Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Spændende ny forretningsmulighed for fynske landmænd 

Spændende ny forretningsmulighed for fynske landmænd 

Kartoffelmelsfabrik på Fyn kan blive virkelighed

Afregningspriserne på korn og raps er pressede, så hvordan kan vi her på Fyn få udbytte af nogle af de højværdiafgrøder, som giver bedre afkast til landmændene?

Det er baggrunden for, at en projektgruppe i Centrovice, anført af kartoffelspecialist og teamchef i planteavl Jens Kristian Olsen med en fortid i Danespo, i nogle måneder har arbejdet med muligheden for at bygge en kartoffelmelsfabrik på Fyn med fynske landmænd som leverandører og andelshavere.

Stor efterspørgsel på kartoffelstivelse på verdensplan

Efterspørgslen på kartoffelstivelse er kæmpestor på verdensplan, da stivelse indgår i en mængde produkter som eksempelvis papir, plast og de fleste forarbejdede fødevarer.  Efterspørgslen forventes at være stigende de kommende år.

Nøglefærdig kartoffelmelsfabrik – ejet af leverandørerne

Projektet går ud på at bygge en nøglefærdig kartoffelmelsfabrik, som placeres et infrastrukturelt godt sted på Fyn.

Planen er, at der skal oprettes et selvstændigt selskab med en fabrik, der forarbejder ca. 250.000 tons kartofler om året baseret på 120 dages ”kampagne”. Det betyder, at der er behov for 5-6.000 hektar med kartofler til at forsyne fabrikken. Det svarer til 140-200 avlere, der får mulighed for dels at dyrke og levere kartoflerne. Og dels at blive medejer af fabrikken.

Forarbejdning af hestebønner også muligt

Det er tanken, at fabrikken skal udstyres med et produktionsanlæg, så den efter kartoffel­kampagnen hvert år også kan forarbejde hestebønner til protein og stivelse. Dette betyder 26-28.000 tons hestebønner årligt svarende til ca. 5.500 hektar.

Denne produktion vil kunne give et væsentligt bidrag til bundlinjen. Vi forestiller os, at også dyrkere af hestebønner eventuelt vil kunne blive medejere af fabrikken.

Forventet afkast

De foreløbige beregninger viser en god forretning for fabrikken og de fynske landmænd, når først det hele kører. Investeringen i fabrikken forventes i sig selv på relativt kort sigt at kunne blive en god forretning. Dertil kommer det forventede dækningsbidrag på kartoflerne, som vurderes at ligge mellem 20 og 40% højere end på kornafgrøder.

Kartofler i den fynske jord?

Kan kartoflerne overhovedet dyrkes i den fynske jord, og er der plads til 5.000 ha? Ja, mener Jens Kristian Olsen. Det er en myte, at kartofler kun kan dyrkes i de lette, sandede jorde. Hvis man ser bort fra de helt tunge lerjorde, så er der mange egnede områder på Fyn, hvor man endda kan opnå gode middeludbytter uden vanding af kartoflerne, som ellers er nødvendig, hvis jorden er meget let og sandet.

Faglig hjælp til opstart

Jens Kristian Olsen oplyser i øvrigt, at alle nye dyrkere naturligvis vil få tilbud om intensive kurser, erfa-grupper for nyopstartede kartoffeldyrkere og rådgivning tæt på.

Undersøgelse af finansieringsmuligheder

Det er en kæmpe opgave at starte en fabrik op fra grunden og sikre produktionen og afsætningen. Det skal i de følgende måneder gennemarbejdes nøje. Tanken er at finansiere fabrikken igennem et mix af landmandsindskud, realkredit, banklån og investeringsfonde.

Vi er klar over, at projektet også kan betyde en mental og økonomisk udfordring for den enkelte landmand. Det vil kræve investering i maskiner (på gårdniveau eller i maskinfællesskaber) og ejerkapital. I de kommende måneder vil vi også se på disse aspekter – specielt en fælles finansiering af landmandskapitalen

Næste skridt – informationsmøde

For at komme videre med projektet kræves min. 2 ting: Dyrkere og arbejdskapital.

Vi inviterer derfor alle interesserede landmænd til: 

Informationsmøde på Centrovice i Vissenbjerg d. 20. juni kl. 19

Formålet med mødet er dels at orientere om planerne og mulighederne og ikke mindst at få interessetilkendegivelser fra de fremmødte landmænd. På mødet vil deltagerne også få en kort introduktion til dyrkning af melkartofler.

Tilmelding nødvendig på dette link eller på tlf. 7015 9900.

Forhåndstegning

Hvis man ligesom os ser muligheder i projektet og gerne vil have projektgruppen til at arbejde videre, kan man lave en forhåndstegning. En forhåndstegning vil kræve et indskud på 10.000 kr pr bedrift, som til gengæld vil blive modregnet i anpartsindskuddet, hvis projektet gennemføres

Hvad den endelige tegning kommer til at koste, vides ikke endnu Det er noget af det, som projektgruppen skal regne videre på som en del af hele finansieringen.

Formand og direktør er positive

Bestyrelsesformand Torben Povlsen er indtil videre meget positiv overfor projektet: ”Vi har desværre oplevet flere lukninger af landbrugsrelaterede produktionsvirksomheder på Fyn, så som bestyrelsesformand for Centrovice finder jeg det meget positivt, hvis vi kan skabe en kartoffelmelsfabrik på Fyn med en omsætning på over 200 mill. kr. Det vil både give nye forretningsmuligheder for de fynske landmænd og mulige investorer samt stolthed i branchen over, at vi nu skaber en ny produktionsvirksomhed med relation til landbruget på Fyn.”

Også administrerende direktør Louise Helmer er ser positivt på projektmuligheden. ”Jeg er rigtig glad for, at vi som virksomhed kan bidrage med innovative idéer, som, hvis de bliver en realitet, kan være med til at videreudvikle erhvervet i retning af større økonomisk bæredygtighed. Det ser jeg faktisk som vores fornemste opgave på vegne af landbruget generelt og fynsk landbrug i særdeleshed.”

Centrovice er idéudvikler og tovholder på projektet og er med til at løbe projektet i gang, men det er ikke tanken, at det på sigt er Centrovice, der skal eje, lede eller drive virksomheden.    

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve