Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Udlæg af kløvergræs i august

Udlæg af kløvergræs i august

Ved etablering af kløvergræs i august er målet at få en god ensartet bestand af græs og en passende stor andel af kløver. Tidlig etablering i den første tredjedel – halvdel af august er vigtig. Det giver en større andel af kløver og 1.000 til 1.300 FE mere pr. ha end ved etablering omkring 1. september.

I år ser det ud til at blive en tidlig høst, så der kan blive gode muligheder for at få sået det nye udlæg rettidigt efter en kornmark.

Kløvergræsblandinger og arter der egner sig til udlæg i sensommeren

Næsten alle arter og blandinger egner sig til udsåning i august, men der er dog et par undtagelser og nogle forbehold.

Blandinger til slæt med kløver, nummer 22, 35, 42, 43, 45, 46 og 47, kan etableres med rimelig sikkerhed i sensommeren. Slætblandinger med et betydeligt indhold af strandsvingel, det er nummer 36, 40, 41, 49 og 50 skal etableres inden 8. til 10. august. Det skyldes at strandsvingel er en ”langsom starter”. Det samme gælder græsblandinger med et stort indhold af småfrøede arter som timote.

Blanding nr. 48 med et stort indhold af lucerne egner sig ikke til udlæg i sensommeren

Udsædsmængden bør være 30 til 33 kg pr. ha. Størst udsædsmængde anvendes ved blandinger med rajsvingel, som blanding 45, 46 og 47, fordi rajsvingel har en stor frøvægt.

Sådybde

Den korrekte sådybde for kløvergræs er 1 til 2 cm, og er meget vigtig. Det er vigtigt at indstille såmaskinen korrekt. Kontroller sådybden flere gange. I kløvergræs må man gerne kunne se cirka 10 pct. af frøene i såsporet efter såning. For dyb såning har især stor betydning for bestanden og fremspiringshastigheden af hvidkløver.

Skal man pløje før etablering af kløvergræs, eller kan man harve?

Når man overvejer pløjning eller ej, ja mulighederne for at lave et godt såbed i det hele taget, skal man huske at der skal sås små frø i en præcis sådybde på 1-2 cm. Der må ikke være afgrøderester, stub og ukrudt som generer såskærene.

Etablering efter pløjning

En forudgående pløjning med en hurtig pakning af jorden giver normalt en god sikker etablering og det laveste ukrudtstryk.

 • Pløjning, harvning, pakning samt såning af græsfrø skal helst ske i løbet af få timer for at bevare jordens fugtighed.
 • Udlægget skal sås på fast tromlet eller pakket jord i cirka 1 og maksimum 2 cm dybde.
 • En hurtig og effektiv fremspiring af græs og især kløver sikres med en afsluttende tromling. Især på lerjord, hvor jorden kan være lidt knoldet, har en tromling god effekt på fremspiringen. Pas dog på med tromling ved udsigt til kraftig regn.

Ulempen ved pløjning kan i nogle tilfælde være grove knolde som kan være vanskelige at bearbejde tilstrækkeligt til det gode såbed.

Etablering uden pløjning

Fordelen ved pløjefri etablering er, at det er lettere at lave et jævnt og kompakt såbed uden spor, men det giver en større bestand af ukrudt og kan give betydelige problemer med fremspiring af spildkorn, især af vårbyg.

 • Ved høst bør man sætte kort stub, undgå spild og sprede avner.
 • Jorden bearbejdes i 10 til 12 cm dybde med stubharve og derefter harves med en såbedsharve i 2 til 4 cm dybde. Opharvning kan også ske med en tallerkenharve påmonteret en kraftig pakvalse. Der arbejdes i 5 til 10 cm dybde
 • Harvning, pakning samt såning af græsfrø skal helst ske inden for en kort periode for at bevare jordens fugtighed.
 • Er der mange spildkorn af vår- eller vinterbyg samt ukrudt, kan man – hvis der er tid til det – en uge efter opharvning bekæmpe de fremspirede spildkornsplanter med 1,0 liter glyphosat (360 gram pr. liter) pr. ha. Udlægget kan sås dagen efter behandling med glyphosat.
 • Udlægget skal sås på fast pakket/tromlet jord i cirka 1 til maksimum 2 cm dybde.

Efter såning af udlægget tromles arealet for at frøene får tilstrækkelig kontakt med jorden. På lerjord er dette specielt nødvendigt.

billede rød såmaskine

Såteknik med pakvalse, dobbelte skiveskær og trykrulle i såsporet er velegnet til etablering af kløvergræs. Desværre er der mange, der sår for dybt, så indstil såmaskinen korrekt. Man må gerne kunne se cirka 10-15 pct. af frøene i såsporet efter såning. Foto: Karsten A. Nielsen, SEGES.

 

Skal man bruge dæksæd ved udlæg i august?

Hvis udlægget sås rettidigt, er der ingen fordele for kløvergræsset ved at så dæksæd. Hvis såningen sker lidt for sent, kan en moderat mængde dæksæd være med til at beskytte udlæg mod tidlig frost. I den situation anbefaler vi at udså 30-35 kg/ha vinterhvede. Hvede har i forhold til de andre arter af vinterkorn den fordel, at den ved høst som grønkorn passer sammen med 1. slæt græs, har en god fordøjelighed, og har begrænset genvækst.Når der er dæksæd, kan der udlægges gylle med slanger før første slæt i foråret – fordi det regnes som en kornmark – og derved undgås skader på udlægget ved nedfældning, men pas på spor i marken.

Sensommerudlæg som MFO-græsudlæg og afgrødevariation

Vælger man dæksæd af vinterhvede kan dette, under visse betingelser, regnes som en hovedafgrøde i det grønne krav om flere afgrøder. Grønkornet kan derfor f.eks. tælle med som én af de tre afgrøder, man skal have, hvis man har et omdriftsareal på 30 ha eller derover. Græs-og kløvergræsudlæg i vinterhvede kan tælle som MFO-græsudlæg, såfremt der kan konstateres en anden hovedafgrøde end græs på arealet.

For at vinterhvede til grønkorn kan tælle som en hovedafgrøde, kræver det, at:

 • Der anvendes dæksæd af vintersæd (vinterhvede)
 • Grønkornet høstes efter maj
 • Det skal være muligt at konstatere stubrester af korn ved kontrol frem til 25. juli.

Hvis vinterhvede til grønkorn kan tælle som hovedafgrøde, på baggrund af ovenstående, kan udlægget tælle som MFO-græsudlæg.

For at fremme en vis mængde grønkorn bruges 45 til 60 kg vinterhvede pr. ha som dæksæd, den mindste udsædsmængde ved tidlig såning, første uge af august – vælg en sildig sort som for eksempel Sheriff. Udlægget etableres så rettidigt som muligt, dvs. i den første halvdel af august. Afgrøden af korn og kløvergræs skårlægges sammen med 1. slæt efter 15. maj.

Ukrudtsbekæmpelse

Ukrudt er generelt ikke et stort problem ved udlæg i efteråret, især ikke hvis der er pløjet før såning. Hvis man skønner, at der er behov, er Stomp CS  godkendt til udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd om efteråret med en dosis på 1,0 liter pr. ha.

1,0 liter Stomp CS pr. ha kan ligeledes anvendes i vintersæd med udlæg af kløvergræs. Græsfrøene skal være dækket af jord.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve