to oplande i hhv. Nordfyns og Faaborg-Midtfyns kommuner.

Blandt de deltagende på Nordfyn var oplandskonsulent Anne Sloth, planteavlskonsulent Michael Wang Lønbæk og Flemming Gertz fra SEGES, og på mødet i Brobyværk deltog planteavlskonsulent Kirsten Larsen samt oplandskonsulent Birthe Thordahl Christensen.

Opgaven på møderne var at samle oplysninger om drænforholdene i oplandene og finde egnede steder til evt. at placere tiltag. Alt er naturligvis frivilligt. Der var stor opbakning til møderne, og der deltog omkring 20 lodsejere i hvert møde.

Forskellige oplande giver forskellige muligheder

Der var tale om to meget forskellige oplande med meget forskellig geologi og dermed meget forskellige muligheder.

”Fra rådgivningen ser vi et stort potentiale i at arbejde på denne måde, fordi vi bliver involveret tidligt, og fordi man ikke fra statens side har lagt sig fast på bestemte løsninger. Det bliver i høj grad op til landskabet og deltagerne – med råd og vejledning – at afgøre, hvad der kan lade sig gøre. Samtidig ser vi fra rådgivningen, at en styrkelse af samspillet mellem planteavls- og oplandskonsulenter er vigtigt for, at en sådan proces kan lykkes på en god måde,” siger Anne Sloth.