Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Én af anmeldeordningerne udløber – Fulde stalde

Én af anmeldeordningerne udløber – Fulde stalde

Anmeldeordningen § 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, også kendt som Fulde stalde, udløber 1. januar 2015. Fulde stalde betyder, at man kan fylde stalden op med de dyreenheder, som dyreenhedsberegningen er blevet nedskrevet med. Anmeldelsen skal være afgjort inden 1. januar 2015 og kommunen har to måneder til at behandle en fyldestgørende ansøgning. Dermed skal en ansøgning sendes ind NU.

1. januar 2015 udløber anmeldeordningen § 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bek. nr. 1280 af 8. november 2013, for husdyrbrug som ikke har en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Anmeldeordningen § 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, er også kendt som anmeldeordningen Fulde stalde. Fordi den netop giver mulighed for, at udvide antallet af husdyr i eksisterende stalde – bortset fra smågrise indtil 25 kg – op til det antal dyreenheder, der tidligere var under visse forudsætninger.

Husdyrbrug som allerede har en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, vil fortsat kunne gøre brug af anmeldeordningen § 33 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, frem til 1. januar 2018.

Anmeldelse efter § 32 skal opfylde følgende betingelser
Antal husdyr må ikke udvides i staldanlæg, der ligger i en afstand på mindre end:
– 300 meter til beskyttet natur omfattet § 7, stk. 1, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
– 100 m til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.
– 100 meter til heder, moser, overdrev og ammoniakfølsomme skove.

Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt.

Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal hver især overholde ét af følgende krav:
– Der må maksimalt udbringes gødning fra 1,0 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
– Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 2 eller 3. Dokumentation af fosforklasser kan kræve fosfortal.

Dyreholdet må ikke tidligere være udvidet efter denne anmeldeordning.

Afgørelsen
Kommunen har to måneder til at afgøre en fyldestgørende ansøgning. Eftersom afgørelsen skal meddeles inden den 1. januar 2015, er det på høje tid at indsende ansøgningen. Kommunen har faktisk 4 uger til at meddele, om en ansøgning er fyldestgørende eller ej.

Før der træffes afgørelse, skal kommunen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uger. Derfor kan anmeldelsen ikke afgøres fra dag til dag.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, den er meddelt.

Kontakt
Kontakt Miljøafdelingen, hvis du ønsker en vurdering af, om din bedrift kan gøre brug af anmeldeordningen inden den udløber.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve