Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Ukrudt i majs

Ukrudt i majs

Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs

Rettidighed er vigtigt ved bekæmpelse af ukrudt i majs, ikke mindst hvor ærenpris, snerlepileurt og storkenæb optræder. Bliver det optimale tidspunkt for første sprøjtning forpasset, er det vigtigt at øge dosis tilstrækkeligt i forhold til ukrudtets størrelse. Især storkenæb når tit blive for store til at der kan opnås tilfredsstillende bekæmpelse, så her skal der holdes et ekstra øje med fremspiringen.

Strategi

Før fremspiring

Inden majsens fremspiring kan tidligt fremspiret ukrudt og ukrudt, eksempelvis puder af enårig rapgræs eller efterafgrøde, som har overlevet tilberedningen af såbedet, sprøjtes bort med omkring 1 l glyphosat (360 g/l) pr. ha. Sprøjtningen skal være gennemført inden de første majsspirer bryder gennem jordoverfladen. Mod ærenpris er DFF/Legacy godkendt til mindre anvendelse før fremspiring. Disse to midler kan evt. blandes ved behov.

Efter fremspiring

Den sikreste strategi er at sprøjte på småt ukrudt ud fra princippet om hellere at komme en dag for tidligt end en dag for sent. Brug følgende retningslinjer for sprøjtetidspunkter:

Sprøjt første gang inden ukrudtet har mere end 1-2 løvblade, dvs. på helt småt ukrudt. Det er normalt 12-16 dage efter såning. Ærenpris og storkenæb må kun have første løvblad på vej. Græsser er normalt kun fremme med et enkelt blad.

Sprøjt anden gang ca. 14 dage efter første sprøjtning, når et nyt hold ukrudt er spiret frem med højst 1-2 løvblade. Græsser vil have 2-3 blade, hvis MaisTer ikke er med i første sprøjtning. Hvis der er kvik, vil de nye kvikskud have nået at få 3-4 blade, som er nødvendig for at opnå god effekt af MaisTer.

Efter yderligere 14 dage vurderes behovet for en tredje sprøjtning. Hanespore og grøn skærmaks bekæmpes så sent som muligt i forhold til majsens 8-bladstadie, så mest muligt er spiret frem.

Hvis radrensning erstatter den eller de sidste sprøjtninger, bør det sket så sent, at rækkerne efter sidste kørsel hurtigt lukker rækkerne. Det sikrer at ukrudt, som spirer frem som følge af radrensningen bliver undertrykt af afgrøden. Tidspunktet passer fint med tidspunktet for isåning af efterafgrøde ved majsens 6-bladstadie.

Ukrudt i majs med udlæg af græs

En efterafgrøde af rajgræs, hundegræs eller strandsvingel bør sås inden midten af juni. Sprøjtning mod ukrudt skal planlægges, så græsset kan sås 10-14 dage efter behandling med MaisTer, mens der, efter anvendelse af midler mod tokimbladet ukrudt, bør være en afstand på en uge. Callisto/Meristo har ikke effekt på græs, og derfor kan Callisto/Meristo anvendes, hvis der skulle spire et ekstra hold sort natskygge frem efter såning af efterafgrøden. En uge mellem såning af græs og behandling med Callisto/Meristo anbefales.

Middelvalg

Mesotrion-midlerne Callisto / Meristo / Starship / Border er bredt virkende mod de fleste arter af tokimbladet ukrudt. Harmony SX og Fighter 480 er blandingspartnere, hvor der er storkenæb. MaisTer er det eneste middel med effekt på græsukrudt, dog med undtagelse af Mesotrion-midlerne, som i høj dosis har god effekt mod hanespore. Enårig rapgræs og andre græsser findes i de fleste marker, og MaisTer vil derfor være aktuel i de fleste strategier. Græsset må gerne få 2-3 blade, så man sikrer god afsætning af sprøjtedråber. Med mindre der er meget tidlig fremspiring af græs, f.eks. skærmaks/hanespore, vil MaisTer derfor oftest være aktuel i 2. og/eller 3. sprøjtning.

Fluroxypyr-midlerne Starane 333 HL , Flurostar 180 og Tomahawk 200 EC er under gode temperaturforhold en god blandingspartner til at øge effekten mod pileurter. Max. dosis er henholdsvis 0,15, 0,3 og 0,3 liter pr. ha af hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Legacy 500 SC og DFF er godkendt til mindre anvendelse i majs før fremspiring til bekæmpelse af ærenpris, hvor denne udgør et problem.

