Søg

Søg efter medarbejder:

SOS

Archive

 1. Nedvisning af hestebønner

  Kommentarer lukket til Nedvisning af hestebønner

  Af Helle Bundgaard Elander (hbe@centrovice.dk).

  Nedvisning af hestebønner er kun aktuel ved meget grønt ukrudt i afgrøden. Nedvisning har begrænset effekt på vandindholdet. Forsøg fra 2017 og 2018 viser at omkostningerne til kemi, kørsel og køreskade overstiger besparelsen på tørringsomkostningerne.

  Dvs. nedvisning er aktuelt, hvor melder, tidsler, kvik, spildraps og andet rodukrudt vil genere høsten, og hvor man vil så hvede direkte efter hestebønner.

  Brug 1440 g glyphosat pr. ha + ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel, som vil sikre en større optagelse under forhold med lav luftfugtighed. Brug 150-170 l vand pr. ha.

  Fuld effekt af glyphosat tager ca. 3 uger, og som tommelfingerregel kan der nedvisnes når ¾ af bælgene er sorte i størstedelen af marken, og vandindholdet er ca. 30%.

 2. Sygdomme og skadedyr i hestebønner

  Kommentarer lukket til Sygdomme og skadedyr i hestebønner

  Af Helle Bundgaard Elander (hbe@centrovice.dk).

  Aktuelt nyt

  Der er hestebønner, som har været i begyndende blomstring i en uges tid. En del er dog kun i tidlig begyndende blomstring.

  Tidligere på sæsonen var der mange gnav af bladrandbiller. De skader ved, at larverne gnaver på de kvælstoffikserende knolde og rødder. Vi har endnu ikke set rodknolde med bladrandbillens larve. Rodknoldene ser fine ud.

  Jeg har ikke set bladlus endnu. Der er mange mariehøns – lad dem for guds skyld arbejde.

  Der er set brune plamager på 2. øverste blad. Plamagerne er afgrænsede og meget tilfældige. Det er ikke chokoladeplet, og der skal ikke behandles mod svampesygdomme endnu. Der er heller ikke set hestebønnerust. Til gengæld har vi  i enkelte marker fundet vikkeskimmel. Desværre har vi ingen midler særlig god effekt på vikkeskimmel.

  Bladlus

  Tjek hestebønnerne for bladlus. De kan angribes af både bedebladlus, der kan være meget tabsvoldende, og ærtebladlus.

  Hvis der er mere en 15% planter med lus, bør der bekæmpes, da der er øget risiko for overførsel af virus, som medfører dværgvækst. Brug 0,15 kg Pirimor og 200 l vand pr. ha. Vær opmærksom på, at Pirimor kun må anvendes én gang pr sæson.

  Svampesygdomme

  Tjek hestebønner for hestebønnerust og chokoladeplet fra omkring blomstring. Hestebønnerust ses typisk først senere på sommeren.

   

  Hvis der er rust eller chokoladeplet anbefales 2 gange 0,4 l Orius eller FolicurXpert pr. ha. Begge er godkendt til mindre anvendelse.

   

 3. Opfølgning på ukrudtsbekæmpelse i hestebønner

  Kommentarer lukket til Opfølgning på ukrudtsbekæmpelse i hestebønner

  Af Helle Bundgaard Elander (hbe@centrovice.dk).

  Opfølgende bekæmpelse af ukrudt køres efter ukrudtets størrelse. Dvs, at f.eks. kamille, storkenæb og spildraps skal have 0-2 løvblade. Til disse arter kan anvendes Fighter 480, der kræver minimum 12 grader for at være effektiv, men 20 grader er optimalt.

  Græsukrudt skal have 2-3 blade, når det skal bekæmpes med Focus Ultra. Temperaturkravet er 10 grader, og optimum er 15-20 grader.

  Stomp CS har en godkendelse til mindre anvendelse for hestebønner og anvendes alene eller i splitbehandling med Fighter 480. Stomp CS kræver fugtig jord og virker optimalt ved 5-15 grader. Der er ikke erfaring med løsningen i hestebønner, kun fra markært. Da løsningen er meget dyr – kr. 228-456 pr. ha – er den ikke taget med i tabellen.

  Mekanisk bekæmpelse

  Hestebønner tåler kraftig ukrudtsharvning indtil 10-12 cm højde, så længe de er relativ bløde. Ved jævnt såbed kan ukrudtsharvningen gennemføres i 3-4 cm dybde. Ukrudtsharvning forudsætter såning på 25 cm rækkeafstand.

  Skadedyr

  Bladrandbiller bekæmpes ved i gennemsnit ét gnav pr. plante fra fremspiring og indtil ca. 10 cm høje planter. De kan bekæmpes med 0,15 l Mavrik Vita eller 0,1 kg Karate 2,5 WG pr. ha.

  Hestebønne med gnav af bladrandbiller i kanten af bladene.

 4. Hestebønner – etablering og ukrudtsbekæmpelse

  Kommentarer lukket til Hestebønner – etablering og ukrudtsbekæmpelse

  Af Helle Bundgaard Elander (hbe@centrovice.dk).

  Etablering

  Der er 3 vigtige regler ved etablering af hestebønner:

  1. Så i 6-9 cm dybde.
  2. Fravælg mild jord, hvor vanding ikke er mulig.
  3. Så ved første gode mulighed, prioritér hestebønner før vårbyg.

  Hestebønner sås så tidligt som muligt i 6-9 cm’s dybde, når jorden er tjenlig. Hestebønner har stort vandbehov under spiringen og tåler ikke udtørring, hvilket sikres bedst ved dyb såning.

  Kimplanten tåler let frost, så derfor kan såning påbegyndes ved jordtemperatur på 5 grader. Såbed skal være harvet op i sådybde, og hvor det er muligt skal lægges tilstrækkeligt tryk på hvert såorgan. Hvor såmaskinen kører med luft, skal blæseren være på fuld omdrejninger/maksimal luft for at sikre en ordentlig opblanding og fordeling af frøene i fordeleren. Hestebønner fungerer fint i pløjefrit system.

  Hestebønner er meget spirevillige, og deres TKV kan variere fra 430-800. Vi anbefaler at så 40-45 planter pr. m2. Det giver en udsædsmængde på 215 kg pr. ha ved normal spireprocent (90%) og en TKV på 430 g.

  Hvis der anvendes egen udsæd, vil mange opleve, at der er huller i bønnerne fra besøg af bønnefrøbillens larve. Det kan påvirke spireevnen, og procent markspiring kan falde til f.eks. 80%.

  Ukrudtsbekæmpelse

  Væsentligste ukrudtsproblemer og ukrudtsmidler i hestebønner.

  Hvis der er et almindeligt ukrudtstryk i marken med spildraps, kamille og græsukrudt, har vi følgende forslag til ukrudtsbekæmpelse:

  • Lige før fremspiring af hestebønner, pr ha: 1,5 l Roundup Bio (450 g) + 1,0 l Fenix pr. ha.
  • Efter fremspiring, pr ha og når kamiller har 0-2 kimblade: 0,75 l Fighter 480 pr. ha.
  • Mod græsukrudt, når græsset har 2-3 blade, kvik har 3-4 blade: 1,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha.

  Mekanisk bekæmpelse

  Ved dyb såning vil der være tid til 1-2 blindstriglinger eller nedvisning med glyphosat før spirerne nærmer sig jordoverfladen. Herefter kan hestebønnerne tåle kraftig ukrudtsharvning indtil 10-12 cm højde, så længe de er relativ bløde.

   

   

 5. Gammauglelarver i hestebønner

  Kommentarer lukket til Gammauglelarver i hestebønner

  Der er de seneste dage meldt om gnav fra gammauglelarver i enkelte hestebønnemarker fordelt i hele Danmark heraf én ved Otterup på Fyn. Du bør derfor holde øje med evt. angreb. I pletter af en mark på Bornholm var der ingen blade tilbage på hestebønnerne. Gammauglelarver angriber ikke bare hestebønner, men også mange andre forskellige plantearter som f.eks. roer, ligesom der tidligere i år også er set angreb i flere majsmarker.

  Gammaugler beskåret

  Gammauglelarver i hestebønne (Foto: Ole Harrild, Bornholms Landbrug)

   

  Larven bevæger sig ”måleragtigt”, da den kun har 3 sæt gangvorter bagerst på kroppen. Larven forpupper sig senere i et netagtigt spind på bladundersiderne. Der kan under varme forhold være 2 generationer pr. år.

  Der findes ingen bekæmpelsestærskel. Det må derfor vurderes, om et eventuelt angreb vil udvikle sig voldsomt eller om der kun er tale om relativ få larver. Til bekæmpelse i hestebønner kan anvendes 0,25 kg Karate pr. ha, der må anvendes mod bladlus indtil st. 71 (10 procent bælge i fuld størrelse). Karate er også godkendt mod uglelarver i roer. Firmaet har ingen data på effekten af 0,2 l Mavrik Vita pr. ha, men vurderer at der er ”væsentlig” effekt. Mavrik Vita må anvendes til st. 79 (90 procent bælge i fuld størrelse). Karate må i hestebønner anvendes op til 3 gange pr. vækstsæson og Mavrik Vita op til 2 gange pr. vækstsæson.

   

   

   

   

 6. Aktuelt om skadedyr og svampesygdomme i hestebønner

  Kommentarer lukket til Aktuelt om skadedyr og svampesygdomme i hestebønner

  Svampesygdomme

  Der er meget få fund af chokoladeplet, og der er ikke set vikkeskimmel, som vi så det sidste år, og heller ingen hestebønnerust. Derfor anbefaler vi en svampebehandling omkring sidste uge i juni med 0,5 l Orius 200 EW eller 0,4 l Folicur Xpert pr ha. Denne svampebekæmpelse er sandsynligvis den eneste i år, men det kan ændre sig ved konstateret angreb af chokoladeplet. Hvis vi får vejrskifte og regn, kan planterne gro videre, og så kan der være betaling for en ekstra kørsel sidst i juli.

  Skadedyr

  Desværre har vi endnu ikke forsøg med bekæmpelse af skadedyr i hestebønner, vi kan henvise til. Derfor er vi nødt til at skele til forsøg i ærter, hvor det er muligt. Det skulle gerne blive bedre, da der er er anlagt landsforsøg med bekæmpelse af både bladrandbiller, bladlus og bønnefrøbiller i indeværende sæson.

  Bladlus

  Vi er begyndt at finde mange bladlus i hestebønnerne. Det er først og fremmest de sorte bedebladlus, som ses i toppen mellem blomsterknopperne. De grønne lus, ærtebladlus, findes ved at banke blomsterne ned i hånden.  Bladlusene udgør alle en risiko for virusangreb, som hæmmer vækst af bælge og bønner.

  Bekæmpelsestærsklen er 10-15% planter med bladlus og begyndende kolonidannelse. Ved afblomstring og fuld bælglængde er bekæmpelse aktuel ved over 50 % angrebne planter.

  Brug 0,15-0,2 kg Pirimor G og 200 l vand pr. ha. Alternativt 0,15 l Mavrik Vita eller 0,2 l Karate 2,5 WG pr. ha. Vær opmærksom på, at der er bimærke på Karate, som derfor kun må anvendes uden for biernes flyvetid, dvs. efter ca. kl. 21 og før kl. 03.

  Bladrandbiller

  Larverne af bladrandbiller, som mange sprøjtede for tidligere, gnasker rodknolde nu. Hvis du graver planterne op, så kan du se eventuelle larver af bladrandbillen (se foto). Larverne er 6-7 mm, lemmeløse, hvide og krumme med brunt hoved. Senere forpupper larverne sig i jorden, og de nye bladrandbiller kommer frem fra slutningen af juni og går i september-oktober til overvintring i marker med græs og bælgplanter. Der er 1 generation om året.

  Forsøg med kraftigere angreb af bladrandbiller i ærter har vist udbyttetab på 5-10 %. Hvis afgrøden er stresset af f.eks. tørke, ved vi dog, at udbyttetabet kan blive større. I ældre landsforsøg i ærter er der opnået op til 5 hkg pr. ha i bruttomerudbytte for bekæmpelse af bladrandbiller.

  Bladrandbille larve på hestebønne rødder

  Bladrandbille larve på rødder af hestebønne.

   

   

  Bønnefrøbiller

  Det konstateres, at de er der. Larven borer sig ind i bælgen og lever af bønnerne og forpupper sig. Tyske opgørelser viser et udbyttetab på 9-14%, dvs. ca. 6 hkg pr. ha svarende til 6-800 kr. pr. ha ved moderate angreb. Udbyttetabet har ikke været målt under danske forhold endnu. Der kan være et udbyttetab forbundet med fremavl af hestebønner, da spiringsevnen kan nedsættes lidt. Der er ingen viden om tærskelværdi. Der er ingen godkendte midler mod billen, og de midler, der er forsøgt anvendt mod billen har haft ringe effekt (tyske forsøg).

  Bønnefrøbille redigeret

  Bønnefrøbille.

   

   

 7. Hestebønner – etablering og ukrudtsbekæmpelse

  Kommentarer lukket til Hestebønner – etablering og ukrudtsbekæmpelse

  Etablering

  Der er 3 vigtige regler ved etablering af hestebønner:

  1. Fravælg mild jord, hvor vanding ikke er mulig.
  2. Så tidligt, før vårbyg.
  3. Så i 6-8 cm dybde.

  Hestebønner sås så tidligt som muligt, når jorden er tjenlig. Kimplanten tåler let frost, derfor kan såning påbegyndes ved en jordtemperatur på 5 grader, og når jorden er farbar. Såbedet skal være harvet op i sådybde. Hestebønner har stort vandbehov under spiringen og tåler ikke udtørring, hvilket sikres bedst ved dyb såning, så den anbefalede sådybde er 6-8 cm. Der sås med såskær, og hvor det er muligt lægge tilstrækkeligt tryk på hvert såorgan. Hvor såmaskinen kører med luft, skal blæseren være på fuld omdrejninger/maksimal luft for at sikre en ordentlig opblanding og fordeling af frøene i fordeleren. Hestebønner fungerer fint i et pløjefrit system.

  Udsædsmængden beregnes ud fra:

  Udsæd i kg pr ha = (Ønsket antal planter pr m2 x TKV) / procent markspiring.

  Tilstræb 40-45 planter pr m2, dvs. ved normal spireprocent (95%) og ved f.eks. en TKV på 550 g vil udsædsmængden være 260 kg pr. ha. TKV kan variere fra 430-800.

  Ukrudtsbekæmpelse

  Ukrudt hestebønner

  Forslag til ukrudtsbekæmpelse med alm. ukrudtstryk med spildraps, kamiller og græsukrudt

  • Lige før fremspiring af hestebønner, pr ha: 1,5 l Roundup Bio + 1,0 l Fenix pr. ha
  • Efter fremspiring, pr ha og når kamiller har 0-2 kimblade: 0,75 l Fighter 480 pr. ha
  • Mod græsukrudt, når græsset har 2-3 blade, kvik har 3-4 blade: 1,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash pr. ha

  Mekanisk bekæmpelse

  Ved dyb såning vil der være tid til 1-2 blindstriglinger eller nedvisning med glyphosat før spirerne nærmer sig jordoverfladen. Herefter kan hestebønnerne tåle kraftig ukrudtsharvning indtil 10-12 cm højde, så længe de er relativ bløde.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve