Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Fremtidens kvægbrugere er fynboer

Fremtidens kvægbrugere er fynboer

Artiklen herunder har  været trykt i Landbrugsavisen og kan godt fortjene at blive vist på hjemmesiden også.

Fynboer mener typisk, at mange ting er bedst på Fyn – og det er sædvanligvis ikke baseret på helt objektive vurderinger. Når det kommer til de økonomiske resultater for kvægbrug, er det imidlertid en kendsgerning, at de fynske kvægbrugere klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Læs nogle forklaringer på det i artiklen her.

På baggrund af regnskaberne for 2012 har Luise Søvrup, økonomikonsulent hos Centrovice, sammenlignet resultatet før regulering og skat for de fynske mælkeproducenter i Centrovice med resten af landet. Den sammenligning falder ud til fynboernes fordel.

Graf_fynske_kvaegbedrifter

Det ses tydeligt i diagrammet ovenfor, hvor den blå kurve er de fynske mælkeproducenter i Centrovice regi, og den røde kurve er mælkeproducenter over resten af landet.

Meget få med negativt resultat på Fyn

Det er interessant at se, at den grafiske præsentation for de fynske mælkeproducenter (i Centrovice) og resten af landet stort set har samme spredning. Dog skal det bemærkes, at det kun er ganske få af de fynske bedrifter, som har et negativt resultat før regulering og skat (markeret med rød cirkel) i modsætning til resten af landet, hvor andelen med negativt resultat er over 25%.

Er bedrifterne sammenlignelige?

Når man skal sammenligne bedrifter, som vi gør her, kan det være en udfordring, at der er meget stor forskel på de enkelte bedrifter. Men ser vi på gennemsnitstallene for kvægbrugerne i Centrovice regi og for resten af landet, ligger de faktisk meget tæt op ad hinanden. De fynske bedrifter har 141 ha og 160 årskøer, hvor resten af landet har 154 ha og 170 årskøer, så forskellen er ikke ret stor.

Bedre gennemsnitsresultat

Ser vi på de bagvedliggende tal for resultat før regulering og skat, så er forskellen ved gennemsnittet 391.000 kr. mellem de to, hvor det er de fynske mælkeproducenter, som ligger til den gode side med 683.000 kr. og resten af landet med 292.000 kr., (punkterne er vist med pile på grafen). Bemærk, de 5% dårligste og de 5% bedste er ikke medtaget i ovenstående graf.

Salgsafgrøder bidrager til resultatet

Det er naturligvis interessant at analysere, hvad de fynske kvægbrugere gør bedre end resten af landet. En væsentlig årsag til de bedre resultater på Fyn er, at her har bedrifterne større arealer med salgsafgrøder. Fynboerne kan nemlig nøjes med 0,45 ha grovfoder/årsko, mens resten af landet skal have 0,64 ha/årsko. Dette er en forskel på 0,19 ha/årsko. Ved 160 årskøer giver det 30,4 ha mere med salgsafgrøder – og dermed mulighed for større indtjening. Omsætningen pr. ha er ca. 1.400 kr. højere for Centrovices kvægbrugere end for resten af landet. Samtidig er udgifterne pr. ha til udsæd, gødning, kemikalier og diverse omkostninger ca. 300 kr. højere for fynboerne. Netto giver det 1.100 kr. mere pr. ha. Ved en gennemsnitsstørrelse på 141 ha betyder det 141 ha x 1.100 kr. = 155.100 kr. bedre på bundlinjen.

Fynske kvægbrug har mindre gæld

En anden årsag til de gode fynske resultater er, at gælden pr. årsko er større i resten af landet. Den gennemsnitlige gæld i resten af landet er 146.000 kr./årsko, hvor den for de fynske kvægbrugere er 127.000 kr./årsko. Dvs. der er også større finansieringsomkostninger pr. årsko. I de fynske kvægbrug er der 5.400 kr. i renteomkostning/årsko og i resten af landet 6.400 kr./årsko.

Kvægnøglen kommer til gavn

Bruttoudbyttet pr. årsko er 1.100 kr. lavere på Fyn end i resten af landet, men til gengæld er foderomkostningerne 1.900 kr. lavere og diverse omkostninger pr. ko 50 kr. lavere i hos Centrovices medlemmer end i resten af landet. Netto ender de fynske mælkeproducenter i Centrovice et pænt skridt foran resten af landet. Det skyldes blandt andet, at man på Fyn igennem mange år har haft fokus på opgørelse af DB pr. ko i kvægnøglen, mens man i resten af landet først så småt er begyndt på dette i de seneste år.

Positive nettoinvesteringer – en nøgle til fremtidssikring

Det er vigtigt at have positive nettoinvesteringer, hvis man ønsker at fremtidssikre sin bedrift. Nettoinvesteringerne er et udtryk for, om man får geninvesteret det, som afskrives. Når nettoinvesteringerne opgøres, holdes jord, besætning og kvote ude, da det er aktiver, som handles i mellem de forskellige bedrifter. Nettoinvesteringerne hos Centrovices fynske kvægbrug er positive med 22.000 kr., hvor de i resten af landet er negative med 19.000 kr. Så her er de fynske kvægbrugere også foran.

Fynboerne er foran på flere fronter

Det kan altså konkluderes, at fynske mælkeproducenter tilsyneladende er foran resten af landet både i marken, og hvad angår besætningen. Hvis det fokuserede arbejde fortsættes i samme retning, lover det godt for fremtiden for de fynske mælkeproducenter.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve