Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Fodersituationen og behovet for supplerende grovfoder

Fodersituationen og behovet for supplerende grovfoder

Udbyttet af slætgræs ser ud til at blive noget mindre end normalt. Foråret var sent, så udbytterne i 1. slæt har knap været på normalt niveau. Tørke og høje temperaturer har bevirket et lille eller intet 2. slæt, og udsigterne for 3. slæt er ikke gode – der skal komme store mængder regn. Kompensatorisk vækst kan erstatte en del af det manglende udbytte i 2. slæt, såfremt der kommer tilstrækkelige mængder regn i resten af vækstsæsonen.

Majsen er sået over en lang periode fra sidst i april til midt-slutning maj. De tidligst såede marker er 2 til 3 uger foran normal udvikling, mens majs sået midt-slutning maj er på normalt udviklingstrin. Desværre ser vi nogle af de sent såede marker med dårlig rodudvikling, det gør ondt her i tørken. Der er med andre ord stor spredning. Hvis der kommer tilstrækkelige mængder regn, er der udsigt til udbytter over normalt niveau i de tidligst såede majsmarker og på normalt niveau i de sent såede majsmarker. Fortsætter tørken, bliver udbytterne under normalt.

Tag et tjek på foderbeholdningerne og vurdér det forventede udbytte. Er der ikke udsigt til tilstrækkelig med grovfoder, så supplér om nødvendigt med f.eks. helsæd, indkøbt majs eller biprodukter. Der kan sås (ekstra) græsudlæg i august, og dermed er der mere græsensilage klar allerede næste maj.

Der er desuden kommet en meddelelse om, at det forventes, at der bliver givet dispensation til at opfodre frøgræshalm, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs.

Høst af helsæd

Tørkeskadede kornafgrøder til helsæd

I tørkeskadede kornafgrøder er det den bedste del af marken som bestemmer høsttidspunktet. Afgrøden høstes så vidt muligt med maks. 35-40 pct. tørstof – pas på – det går stærkt. Afgrøden finsnittes så kort som muligt. Vær omhyggelig med indlægning og komprimering af afgrøden i tynde lag i stak eller silo. Er tørstofindholdet i afgrøden til den høje kant, eller er afgrøden meget uens moden, tilsættes evt. et ensileringsmiddel i form af heterofermentative mælkesyrebakterier for at forbedre ensilagens stabilitet under opfodring.

Udbytte og kvalitet, tiden fra grønafgrøde til helsæd
Kornhelsæd

I godt og normalt udviklet korn er udbyttet højest og kvaliteten bedst ved vækststadium 83-85. Fra kornets skridning og frem til dette tidspunkt sker der en stor produktion. Det kan ofte være 100-130 foderenheder pr. ha pr. dag. I korn øges afgrødens fordøjelighed i tiden op til høst af helsæd, fordi kernerne udvikles. For tidlig høst giver derfor både et betydeligt lavere udbytte og en lavere foderværdi. Vælger man at supplere grovfoderavlen med helsæd, skal man ensilere de bedste marker med den største kerneandel for at få god kvalitet.

Korrekt høsttid af kornhelsæd er afgørende, da tørstofudviklingen kan gå meget hurtig i juli måned – helt op til 15 procentpoint på én uge. Høst derfor hellere 2 dage for tidligt end 1 dag for sent, da helsædsensilage med mere end 35 pct. tørstof er mere udsat for varmedannelse.

Ærtehelsæd

I ærter er produktionen fra blomstring og frem til vækststadium 78-80 af næsten samme størrelsesorden som i korn. I ærtehelsæd er udbyttet og foderværdien højest i vækststadium 78-80.

Tidspunkt for ensilering

Vårbyg og vinterhvede

Byg og hvede ensileres, når kernen er dejagtig. På det tidspunkt kan man med to fingre klemme kernen sammen som valset korn (vækststadium 83-85). Den øverste tredjedel af strået vil normalt være grønligt, og nederste to tredjedele af strået gult. Dette tidspunkt indtræffer normalt fire til fem uger efter begyndende skridning i vårbyg og fem til seks uger efter begyndende skridning i vinterhvede. I år skal man være ekstra påpasselig med ikke at komme for sent, da kornmarkerne er visne i bunden.

Kornhelsæd høstes direkte på roden med en finsnitter påmonteret et helsædsbord. 

Byg/ærtehelsæd

Byg/ærtehelsæd med moderate mængder ærter ensileres, når kernerne i byggen er dejagtige, og de med besvær kan trykkes sammen. På dette tidspunkt vil ærterne være grønlige og hovedparten af bælgene udviklet. Indholdet af tørstof vil normalt være omkring 30 pct. Byg/ærtehelsæd med stor ærteandel (over 50 pct.) høstes, før afgrøden går i leje og ødelægger udlægget.

Byg/ærtehelsæd høstes direkte på roden med en finsnitter påmonteret et helsædsbord. Byg/ærtehelsæd kan også skårlægges med en skårlægger uden crimper eller en ”rapsskårlægger”.

Ærtehelsæd

Ærterne skal ensileres, inden de går i leje. Pas på – varmt vejr kan få ærterne til at lægge sig hen ad jorden, også selv om vandforsyningen er i orden. Udbytte og foderværdi er højest i ærtehelsæd i vækststadium 78-80. På det tidspunkt er de nederste bælge i fuld størrelse, og frøene i disse er dejagtige.

Skal ærterne ensileres alene, er det vigtigt, at man er opmærksom på tørstofprocenten ved høst. Er afgrøden for fugtig, skårlægges og fortørres den inden ensilering. Ærtehelsæd skårlægges med en skårlægger uden crimper eller en ”rapsskårlægger” til fortørring, og tørstofprocenten må gerne være 35 til 40 pct.

Pas på udlægget

Der kan være udlæg under byg eller ært som høstes til helsæd. Hvis helsæden høstes i stærkt solskin, og der samtidig er tørke, er der risiko for, at udlægget skades. Er der mulighed for vanding, kan udlægget skånes, hvis der vandes fire til fem dage før høst af helsæd – og igen umiddelbart efter høst af helsæd. De færreste på Fyn kan vande, så kan man i det mindste finde nogle overskyede dage til helsædshøst, er det at foretrække.

Skadedyr

Vi har set en del bladrandbiller i år, og en ny generation kan stå klar i midten af juli når helsæden er høstet. Hold godt øje med de små kløverplanter efter dæksæden er høstet. Skadetærsklen for angreb er 20 % angrebne kløverplanter

Fastac 50 har en off-label godkendelse til anvendelse i lucerne og kløvergræs efter høst af dæksæden. Der anbefales omkring 0,15 l/ha (max. dosis er 0,225 l/ha). Sprøjtefristen er 14 dage.

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve