Odense Kommune bevilliges væsentligt beløb til genopretningen af fjorden

Odense Kommune får bevilliget lige under 1,3 millioner kroner til at nedsætte et såkaldt kystvandråd og derigennem søsætte en række projekter, der skal bidrage til en bedre vandmiljøtilstand i Odense Fjord. Arbejdet kommer til at ligge i forlængelse af det omfattende arbejde, der allerede udføres i regi af Odense Fjord Samarbejdet.

Ligesom mange andre danske fjorde og kystområder døjer Odense Fjord med dårligt vandmiljø. Nu er Odense Kommune blevet udpeget som en af fire kommuner, hvor der skal oprettes et såkaldt kystvandråd, der har til formål at undersøge nye måder til at nå både de lokale og nationale vandmiljømål på. Med til udpegningen følger i første omgang 1.293.990 kroner til at foretage en række lokalt funderede analyser af vandet i Odense Fjord.

Midlerne kommer fra projektet Lokalt Funderede Analyser, der udspringer af Landbrugsaftalen fra 2021 – en aftale vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, som skal nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser med 55-65 % frem mod 2030.

”Vi har stablet et helt unikt samarbejde om Odense Fjord på benene, og jeg er rigtig glad for, at denne indsats nu får et ekstra skub med disse midler. Det gør os i stand til at gennemføre endnu flere lokale analyser af vores fjord og det tilhørende opland, og på den måde kan vi blive mere præcise på, hvilke løsninger der fungerer lokalt i Odense Fjord” siger Tim Vermund, rådmand, Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.

Bevilling løfter Odense Fjord Samarbejdet

Odense Fjord er et af Fyns vigtigste naturområder, men det er også velkendt, at fjordens naturtilstand gennem mange år har været alvorligt udfordret. Og som det er i dag, lever fjorden ikke op til kravene i EU’s vandrammedirektiv.

For at komme udfordringerne til livs – herunder sørge for, at fjorden netop lever op til EU’s krav – har Odense Fjords fire oplandskommuner sammen med miljøorganisationer, landbruget, virksomheder, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner etableret Odense Fjord Samarbejdet, der har som målsætning at bringe fjordens vandmiljø i en god økologisk tilstand frem mod 2027. Det er blandt andet dette arbejde, som bevillingen kommer til at ligge i naturlig forlængelse af.

”Da vi tilbage i 2020 tog initiativ til Odense Fjord Samarbejdet, var det netop, fordi vi ved, at løsningerne på lokale udfordringer bedst findes lokalt. Derfor har vi også brugt energi på at byde ind på de kystvandråd, som Folketinget lagde op til i landbrugspakken. Et af vores grundlæggende principper er, at de løsninger, vi søsætter, skal være baseret på viden. Så vi er meget tilfredse med, at vores stærke arbejde får et løft med den her bevilling,” siger Torben L. Povlsen, formand for Odense Fjord Samarbejdet.

Viden skal bruges til at genoverveje vandplanerne

Det nedsatte Kystvandråd for Odense Fjord vil i udgangspunktet bestå af Odense Fjord Samarbejdets ni aktører samt Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Friluftsrådet og Dansk Sportsfiskerforbund.

Rådet skal nu i gang med at fordele opgaverne. Resultaterne af de lokale analyser bliver samtidig et bidrag til regeringens arbejde med de vandplaner, der nationalt skal få alle kystvande til at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Fakta om Odense Fjord Samarbejdet

Odense Fjord Samarbejdet er en gruppe af fynske virksomheder, institutioner og organisationer, der samarbejder om at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord.

Formålet er at komme i mål med god økologisk tilstand i 2027.

Samarbejdet har eksisteret siden 2020 og foreningen blev dannet i august 2022.

Samarbejdet har følgende parter:
– Danmarks Naturfredningsforening
– L&F Centrovice
– Vandcenter Syd
– Fjernvarme Fyn
– Odense Renovation
– Faaborg-Midtfyn Kommune
– Nordfyns Kommune
– Kerteminde Kommune
– Odense Kommune
– Odense Havn
– HJ Hansen
– Marius Pedersen
– Dansk Gartneri
– FFV Energi & Miljø
– Syddansk Universitet
– SEGES Innovation