Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Har du udlejningsejendomme: Få op til 35 % fradrag af den årlige lejeindtægt

Har du udlejningsejendomme: Få op til 35 % fradrag af den årlige lejeindtægt

Mange landmænd har udlejningsejendomme, men på grund af manglende kendskab til skattereglerne snyder man ofte sig selv for fradrag.  I artiklen her beskrives de gældende regler på området, så der er nok nogle skatte råd at hente

De første 3 år efter købet af et parcelhus eller et tofamilieshus, der bruges til udlejning, accepterer SKAT, at du kan fratrække op til 35 % af den årlige lejeindtægt som vedligeholdelse.

For øvrige udlejningsejendomme er SKAT knap så large, her accepterer SKAT, at du fratrækker op til 25 % af den årlige husleje som vedligeholdelse. Det gælder uanset, om der lejeretligt er tale om vedligeholdelse eller forbedring.

Det er dog ikke muligt at fratrække udgifter efter procentreglen, hvis der er tale om forbedringer i forhold til ejendommens tilstand, da den blev bygget. Det gælder f.eks., hvis du udvider det bebyggede areal på ejendommen eller sætter en væg op, hvor der ikke tidligere har været en væg.

Vedligeholdelse eller forbedring?
Du kan ikke få fradrag for udgifter, der er afholdt til forbedringer. Du kan kun få fradrag for udgifter til vedligeholdelse, der er opstået i din ejertid. Som udgangspunkt er der derfor kun fradrag for udbedring af slid og ælde, der er opstået i sin ejertid. Det gælder også, selv om ejendommen er forsømt ved købet. Netop slid og ælde i din ejertid vil ofte kunne medføre, at der opstår tvivlsspørgsmål det år, det er en nyerhvervet ejendom. Derfor vil SKAT normalt acceptere et skøn, når du opgør de fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter i de første 3 ejerår.

Hvordan opgør jeg den årlige lejeindtægt?
Ved opgørelsen af den årlige lejeindtægt skal du se bort fra lejernes betaling for varme. Det er vigtigt at være opmærksom på, at procentreglen omfatter udgifter i de første 3 ejerår, der begynder på det tidspunkt hvor ejendommen købes. Derimod beregnes det maksimale fradrag på grundlag af lejeindtægten for kalenderåret.

For det 1. ejerår beregnes fradraget derfor for hele kalenderåret, selvom en del af lejeindtægten er tilgået den tidligere ejer.

Hvordan udnytter jeg fradragsrammen (eksempel)?

Køb 1. oktober 2016. Årlig husleje 60.000 kr.

Maksimalt fradrag (fradragsrammen):

År                                2016      2017      2018        2019

Maks. fradrag 35 %    21.000   21.000    21.000      21.000

Afholdte udgifter        11.000   40.000    10.000     50.000

Fradrag maks.             11.000   31.000     10.000     32.000

 

Der gives fradrag for udgifter i 3 år regnet fra købet den 1. oktober 2016. Procentreglen omfatter derfor også de udgifter, der er afholdt frem til den 30. september 2019.

Har du således ikke haft nogen udgifter i de første 3 kalenderår, kan du opnå en fradrag på op til 63.000 kr. for udgifter du har haft i perioden fra 1. januar 2019 til 30. september 2019.

Eksemplet viser, at det faktisk kan betale sig at planlægge større istandsættelser af en udlejningsejendom.

Du kan ikke fremføre afholdte udgifter til året efter. Har du haft udgifter til istandsættelse, der overstiger 35 % af huslejen i år 2016, giver reglen ikke mulighed for, at du kan overføre de overskydende udgifter til fradrag i år 2017.

Uudnyttet del af fradragsrammen kan overføres til næste år
Har du ikke udnyttet det maksimale fradrag på 21.000 kr. (eksemplet) i 2016, kan du fremføre den uudnyttede ramme til 2017 og 2018, så de efterfølgende års maksimumfradrag forøges med det tidligere års uudnyttede del af rammen.

Sidste chance for at udnytte procentreglen er det 4. ejerår
Har du, som i eksemplet, ikke udnyttet fradragsrammen maksimalt i de 3 første ejerår, får du en sidste chance for at udnytte rammen i det 4. ejerår efter købet, hvis du når at betale regningerne til istandsættelser senest 3 år efter, du købte ejendommen. I eksemplet er fristen således senest den 30. september 2019.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve