Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Stramninger for landmænd der benytter virksomhedsordningen

Stramninger for landmænd der benytter virksomhedsordningen

Hvad betyder ændringen af virksomhedsordningen for dig?

Folketinget vedtog den 9. september 2014 en ændring af virksomhedsskatteloven, som benyttes af mange landmænd. Ordningen benyttes med det formål, at erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og af hensyn til muligheden for at lave indkomstudligning ved opsparing i virksomheden med en virksomhedsskat på 24,5 %.

Imidlertid medfører ændringen af virksomhedsskatteloven, at det fremover ikke vil være muligt at bruge virksomhedsskatteordningen til udjævning af indkomsten, hvis indskudskontoen er negativ, eller der med virksomhedens midler stilles sikkerhed for privat gæld.

Hidtil har det ikke haft nogen betydning for muligheden for at spare op, om indskudskontoen var negativ eller positiv, og derfor har du og din konsulent ikke set det have nogen betydning, hvis ellers kapitalafkastgrundlaget var positivt. Det har heller ikke haft nogen betydning for, hvordan sikkerhedsstillelserne var.

Dansk Landbrug og Videncentret for Landbrug har arbejdet ihærdigt for at minimere de alvorlige følgevirkninger som lovændringen vil medføre. Dette har medført, at der nu med tilbagevirkende kraft kan ske nulstilling af indskudskontoen i opstartsåret, hvis den var negativ, da man startede med at benytte ordningen, og det kan dokumenteres, at man kun havde erhvervsmæssig gæld i ordningen på det tidspunkt. Ansøgning til SKAT om nulstilling skal fremsendes inden d. 31. marts 2015.

Desuden får man for indkomståret 2013 mulighed for at reparere på visse dispositioner ved evt. indskud i virksomhedsordningen. Ændringer skal være foretaget inden d. 31. marts 2015.

Bagatelgrænse

For at loven ikke skal have tilbagevirkende kraft, er der indført en bagatelgrænse for hvor stor den negative indskudskonto må være, for at man ikke kan spare op i virksomhedsordningen. Bagatelgrænsen er sat til 500.000 kr.

Det betyder mere konkret, at du godt kan spare op, selvom indskudskontoen er negativ, hvis værdien af en negativ indskudskonto med tillæg af den sikkerhedsstillelse, du havde i virksomhedsordningen den 10. juni 2014 for privat gæld i virksomhedens aktiver ikke overstiger 500.000 kr.

Virksomhedens sikkerhedsstillelse for privat gæld

Hvis du efter den 10. juni 2014 har stillet eller stiller sikkerhed for gæld, som ikke er med i virksomhedsordningen, i de aktiver som er med i virksomhedsordningen, vil du blive beskattet af sikkerhedsstillelsen som personlig indkomst.

Der er dog nogle sikkerhedsstillelser, som ikke medfører beskatning, f.eks. sikkerhedsstillelse i det stuehus som du bebor. Der sker heller ikke beskatning, hvis sikkerheden er stillet som et led i driften af virksomheden, f.eks. sikkerhedsstillelse eller kaution for en samhandelspartner.

Sikkerhed stillet i landbrugsejendommen for et banklån på f.eks. 1 mio. kr., som du optager hvis du køber et privat sommerhus, vil medføre beskatning at 1 mio. kr. som personlig indkomst, dvs. med op til 56,5 % i skat. Denne beskatning er gældende uanset resultatet af landbruget.

Har du stillet sikkerhed for gæld, som du har optaget til køb af aktier i f.eks. et udenlandsk svineproduktionsselskab vil det medføre beskatning medmindre der er samhandel mellem din virksomhed og svineproduktionsselskabet. Har du f.eks. købt aktier i et ukrainsk svineproduktionsselskab for 10 mio.kr. og optager et banklån til finansiering af aktiekøbet, og du som sikkerhed har stillet aktiverne i dit landbrug, så risikerer du at blive beskattet af en personlig indkomst på 10 mio. kr.

Der hersker usikkerhed omkring en række sikkerhedsstillelser, og Videncentret har derfor bedt Skattemnisteriet om at uddybe reglerne på området.

Afvikling af sikkerhedsstillelse

Har du pr. 10. juni 2014 en sikkerhedsstillelse, der medfører, at du ikke rammes af bagatelgrænsen kan du dog spare op i virksomhedsordningen alligevel, men det forudsætter, at du inden udgangen af 2017 har fået afviklet sikkerhedsstillelsen fuldt ud.

Lav aldrig en sikkerhedsstillelse uden at have talt med din rådgiver!

Vi kan ikke understrege kraftigt nok, at du skal passe på med at stille sikkerhed fremover. Før du indgår aftaler om sikkerhedsstillelser, bør du altid rådføre dig med din skattekonsulent. Sikkerhedsstillelser med virksomhedens midler for privat gæld beskattes som personlig indkomst.

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen

Satsen for rentekorrektion og kapitalafkast har hidtil været ens. Fra og med indkomståret 2015 vil rentekorrektionssatsen altid være 3 % højere end kapitalfkastsatsen.

Centrovice hjælper dig

Som ovenstående illustrerer, har ændringen af virksomhedsordningen vidtrækkende konsekvenser, som vi i økonomiafdelingen hos Centrovice ser meget alvorligt på.

I de kommende måneder vil vi have fokus på en minimering af virkningerne af den strammere lovgivning, og mange af vores berørte kunder vil derfor også blive kontaktet af deres økonomirådgiver hen over efteråret, så vi kan være på forkant inden regnskabet for 2014 igangsættes.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve