Her på siden kan du få et overblik over kommuneplaner og hørringsrunder på relevante områder fra din kommune. Vi har lavet et simpelt værktøj, der gør det nemt at se, hvad du skal forholde dig til. Hvis vi har overset noget, er du velkommen til at sende en mail til foreningssekretær Luise Søndergård Søvrup på lss@velas.dk.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

(Oktober 2021)

Status på håndteringen af BNBO i Kerteminde Kommune:

Kommunens sårbarhedsvurderingerne er færdige, og de viser, at der generelt ikke er problemer med pesticider eller nitrat. Dog er der nogle BNBO’er, der skal laves en indsats på.

Kerteminde er i gang med indsatsplaner sammen med BNBO’erne, så derfor håber de, at de kun skal ud til lodsejerne én gang. Vandværkerne er introduceret til opgaven, og der er en forventning om, at både vandværkerne og lodsejerne bliver indkaldt til et fælles møde om opgaven.

Lokalt er der vedtaget en indsatsplan i Langeskov, mens de forventer at færdiggøre Indsatsplan Hindsholm i slutningen af 2021, som derefter skal behandles politisk. Indsatsplan Kerteminde forventes at begynde i starten af 2022 og være færdig inden sommer 2022.

Generelt giver Kerteminde Kommune udtryk for, at de foretrækker frivillige aftaler. Kommunen vil gerne facilitere forhandlingerne mellem lodsejerne og vandværkerne, men hvis parterne selv kan finde en løsning, vil det være bedst.

(Oktober 2021)

I starten af september deltog L&F Centrovice i et møde med Nyborg Kommune om BNBO. På mødet blev de statslige rammer for BNBO gennemgået sammen med status for arbejdet og processen i Nyborg Kommune.

Kommunens medarbejdere gav udtryk for, at det var vigtig, at der bliver lavet frivillige aftaler med relevante lodsejere, og at de blandt andet ser ind i, hvordan tiltag med skovrejsning kan benyttes.

Som næste skridt orienterer kommunen relevante lodsejere. Her anbefalede L&F Centrovice, at kontakten til den enkelte lodsejer vedlægges kort over lodsejerens aktuelle matrikel/de aktuelle matrikler. Fra november og frem vil kommunen drøfte muligheder for aftaler med vandværker og lodsejere. Kommunen eller vandværk indkalder til møde.

L&F Centrovice opretholder den konstruktive dialog og følger op på kommunens tiltag.

(Marts 2022)

Faaborg-Midtfyn Kommune har nu taget det første spadestik til arbejdet med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, herunder BNBO opgaven. I den forbindelse har kommunen nedsat et Koordinationsforum, hvor L&F Centrovice er repræsenteret af Peter Høj. Koordinationsforummet er et rådgivende organ, hvor vi har mulighed for at spille vores tanker og ideer ind, inden planerne behandles politisk. Det giver os en stor indflydelse på, hvordan grundvandsbeskyttelse håndteres lokalt.

Det første møde i Koordinationsforummet blev afholdt den 17. marts, hvor kommunen gav en introduktion til arbejdet, der venter forude. Kommunen har udliciteret arbejdet til en ingeniørvirksomhed, der kommer til at lave en ny vandforsyningsplan, en indsatsplan for hele kommunen, samt risikovurderinger af BNBO-udpegningerne. Det forventes, at alt arbejdet er slut ved udgangen af 2022. Kommunen forventer, at risikovurderingerne for BNBO er færdige ultimo maj, og derefter mødes Koordinationsforummet igen, for at drøfte strategien om at nå i mål med de frivillige aftaler. Vi har en god dialog med vandrådet i Faaborg-Midtfyn kommune og overvejer at planlægge et fælles møde for lodsejere og vandværker.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

Assens Kommune mangler to risikovurderinger på BNBO’er, inden de er helt i mål. Der er i alt 92 boringer i kommunen fordelt på 36 vandværker. Der mangler stadig et par udpegninger fra Miljøstyrelsen, men de forventes at komme i 2022.

Når risikovurderingerne er færdige, får vandværkerne dem tilsendt i en teknisk høring, hvor de har mulighed for at komme med indsigelser. Generelt er der ingen problemer med nitrat i kommunen, men der har været problemer med desphenyl chloradazon i flere boringer.

Assens Kommune har ikke lagt en plan for processen omkring de frivillige aftaler endnu, men Vandcenter Syd er i gang med at finde løsninger ved det multifunktionelle jordfordelingsprojekt ved Holmehave, som Assens Kommune kommer til at læne sig op ad.

L&F Centrovice appellerer til, at Assens Kommune sikrer, at lodsejere i Assens Kommune er lige så godt stillet som øvrige lodsejere på Fyn ift. at nå målet med frivillige aftaler inden udgangen af 2022.

Vi opfordrer vores medlemmer til selv at tage kontakt til vandværket, hvis de endnu ikke har hørt noget, for at afklare situationen omkring boringen på deres jord.

Selvom der ikke står noget her, kan der være relevante nyheder. Besøg kommunens hjemmeside for mere information.

(Oktober 2021)

29. september 2021 havde L&F Centrovice møde med Svendborg Kommune om BNBO. Mødet var en orientering om kommunens tids- og procesplan og blev brugt til at erfaringsudveksle.

Alle parter var enige om, at der skal arbejdes på de frivillige aftaler så hurtigt som muligt, så lodsejerne kan få den bedste erstatningsaftale inden for rammerne. Kommunen lagde dog lige så stor vægt på, at erstatningen skal være på et niveau, så vandværkerne og dermed forbrugerne ikke skal betale mere end det tab, jordejerne lider.

L&F Centrovice arbejder nu for, at Svendborg Kommunes vurderinger bliver behandlet politisk i byrådet, så der kommer et bredt fundament for kommunens tilgang.