Xinca / Maya bidrager til at styrke effekten mod en række arter, herunder ærenpris. Effekten mod storkenæb er ikke så god. Når midlet indgår i en blanding kan det bidrage til, at der ikke sker så kraftig selektion i ukrudtsbestanden på arealer, hvor der ensidigt eller meget hyppigt dyrkes majs. Det er vigtigt, at der på grund af svidningsrisiko ikke tilsættes additiver til blandinger med Xinca/Maya.

Se de anbefalede kemiske løsninger i tabellen ”Aktuelle løsninger”

Herunder er en oversigt over handelsnavne med samme aktivstof. Der bruges samme dosis hvor ikke andet er angivet.

Udklip

Ukrudtsarterne
 

Ærenpris

Timing er afgørende for god bekæmpelse af ærenpris, dvs. at der skal sprøjtes så snart den begynder at sætte første par løvblade. Der bør som minimum anvendes 0,6 l Callisto pr. ha. Blanding med Harmony SX, MaisTer eller Xinca vil bidrage til at øge effekten, lige som olietilsætning øger effekten.

Legacy/DFF skal anvendes før fremspiring med 0,05-0,075 l pr. ha. Den laveste dosis anvendes på skarp sandjord.

Billede 1

Legacy 500 SC/DFF vil ofte give hvidfarvede pletter på de nederste blade. Anvendelsen før fremspiring er afprøvet i 9 landsforsøg i 2012 og 2015. Der blev ikke set negativ påvirkning af de målte udbytter.

 

Storkenæb

Storkenæb bekæmpes bedst med Fighter 480 eller Harmony SX. Fighter 480 er under gode temperaturforhold det mest effektive middel, og vil være det foretrukne middel, hvis storkenæb er blevet store. Hvis man har lave temperaturer ved 1. sprøjtning kan Fighter evt. erstattes af Harmony SX, som virker uanset temperatur. Den planlagte Fighter-mængde kan evt. udbringes i 2. sprøjtning for at sikre effekt på storkenæb. MaisTer har udmærket effekt på små storkenæb. Callisto har utilstrækkelig effekt mod storkenæb, så snart planterne har fået løvblade.

Pileurter

Callisto og Harmony SX har god effekt mod pileurter. Ved anvendelse af MaisTer uden blanding med Callisto tilsættes Starane 333 HL (f.eks. 0,1-0,15 liter pr. ha) eller Tomahawk 200/Flurostar 180 (f.eks. 0,2-0,25 liter pr. ha) mod pileurter. Fluroxypyr-midlerne bør kun bruges i majs frem til 6-bladstadiet. Senere anvendelse giver risiko for, at majsplanterne danner luftrødder og vælter.

Hejrenæb

Callisto er mere effektiv mod hejrenæb end mod storkenæb, men rettidighed mod hejrenæb er også vigtig. Tilsætning af Harmony SX eller et fluroxypyr-middel til Callisto eller MaisTer kan forbedre effekten mod hejrenæb.

 Hanespore og grøn skærmaks

Hanespore

Hanespore har ingen skedehinde

 

Grøn skærmaks

Grøn skærmaks har skedehinde, som består af hårkrans. Foto fra PlanteværnOnline

Hanespore og grøn skærmaks spirer frem over en lang periode. Det er derfor nødvendigt at ’gemme’ den ene af de to mulige sprøjtninger med MaisTer til et sent tidspunkt. MaisTer kan anvendes indtil majsen har 8 blade. Ved store bestande og tidlig fremspiring kan det være aktuelt at anvende MaisTer allerede i første sprøjtning, så planterne ikke bliver for store før bekæmpelse. En strategi med 80-100 g MaisTer pr. ha i anden sprøjtning og 50 g pr. ha i en tredje sprøjtning giver lidt bedre mulighed for timing af sidste sprøjtning, så den ligger så sent som muligt. Det kan især udnyttes, når man har kendskab til om det er hanespore eller grøn skærmaks, der er på arealet, idet Callisto ved fuld dosering har god effekt mod hanespore, men utilstrækkelig effekt mod grøn skærmaks.

Billede 4

Billede 4

 

Billede 5

Billede 5

Billede 4 og 5. Mange majsavlere oplever problemer med hanespore og grøn skærmaks i marker med hyppig eller ensidig majsdyrkning. Fotos: Mogens Andersen, SAGRO.

Hanespore og grøn skærmaks har hårde frø, som har en levetid i jorden på op til 10-15 år. Derfor er det vigtigt at få majs ind i sædskifte, inden bestandene har opformeret sig til et niveau, hvor de er svære at bekæmpe effektivt. Frøene bliver primært spredt med jord på maskiner og med planterester på majssnitteren. Det gør det vanskeligt at undgå spredning, men det er værd at gøre så meget så muligt for undgå at slæbe jord og afgrøderester fra inficerede marker videre til ’rene’ marker.

Sædskifte er effektivt mod opformering, fordi begge arter er skyggefølsomme og klarer sig på grund af den sene fremspiring ikke godt i vinter- og vårkorn samt andre afgrøder, der giver konkurrence på deres fremspiringstidspunkt.

Billede 6

Ved sen såning af vårkorn og i åbne afgrøder af både vår- og vintersæd kan der godt opstå plads til hanespore, ikke mindst i kørespor. Men normalt er hanespore og grøn skærmaks sjældne i kornafgrøder.

 

Sort natskygge

Natskygge fremspirer ofte sent og bliver derved mindre påvirket af de tidlige sprøjtninger. Derfor foreslås en tre-split strategi på arealer med natskygge. Callisto og MaisTer er effektive mod sort natskygge. Callisto kan anvendes uanset majsens størrelse.

 Gul okseøje

Det er afgørende for en god effekt mod gul okseøje, at bekæmpelse udføres, mens ukrudtsplanterne kun har 0-2 løvblade. Callisto og MaisTer er effektive mod gul okseøje.

 Hundepersille

MaisTer har vist sikker effekt mod hundepersille og bør foretrækkes mod denne.

 Agertidsel og gråbynke

Callisto har god effekt mod både agertidsel og gråbynke. Skuddene skal være godt fremme på sprøjtetidspunktet, dog må gråbynkerne ikke blive for store, dvs. max. 10-15 cm. Benyt en 3-delt sprøjtning med 0,35-0,5 liter Callisto pr. ha hver gang der er nye skud tilstrækkeligt fremme. I første sprøjtning skal der dog primært tages hensyn til størrelsen af det øvrige ukrudt. Callisto kan anvendes uanset majsens størrelse. Mod agertidsel har effekten af MaisTer generelt været på et lavere niveau end Callisto. MaisTer har begrænset effekt mod gråbynke. Vær opmærksom på, at Starship max. må anvendes to gange.

 Andet rodukrudt

MaisTer er meget effektiv mod kærgaltetand, agermynte og agersvinemælk. Mod agersnerle vil der være omkring 90 pct. effekt ved 100-150 g pr. hektar. Følfod er set nedvisnet med MaisTer, men den skal formentlig nedvisnes to år i træk, før der er tilstrækkelig langtidseffekt. Mod rodukrudt anbefaler vi generelt en skæv fordeling af MaisTer-dosen, så den største mængde anvendes ved anden sprøjtning.

Erfaringer fra praksis viser, at MaisTer svider de overjordiske skud af agerpadderok, men langtidseffekten er mere begrænset. Bekæmpelse flere år i træk vil reducere bestanden.

Mod vandpileurt har Harmony SX, MaisTer og Callisto effekt. Starane 333 HL/Tomahawk 200 EC/Flurostar 180 har også effekt, men max. dosis er for lav til at den vil være tilstrækkelig.

Callisto har god effekt mod spildkartofler.

Sprøjteteknik

Anvend lavdrifts- eller refleksdyse 025 eller 03 under gode sprøjteforhold. Under ugunstige vindforhold anvendes en kompakt luftinjektionsdyse eller tilsvarende grov forstøvning. Anvendt en højere vandmængde for at kompensere for de større dråber. Ved anvendelse af luftassistance eller luftsprøjter er det vigtigt at sænke lufttrykket, så der ikke sker tilbageslag fra jordoverfladen.

 Svækkede majsplanter

Hvis majsen ‘står i stampe’ på grund af kølige forhold, bør dette normalt ikke forhindre en rettidig sprøjtning med doser i den lave ende af doseringsskalaen. Der kan dog i sjældne tilfælde være tale om, at majsen viser forbigående symptomer som følge af behandlingen. Hvor majsens vokslag er skadet, og bladkanterne flossede efter sandflugt, er der risiko for, at ukrudtsmidlerne kan “bide kraftigere” på majsplanterne – især hvis disse i forvejen er stressede af køligt vejr. I sådanne tilfælde anbefales det at udskyde sprøjtningen til efter et par dage med mere gunstige vækstbetingelser.

 Blanding med bor

Det kan være aktuelt at udbringe bor i 2. og evt. 3. sprøjtning efter fremspiring. Callisto, Maister, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC og Fighter 480 og blandinger heraf kan blandes med de gængse bor-produkter.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve