Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Kvælstof til majs i vækstperioden

Kvælstof til majs i vækstperioden

Udbringes en del af kvælstoffet i vækstperioden enten i gylle eller i handelsgødning, skal det udbringes senest, når majsen har fem til syv blade.

Nogle landmænd planlægger at køre gyllen ud til enkelte majsmarker når afgrøden er etableret. Det kan der være flere grunde til. Man kan undgå strukturskader ved tidlig kørsel med gyllevogn, sen udbringning strækker opbevaringskapaciteten, og udbringning i vækstperioden kan give en udjævning af arbejdet med gylle kørsel. Særligt det sidste kan være en af grundene især i dette drilske forår.

Udbringes al gylle i vækstperioden, skal den udbringes senest, når majsen har fem blade. Har man givet eksempelvis halvdelen af gyllen før såning kan man vente til majsen har 7 blade.

Senere udbringning har i forsøgene givet et stort udbyttetab.

Gyllen kan enten nedfældes mellem rækkerne eller udbringes med slanger. Tænk udbringning af gylle i vækstperioden sammen med strategien for ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder.

Nedfældning af gylle i vækstperioden

Nedfældning af gyllen mellem rækkerne giver en sikker effekt af gyllen. Hjulmonteringen på gyllevogn og traktor skal være sådan, at der ikke køres i rækkerne. Der nedfældes med én tand mellem to majsrækker. Nedfæld i 10 cm dybde.

Gylle

Billedet viser traktor og gyllevogn med en hjulmontering, så der kan køres mellem majsrækkerne. Gyllevognen er en PG25. Traktoren har en 3 ton gylletank i frontliften, så der i alt kan medbringes 28 ton. Nedfælderen har en arbejdsbredde på 9 meter. Nedfældning af gylle mellem majsrækkerne giver en sikker kvælstofeffekt af gyllen. Foto: Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES.

Slangeudlægning af gylle i vækstperioden

Slangeudlægning af gylle med de forhåndenværende gyllevogne betyder, at der som regel køres på en eller to rækker, hvis der ikke er flyttet på såkasserne, så der er plads til dækkene. Ved såning af majsen kan der eventuelt afsættes kørespor. Afsættes kørespor til 24 meter slangebom, er tabet 2,8 til 3,6 procent af udbyttet. Afsættes kørespor til en 36 meter slangebom, er tabet 1,9 til 2,4 procent af udbyttet. Mindst udbyttetab, hvor der er taget højde for besparelsen af udsæd og gødning i køresporene. Dertil kommer kørselsskader i forageren. Ovennævnte udbyttetab beregnes ved de manglende rækker, men man bør erindre at tidlig udkørsel også kan give tab ved strukturskader, disse er blot svære at se og beregne!

Er gyllevogn og traktor sporet ens og monteret med maks. 650 mm dæk, kan det ene hjul køre mellem to rækker, mens det andet hjul kører på rækken. Herved halveres tabet.

Udbringning i vækstsæsonen med slanger kan specielt ved højt og tørrende vejr resultere i et tab ved ammoniakfordampning. Har man mulighed for at radrense enten lige før eller lige efter udbringning, kan det forbedre effekten. Radrensning før udlægning af gylle vil løsne jorden, så gyllen bliver opsuget af jorden, hvilket modvirker fordampning. Radrensning, efter gyllen er udlagt, vil ligeledes reducere tabet, men tabet sker stort set inden for 12 timer efter udbringning. Hvis ikke der kan radrenses inden for 6 timer efter udbringning, er det bedst at radrense før udbringning. Forsuring af gylle vil alt andet lige reducere ammoniakfordampningen. I forsøgene har der ikke været merudbytte for at forsure gyllen.

Handelsgødning i vækstperioden

I nogle situationer kan der opstå behov for at udbringe handelsgødning i vækstsæsonen. Det kan enten være planlagt, eller et behov som er opstået fordi der ikke blev udbragt den planlagte mængde husdyrgødning inden såning.

Hvis man spreder handelsgødning ud over afgrøden, skal det ske inden majsen danner tragte med bladene, da vi har set svidningsskader når gødningskorn lander nede i tragten. Bedste metode vil være nedfældning af gødning i forbindelse med radrensning, hvis sådant udstyr kan skaffes, se billede.

Gødning

Billedet viser gødningsudstyr, monteret på en radrenser. Gødningen lægges i jorden 10 til 15 cm fra rækken bag den yderste tand på radrenseren. Gødningen kan enten placeres på den ene side af rækken eller på begge sider af rækken som vist på billedet. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES.

Bruger man flydende gødning skal man være opmærksom på, at der også med denne gødningstype er svidningsrisiko

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve