Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Såbed til majs

Såbed til majs

Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Majs efter kløvergræs
Dyrkes majs efter en græsmark, skal græsmarken nedvisnes, harves op eller pløjes snarest. Det gør det lettere at pakke jorden før såning, så planterne kan få fat i næringsstofferne. Det er særligt vigtigt på sandjord.

Jævnt såbed
Såbedet til majs skal være bearbejdet i mindst 10 cm´s dybde, fordi startgødningen skal placeres i 10 cm dybde. Såbedet skal være fuldstændig jævnt og tilpas fast for, at

 • Næringsstofferne kan komme hen til majsens rødder
 • undgå dybe såspor ved såningen. Dybe såspor samler vand i en periode med regn og kan medføre en dårlig fremspiring
 • bekæmpe ukrudt effektivt
 • kunne styre sådybden

Pløje eller ej?

Fordele ved at pløje:

 • På alle jordtyper giver det bedre mulighed for, at jordtemperaturen øges hurtigere.
 • Færre bladsvampe.
 • Mindre risiko for angreb af Fusarium i vækstperioden.
 • Hæmmer udvikling af rod- og græsukrudt.
 • Let at radrense, når stubbe er væk.
 • Med forfrugt græs generer græssværen ikke såningen.
 • Jævner eventuelle spor.
 • Eneste effektive middel mod majshalvmøl.

Ulemper ved at pløje:

 • Øget risiko for jordfygning på let jord.
 • Øget risiko for jorderosion ved kraftige regnskyl.
 • Mindre bæreevne i en periode med meget regn
 • Større tab af vand i et tørt forår

Hvor bør du som hovedregel pløje:

 • På kølige jordtyper.
 • Efter kolbemajs og kernemajs på grund af øget risiko for angreb af bladsvampe.
 • Før dyrkning af kolbe- og kernemajs, som dyrkes efter majs.
 • Hvor forfrugten er græs eller kløvergræs, som ikke nedvisnes.
 • På lokaliteter, hvor der er fundet larver af majshalvmøl i flere marker.

Tips om etablering med pløjning

Marker, som forårspløjes:
Ved traditionel nedfældning af gylle:
Gyllen nedfældes i 10 cm dybde.
Efter et par dage med godt vejr bringes eventuel fast husdyrgødning ud, og der pløjes.
Lettere jord pakkes med furepakker eller tromles straks efter pløjning, mens jorden er fugtig.
Der harves i 10 cm dybde med en harve som bæres af pakkevalsen. (Se billede 1) Pakkevalsen kan være en gummi- eller jernringspakkevalse.
Hvor gyllen placeres i såsporet: Når såbeddet er klar, nedfældes gyllen i såsporet 2-3 dage før såning, så der er 10-12 cm fra overkanten af gyllen til jordoverfladen.

Lerjord, som er pløjet om efteråret/vinteren:
Fæld jorden.
Harv to til tre gange i stigende dybde til mindst 16-18 cm dybde.
Ved traditionel nedfældning af gylle: Gyllen nedfældes inden sidste opharvning, når der er gode kørselsforhold, dvs. at jorden skal være tør og bekvem at køre på, så der ikke laves strukturskade. Alternativt kan forsuret gylle udlægges med slanger umiddelbart før sidste opharvning. Det kræver, at der også udbringes forsuret gylle med slanger på et vintersædsareal svarende til 20 procent af det pågældende majsareal. I stedet for at bringe gyllen ud før såning kan gylle også udbringes i vækstperioden, når majsen har fem blade (vækststadium 15). Herved begrænses risikoen for strukturskader i jorden. Kræver den rette hjulmontering på traktor og gyllevogn, så der køres så lidt ned som muligt.

Ved placering af gylle: Gyllen nedfældes 2-3 dage før såning, når såbeddet er klar, så der er 10-12 cm fra overkanten af gyllen til jordoverfladen.

Tips om etablering uden pløjning
Er der ikke en pløjesål eller et kompakt jordlag lige under pløjelaget, har der på sandjord ikke været merudbytte for at harve dybere end 15 cm dybde. På JB 4 eller jordtyper med et større lerindhold er harvedybden 18 til 20 cm dybde. En harve med pakkevalse og med en tandafstand på cirka 20-25 cm og med 80 mm brede spidser er velegnet hertil. Undgå vingeskær, da der er erfaring for, at der herved kan dannes en harvesål.

Fremgangsmåden er:
Ukrudt, som er overvintret, bekæmpes med 1,0 til 2,0 liter glyphosat (360 gram pr. liter) pr. ha. Højeste dosering ved tokimbladet ukrudt. Behandlingen med glyphosat kan også udføres efter såning, men inden fremspiring af majsen. Herved bekæmpes tillige en del nyfremspiret frøukrudt.

På JB 1 til 4 harves en til to gange i 12 til 15 cm dybde. På sværere jordtyper øges harvedybden trinvis til 18 til 20 cm dybde. Der kan harves et døgn efter sprøjtning med glyphosat.

Gylle nedfældes traditionelt i 10 cm dybde. Gyllen kan også placeres i såsporet 2-3 dage før såning, så der er 10-12 cm mellem jordoverfladen og overkanten af gyllen.

Ved såning indstilles såmaskinens sporrydder, så gamle majsstubbe mv. skubbes til side foran såskæret.

Er der et kompakt jordlag lige under pløjelaget, har der i forsøgene været et betydeligt merudbytte for at øge harvedybden til 25 til 30 cm. Det er erfaringen, at løsning af et kompakt jordlag giver en bedre bæreevne i et vådt efterår.

Fremgangsmåden er:
1.Ukrudt, som er overvintret, bekæmpes med 1,0 til 2,0 liter glyphosat (360 gram pr. liter) pr. ha. Højeste dosering ved tokimbladet ukrudt.

Ved traditionel nedfældning af gylle: Gyllen nedfældes i 10 cm dybde.

Harvning i 25 til 30 cm dybde med en kraftig stivtandet harve med omkring 30 cm tandafstand og monteret med maks. 50 mm brede spidser og pakkevalse.

Ved placering af gylle: Gyllen nedfældes 2-3 dage før såning, så der er 10-12 cm fra overkanten af gyllen til jordoverfladen.

Foto: HE-VA Aps.

Billede 1. En harve, som bæres af pakkevalsen i stedet for hjul, er særdeles velegnet til såbedstilberedning til majs på pløjet jord. Såbedet bliver jævnt og ensartet pakket. Til sandjord vælges en jernringspakkevalse i stedet for en rørpakkevalse. Der skal køres med tvillinghjul på både for- og baghjul, og dæktrykket skal være så lavt som muligt – gerne under 1,0 bar.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve