Søg

Søg efter medarbejder:

SOS

Archive

 1. Aktuelt i spinat

  Kommentarer lukket til Aktuelt i spinat

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Der er set begyndende kolonidannelse af bedelus, så hold øje med dem fra nu af. Det ses ved at undersøge blade der, ovenfra set, krøller rundt om sig selv. Indenunder sidder der ofte en hel lusekoloni. Bekæmpelse foretages med 0,3 kg Pirimor G eller 0,3 kg Karate 2,5 WG pr. ha. Der kan også anvendes halv dosis af hvert af disse midler.

  Hvis der er angreb af bedefluelarver, vil 140 g Teppeki pr. ha være et godt valg, da det er et systemisk virkende middel.

  Bladtæger kan, især i kanten af marken, suge på bladene. Det giver krusede blade. Eventuel bekæmpelse kan ske med 0,3 kg Karate 2,5 WG.

  Lusebekæmpelsen kan også snart kombineres med den første svampesprøjtning ved begyndende stokløbning med 0,5 l Opera eller med 0,3 kg Signum WG + 0,3 l Folicur Xpert pr. ha. Svampe skal bekæmpes senest, når der er pollen i marken.

  Ved undtagelsesvist tidlige og kraftige angreb af spinatskimmel kan svampebekæmpelsen indledes med 0,6 l Revus pr. ha.

   

   

 2. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovie.dk).

  Det er ved at være overstået med Betanal-sprøjtningerne for i år. Hvis der er behov for supplerende sprøjtninger i sent sået spinat, kan der anvendes max.1,0 l pr. ha, da effekten af jordmidlerne nu efter nedbør også kan påvirke spinaten. Er spinat medtaget, er det nødvendigt at lade spinaten regenerere lidt, inden den sprøjtes.

  Hvis det mest er snerlepilurt, agerkål, agersennep og spildraps, der er tilbage, skal der ikke bruges mere Betanal, men når det bliver mere lunt i vejret, kan der anvendes 1,0 – 1,5 l Asulox pr. ha tilsat 0,5 l olie. Effekten er bedst ved dagtemperaturer over 20 grader. Asulox må kun anvendes 2 gange og med max. 2,0 l pr. ha.

  Spinat med mange agerrævehale d. 3. maj 2019.

  Ved forekomst af græsukrudt som f.eks. agerrævehale eller flyvehavre kan anvendes 0,75 – 1,0 l Agil pr. ha eller 1,0 – 2,0 l Fokus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha. Fokus Ultra anvendes, hvis rajgræs er problemet.

 3. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Første bladsprøjtning i spinat bør udføres, når det første ukrudt er under fremspiring, uanset om spinaten er fremspiret. Der anvendes 1,0 – 1,5 l Betanal + 0,1 – 0,2 l olie pr. ha. For at skåne spinaten og stadig få en god ukrudtsbekæmpelse kan dosis deles i 2 gange 0,80 l Betanal pr. ha med 4 dages mellemrum stadig tilsat 0,1 – 0,2 l olie pr. ha.

  I tidligt såede marker, der er klar til 2. ukrudtsbekæmpelse, anvendes max.1,0 – 1,25 l Betanal pr. ha. Hvis der er lidt skader efter 1. sprøjtning så undlad tilsætning af olie.

  Ved forekomst af spildraps eller andet korsblomstret ukrudt kan der anvendes 1,0 – 1,25 Betanal + 0,50 l Asulox pr. ha under lune forhold.

  Vær opmærksom på trips og brug 0,15 Karate 2,5 WG pr. ha ved angreb.

   

   

   

   

   

   

 4. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Noget af det vigtigste ved dyrkning af spinat til frø er en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse uden at beskadige spinatplanterne (for meget). Arterne hvidmelet gåsefod (melder), burresnerre, raps, agerstedmoder og lægejordrøg er vanskelige at bekæmpe. Og så skal der skal være speciel opmærksomhed på burresnerre, hanekro og snerle-pileurt, der er arter, som er vanskelige at frarense.

  Det kan anbefales så vidt muligt, at anvende falsk såbed ved at gøre såbedet klar 8 – 10 dage før såning af spinaten. INDEN spinatens fremspiring, normalt senest 5 dage efter såning, anvendes ca. 0,75 l 360 g glyfosat pr. ha. Når spinaten har sat rodspiren og bryder med en topspire er det absolut sidste frist, da fremspiring så vil finde sted indenfor ca. et døgn afhængig af jordtemperaturen. Placer evt. et stykke glas på nogle sten eller jordknolde på en sydskråning, gerne på lidt sort jord, der ofte er der varmeste sted i marken for på den måde at følge med i, hvor langt spiringen er kommet. Specielt vej-pileurt er tidligt fremme og vil kunne bekæmpes på denne måde.

  Her til 2019 er Proman blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frø med en dosering på 0,5 l – 1,0 l pr. ha. Proman skulle specielt til hvidmelet gåsefod (melder) være bedre end Goltix.

  Vi kan dog ikke, efter samråd med Jensen Seeds, anbefale midlet anvendt generelt i 2019, men gerne i er par sprøjtespor for at få nogle erfaringer, gerne rent – altså uden iblanding af Command CS/Centium 36 CS. Da det er vigtigt, at spinaten ikke skades, og der er tilstrækkelig effekt på ukrudtet, afprøver vi Proman i nogle demoforsøg i år sammen med Jensen Seeds for at afklare, om vi kan anbefale det generelt i 2020.

  Så den generelle anbefaling til anvendelse af jordmidler lige efter såning ligner tidligere års anbefaling, hvor der snarest efter såning og inden, der er gået 3 dage ukrudtsbekæmpes ved udsprøjtning af jordmidlerne Command CS/Centium 36 CS og Goltix SC 700 i blanding eller hver for sig afhængig af ukrudtsbestandens sammensætning.

  Der anvendes 0,15 l Command pr. ha, der har rimelig god effekt på burresnerre i blanding med 0,5 l Goltix SC 700 pr. ha, der har effekt på de tidligst fremspirende hvidmelet gåsefod. For at undgå for kraftig virkning af disse jordmidler bør ovennævnte dosering ikke overskides, og overlapning ved kiler og foragre skal undgås, så lad hellere være med at sprøjte der. Er hvidmelet gåsefod ikke problemet, skånes spinaten ved at undlade Goltix. Sprøjt ikke ved udsigt til kraftig regn – afpas såningen herefter!

  Lyse typer af spinat er mest følsomme ved efterfølgende bladsprøjtning med Herbasan/Betanal efter anvendelse af jordmidlerne, især når jorden også er fugtig (våd), da de små nyfremspirede spinatplanter, så stort set er uden vokslag. Spørg firmaet til typen af spinat du har.

   

   

 5. Etablering af spinat – såbed og jordbehandling.

  Kommentarer lukket til Etablering af spinat – såbed og jordbehandling.

  Af Hans Kristian Abildskov (hka@centrovice.dk).

  Jorden fældes, når den er tjenlig og tør nok til, at færdsel ikke giver sammenpresning af fugtig underjord, som vil hæmme rodvæksten. Der harves til ca. 5 cm’s dybde med en såbedsharve, der kan efterlade jorden lettere pakket. Herved er det lettere at styre sådybde og få en ens fremspiring af både spinat og ukrudt. Hvis det er muligt at tilberede såbedet 10 – 12 dage før såning, giver det en god mulighed for at bekæmpe det først fremspirede ukrudt, som f.eks. vejpilurt med glyphosat enten sammen med jordmidlerne efter såning eller senest inden begyndende fremspiring.

  Husk at, det er ved såbedstilberedningen og selve såningen, at du som landmand har den største indflydelse på årets resultat. Kraftige harvninger, der udtørrer såbedet, skal undgås, da løs og tør jord under frøene giver en mangelfuld fremspiring. Undgå også såning i op til et døgn før forventet kraftig eller vedvarende regn, da slemning og skorpedannelse af overjorden giver dårlig fremspiring og senere vanskelig ukrudtsbekæmpelse.

  Spinat sås fra sidst i marts til midt i april. Tidlige typer sås først, da der ellers er risiko for, at de ikke er kraftige nok, når de går i stok.

  Ved spinat er det meget vigtigt at følge såinstruksen fra firmaet med hensyn til antal af hanrækker, evt. blindrækker og hunrækker.

  Hvis det er muligt, er en placering af 40-50 kg N pr. ha ved såning med til at give en god start – resten harves ned før såning. Ved tidlig såning af sene typer gives 80-100 kg N pr. ha ved såning og 40-50 kg N pr. ha ved begyndende strækning. Spinat kvitterer for kalium, så her må der ikke spares. Generelt bør der gødes med 120-140 kg N, 40 kg P og 80-100 kg K og 10 kg S pr. ha.

 6. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  I det varme vejr er der behov for at være forsigtig med betanalsprøjtningerne. Det vil sige max.1,0 l pr. ha, hvis der er behov for supplerende sprøjtninger i sent sået spinat. Er spinaten medtaget, er det nødvendigt at lade den komme sig lidt først.

  Hvis det mest er snerlepilurt og spildraps, der er tilbage, skal der ikke bruges mere Betanal, men nu, da det er lunt i vejret anvendes 1,0 – 1,5 l Asulox pr. ha tilsat 0,5 l olie.

   

  Snerlepileurt

  Snerlepileurt.

   

 7. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Første bladsprøjtning i spinat bør udføres, når det første ukrudt er under fremspiring uanset om spinaten er fremspiret.

  Der anvendes 1,5 l Betanal pr. ha + evt. 0,1 – 0,2 l olie.

  Ved forholdsvis meget regn efter anvendelse af en relativ høj dosis jordmiddel, skal der passes på med tilsætning af for meget olie, især hvis spinaten er fremspiret og der er tale om lyse typer af spinat.

  For at skåne spinaten og stadig få en god ukrudtsbekæmpelse kan dosis deles i 2 gange 0,80 l Betanal med 4 dages mellemrum stadig tilsat 0,1 – 0,2 l olie pr. ha. Det gælder også, hvis sprøjtningen forsinkes pga. ikke farbare marker.

  I tidligt såede marker, der er klar til 2. ukrudtsbekæmpelse anvendes max.1,0 – 1,25 l Betanal. Især, hvis der er lidt skader efter 1. sprøjtning, undlad i så fald olietilsætningen.

  Ved forekomst af spildraps eller andet korsblomstret kan der anvendes 1,0 til 1,25 Betanal + 0,50 l Asulox under lune forhold.

  Der loves nu igen mere tørt vejr, så vær opmærksom på thrips og brug 0,15 Karate pr. ha ved angreb.

   

 8. Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift på sukker for dyrkningsårene 1999 og 2000

  Kommentarer lukket til Tilbagebetaling af EU-produktionsafgift på sukker for dyrkningsårene 1999 og 2000

  Tidligere i foråret blev der afsagt en dom som betyder, at der igen skal tilbagebetales ulovlig opkrævet produktionsafgift på sukker. Sidste gang, der blev tilbagebetalt penge, var det for årene 2001-2005. Denne gang er det for årene 1999 og 2000, og som sidst skal beløbet udbetales til de landmænd, som dyrkede roer i de to år.

  I Danmark skal der samlet tilbagebetales ca. 82 mio. kroner, som skal deles med 40% til Nordic Sugar og 60% (ca. 50 mio.) til dyrkerne. Omregnet til hvad den enkelte dyrker kan få, svarer det til samlet godt 100 kr. pr. ton daværende kontraktmængde (kvotesukker).

  Udfordringen er at finde disse roedyrkere og at dokumentere omfanget af roedyrkning i de to år. I forhold til krav om dokumentation for at få pengene udbetalt (tidligere afregninger m.v.) er meldingen nu, at man er ved at se på hvad der foreligger af datagrundlag – og at vi forventer nærmere information i løbet af maj.

  Roe til nr. 7 2

  Opfordringen er derfor, at man følger med på www.danskesukkerroedyrkere.dk og afventer nyt fra den kant.

   

 9. Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Kommentarer lukket til Ukrudtsbekæmpelse i spinat

  Snarest efter såning af spinaten og inden der er gået 3 dage, bør ukrudtsbekæmpelsen starte med udsprøjtning af jordmidlerne Command CS og Goltix SC 700 i blanding eller hver for sig afhængig af ukrudtsbestandens sammensætning. Der anvendes f.eks. 0,15 l Command CS + 0,5 l Goltix SC 700 pr. ha. Blandingen har rimelig god effekt på burresnerre i blanding og effekt på de tidligst fremspirende hvidmelet gåsefod.

  For at undgå for kraftig virkning af disse jordmidler bør ovennævnte dosering ikke overskides og overlapning ved kiler og foragre skal undgås. Hvis hvidmelet gåsefod ikke er et problem, så kan spinaten skånes ved at undlade Goltix.

  Du bør ikke sprøjte ved udsigt til kraftig regn, men afpas hellere såningen efter vejrudsigten. Hvis Command og/eller Goltix er udsprøjtet på godt fugtig jord, så vil specielt de lyse typer af spinat være følsomme ved den efterfølgende bladsprøjtning med Herbasan/Betanal. Det skyldes, at de små nyfremspirede spinatplanter stort set er uden vokslag, hvis jordmidlerne har haft gode forhold for at virke. Spørg firmaet til typen af spinat, du har, så du ved, hvor påpasselig du skal være.

  Hvis du anvender falsk såbed, hvor du gør såbedet klar 8 – 10 dage før såning af spinaten, kan du ved udsprøjtningen af jordmidlerne tilsætte 0,6 – 0,75 l glyphosat 360 pr. ha. Alternativt kan du separat INDEN spinatens fremspiring, dvs.normalt senest 5 dage efter såning, anvende ca. 0,75 l glyphosat 360 pr. ha. Specielt vejpilurt er tidligt fremme og vil kunne bekæmpes på denne måde.

  En god måde at holde øje med fremspiringen er ved at placere f.eks. et stykke glas på nogle sten eller jordknolde på en sydskråning. Det er oftest det varmeste sted i marken, så når spinaten har sat rodspiren og bryder med en topspire her, er det absolut sidste frist for sprøjtning med glyphosat, da fremspiring så vil finde sted indenfor ca. et døgn afhængig af jordtemperaturen.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve