Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.

Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs

I ældre, varige marker, hvor der afgræsses, kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i, at der gennemføres et eller flere slæt eller afpudses, så græsser ved hurtig genvækst får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudtsarter. De fleste græsmarker kan “rettes op” gennem intensiv pleje. Hvor afgræsning/slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse.

Græs uden kløver

Bekæmpelse udføres, hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rodukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem. Den mest bredspektrede løsning vil være enten 1,5 l Starane XL eller 1,0 l Primus XL om foråret i en varm periode.

Græs med kløver

I foråret er der kun mulighed for at anvende bentazonmidler, hvilket sjældent er aktuelt, da midlet kun har effekt mod få aktuelle arter i græs. Skulle der blive behov for ukrudtsbekæmpelse, er 1,5 Fighter + 0,5 l olie den mest skånsomme løsning.
I foråret hæmmer Harmony SX græsvæksten meget. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes med omkring 10-12 gr Harmony SX + sprede/klæbemiddel på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem. Mod brandbæger skal dosis af Harmony SX være ca. 15 gr/ha mod vårbrandbæger og 20-25 gr/ha mod engbrandbæger.
Midler, der normalt kun anvendes i rent græs, kan også anvendes i græs med kløver, hvis det vælges at prioritere at få ryddet op i ukrudtet, og man accepterer, at kløveren sprøjtes bort.

Vår- og engbrandbæger

Engbrandbæger synes i fremgang både på flerårige græsmarker og på naturarealer, grøftekanter og ruderater. I 2016 formodes to heste at være døde som følge af fodring med hø med indhold af engbrandbæger. På græs bortselekterer heste normalt engbrandbæger.
Engbrandbæger er to- til flerårig. Engbrandbæger spirer primært frem om foråret og bruger det første år til at danne en roset. Blomstringen sker i juli-august i plantens 2. leveår. Den sikreste bekæmpelse er at anvende Harmony mod førsteårsplanterne i august.

Engbrandbærer2

Billede 1: 1. års engbrandbæger i rosetstadie sidst i juni

Engbrandbærer1

Billede 2: Blomstrende 2. årsplanter af engbrandbæger i august

 

Vårbrandbæger er enårig og er helt overvejende vinterannuel (spirer frem om efteråret og blomstrer næste forår). Fremspiringen sker, når jorden er fugtig i månederne juni-september, og der udvikles en roset frem til vinteren. Planten er meget tidligt i vækst om foråret og blomstrer i maj og juni.

Hvor der er vår- eller engbrandbæger på udyrkede naboarealer, kan det være hensigtsmæssigt at begrænse spredning af frø fra disse planter ved at slå arealerne.

Braklagte arealer må slås i perioden 1. maj til 30. juni, såfremt giftige ukrudtsarter som brandbæger forekommer. Slåningen skal ske før frøsætning, dvs. i april-maj, hvor der er vårbrandbæger og i begyndelsen af juli, hvor der er engbrandbæger.

Vårbrandbærer

Billede 3: Vårbrandbæger blomstrer allerede i april-maj

Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rodukrudt bekæmpes effektivt i foråret uden at tage hensyn til eventuel kløverbestand. Græsafgrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyphosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august. Der er græsblandinger, som er målrettet fugtige arealer. Blanding nr. 26 er en varig blanding til lavbundsarealer anvendt til afgræsning, mens blanding nr. 36 og 37, der indeholder strandsvingel, har stor holdbarhed under fugtige og tørre forhold til både slæt og afgræsning. Blanding nr. 37 er en græsblanding uden kløver, til arealer, hvor kløver ikke kan trives.

2018-04-24_11-26-51

Vær opmærksom på at Starane 333 HL ikke er godkendt i græs

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Det er også muligt at lave en god bekæmpelse af ukrudt mekanisk:
Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark:

  • Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagende afpudsninger bør man anvende modsat kørselsretning ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk.
  • En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
  • En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve