Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Transport af pesticider

Gode råd og regler for sikker transport af plantebeskyttelsesmidler

Der er regler for, hvor store mængder pesticider der kan transporteres uden særlige foranstaltninger afhængig af midlets giftighed og/eller brandfarlighed. Det gælder f.eks. ved afhentning og transport fra handelslager til ejendom og ved transport af pesticider fra ejendommen til marken. Reglerne for vejtransport kaldes også for ADR-reglerne.

Generelle regler og anvisninger

Generelt skal man ved transport af pesticider sikre, at emballagen er uskadt, og at produkterne er sikkert anbragte og fastgjorte. Pesticider må hverken opbevares eller transporteres sammen med foder, fødevarer mv.
Af hensyn til arbejdsmiljøet, bør pesticider aldrig transporteres i førerkabinen. En lukket boks, der er placeret et sted, hvor der ikke er risiko for påkørsel, vil være velegnet.

Større transporter med vognmænd

Når vognmænd transporterer pesticider, sker det under en række sikkerhedsforanstaltninger, som gælder internationalt. Større leverancer bør derfor overlades til forhandleren af pesticiderne.

Godkendt traktor eller marksprøjte

Når landmanden transporterer pesticider til eget brug på en godkendt traktor (forsynet med hvid nummerplade med rød kant forrest på traktoren) med vogn eller på marksprøjten, som skal udsprøjte pesticiderne, så gælder ingen øvre grænse for mængden af pesticid, da ADR-reglerne ikke gælder i sådanne situationer.
Dette gælder, uanset om pesticiderne transporteres i en lukket transportboks eller opblandet i marksprøjten. Hvis man har en længere afstand fra gård til mark, anbefales det så vidt muligt at fylde kemi på sprøjten i marken, så man er garderet i fald der sker uheld under transport (f.eks. væltet sprøjte).

Billede - farligt transport

Ved kørsel med marksprøjte med opblandet væske er det vigtigt at lægge køreruten, så man
ikke skal passere steder, hvor der er risiko for at sprøjten krænger over og vælter.
Foto: Jens Tønnesen.

Registreret køretøj

Transporterer landmænd eller maskinstationer derimod pesticider med en registreret traktor (med hvid nummerplade med rød kant både for og bag) eller med en varevogn, pickup (bil med lad) eller et andet registret køretøj, så træder ADR-reglerne i kraft, og personen, som transporterer godset, skal have bestået enten et ADR chaufførkursus (5 dage) eller et ADR kapitel 1.3-kursus. Man kan nøjes med et ADR kapitel 1.3 kursus, også kaldet et ADR-medarbejderkursus, som er af 3,5 timers varighed, hvis man overholder bestemte frimængder (se nedenfor). Du kan tage dit Adr. kap.1.3 kursus hos Centrovice. Se under kommende arrangementer for næste kursus.

Frimængder

Frimængden er bestemt ud fra midlets emballagegruppe, som fremgår af punkt 14 på sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen), som bliver udleveret sammen med produktet, eller som kan findes ved opslag af midlet på www.middeldatabasen.dk. Informationen findes under punktet ”Transport”. Emballagegruppen er angivet med et romertal, og frimængderne er som følger:

Emballagegruppe Frimængde (kg)
I 20
II 333
III 1.000

 

Det er tilladt at kombinere mængderne. Hvis mængden i emballagegruppe I x 50 + mængden i emballagegruppe II x 3 + mængden i emballagegruppe III ikke overstiger 1000 kg, er frimængden overholdt. Man kan således lovligt transportere f.eks. 10 kg af et produkt i emballagegruppe I sammen med 500 kg af et produkt i emballagegruppe III. Langt de fleste pesticider godkendt i Danmark er i emballagegruppe III, hvorfor man som landmand normalt ikke vil have problemer med at overholde frimængden ved transport.
Vær opmærksom på, at transport af dieselolie, benzin og syreholdige produkter til erhvervsmæssige formål også kræver Adr. kapitel1.3 kursus..

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve