Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Reform af landbrugsstøtten - nye grønne krav fra 2015

Reform af landbrugsstøtten – nye grønne krav fra 2015

I 2015 erstattes Enkeltbetalingsordningen med Grundbetalingsordningen. Den nye ordning bliver delt op i en grundbetaling, som udgør 70 % af støttebeløbet, og 30 % som opnås ved at opfylde tre grønne krav.

Reglerne er p.t. i høring, og vi forventer, at de ligger fast 1. august 2014. Enkelte ting i det efterfølgende kan altså stadig nå at ændre sig.

Første grønne krav – krav om antal afgrøder

Bedrifter, som har mellem 10 ha og 30 ha omdriftsareal, skal dyrke mindst 2 afgrøder/afgrødekategorier. Den største afgrødekategori må højst udgøre 75 % af omdriftsarealet.

Bedrifter over 30 ha omdriftsareal skal dyrke mindst 3 afgrøder. Den største afgrødekategori må højst udgøre 75 %, mens de to største afgrødekategorier tilsammen højst må udgøre 95 % af omdriftsarealet.

Arealer med permanente afgrøder, herunder permanent græs, lavskov, frugttræer og bærbuske, er ikke omdriftsarealer.

F.eks. vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vinterraps tæller en afgrøde hver. Men afgrødekategorien ’græs’ omfatter både omdriftsgræs, andet grøntfoder og frøgræs. Har du både kløvergræs i omdrift og frøgræs, tæller det altså kun for én afgrøde.

Bedrifter under 10 ha omdriftsareal er ikke omfattet af reglen om flere afgrøder.

Undtagelse fra krav om antal afgrøder, hvor omdriftsarealet omfatter store arealer med frøgræs, græs, andet grøntfoder og/eller brak (udyrket)

Bedrifter, hvor mere end 75 % af omdriftsarealet anvendes til produktion af græs eller andet grøntfoder eller er braklagt (udyrket) eller er omfattet af en kombination af disse anvendelser er fritaget for at have flere afgrødekategorier på arealet.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis resten af omdriftsarealet udgør mere end 30 ha. Hvis resten af omdriftsarealet udgør mere end 30 ha, skal bedriften på dette areal dyrke mindst to afgrødekategorier. Hovedafgrøden må på dette areal højst udgøre 75 %.

Undtagelse fra krav om antal afgrøder, hvor det støtteberettigede areal omfatter store arealer med permanent græs og omdriftsarealer med græs eller andet grøntfoder

Bedrifter, hvor mere end 75 % af det støtteberettigede landbrugsareal er anvendt som permanente græsarealer, frøgræs, arealer til produktion af græs eller andet grøntfoder eller er omfattet af en kombination af disse anvendelser er fritaget for at have flere afgrødekategorier på arealet.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis resten af omdriftsarealet udgør mere end 30 ha. Hvis resten af omdriftsarealet udgør mere end 30 ha, skal bedriften på dette areal dyrke mindst tre afgrødekategorier. Hovedafgrøden må på dette areal højst udgøre 75 pct, mens de to største afgrødekategorier tilsammen højst må udgøre 95 pct. af omdriftsarealet.

Andet grønne krav – miljøfokusarealer

Bedrifter med et omdriftsareal på mere end 15 ha skal udlægge 5 pct. af omdriftsarealet med miljøfokusområder.

Følgende arealer kan anvendes som miljøfokusområder (omregningsfaktor i parentes):

  • Bræmmer/randzoner langs vandløb, udlagt efter randzoneloven. Arealerne skal støde op til bedriftens omdriftsareal (1,5)
  • Landskabselementer der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), herunder fortidsminder og små søer (1,0)
  • Braklagte (udyrkede) omdriftsarealer (1,0)
  • Lavskov (f.eks. energipil) (0,3)
  • Efterafgrøder der er udsået som en blanding af afgrøder eller som græsudlæg. (0,3)

Hvordan ovenstående arealer defineres er endnu ikke endeligt fastlagt. At omregningsfaktoren er 1,5 betyder, at 1 ha med randzone vil tælle med som 1,5 ha miljøfokusareal. På tilsvarende vis betyder det, at hvis omregningsfaktoren er 0,3, så vil 1 ha f.eks. efterafgrøde kun tælle som 0,3 ha miljøfokusareal.

Miljøfokusarealerne følger kalenderåret. Dvs. at de efterafgrøder, der skal tælle som miljøfokusområder i markplan 2015, først skal lægges ud i efteråret (eller foråret) 2015. I gødningsplansammenhæng skal de efterafgrøder, der gælder for mark- og gødningsplan 2015, lægges ud i 2014.

I tabellen ser du, hvilke arealer der kan anmeldes som udyrkede/braklagte i 2015

Eksempel 1 2 3 4 5
2007 Brak Brak Brak Brak Korn
2008 Brak Brak Udyrket Udyrket Korn
2009 Udyrket Udyrket Udyrket Udyrket Omdriftsgræs
2010 Udyrket Udyrket Udyrket Udyrket Omdriftsgræs
2011 Udyrket Udyrket Udyrket Udyrket Omdriftsgræs
2012 Udyrket Udyrket Udyrket Udyrket Omdriftsgræs
2013 Udyrket Udyrket Permanent græs Permanent græs Omdriftsgræs
2014 Udyrket Omdrift, fx korn Permanent græs Omdrift fx korn Omdrift, fx korn
2015 Kan anvendes som brak Kan anvendes som brak Kan IKKE anvendes som brak Kan anvendes som brak Kan anvendes som brak

Undtagelse fra krav om miljøfokusarealer, hvor omdriftsarealet omfatter store arealer med græs, andet grøntfoder og/eller brak (udyrket)

Bedrifter, hvor mere end 75 % af omdriftsarealet anvendes til produktion af græs eller andet grøntfoder, er braklagt (udyrket), anvendes til dyrkning af bælgfrugter eller til en kombination af disse anvendelser, er fritaget for at have miljøfokusarealer. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det resterende omdriftsareal udgør mere end 30 ha.

Undtagelse fra krav om miljøfokusområder, hvor det støtteberettigede areal omfatter store arealer med permanent græs og omdriftsarealer med græs eller andet grøntfoder

Bedrifter, hvor mere end 75 % af det støtteberettigede landbrugsareal er anvendt som permanente græsarealer, arealer til produktion af græs eller andet eller er omfattet af en kombination af disse anvendelser, er fritaget for at have miljøfokusarealer. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det resterende omdriftsareal udgør mere end 30 ha.

Tredje grønne krav – opretholdelse af permanente græsarealer i Danmark

Danmarks andel af permanent græsarealer må ikke falde under 95 % af Danmarks landekvote for permanente græsarealer. Dette princip gælder allerede i 2014.

På trods af at der sker en stor udskiftning af de permanente græsarealer i Danmark, har arealet med permanent græs gennem årerne været meget stabilt. Og arealet af permanent græs er på intet tidspunkt faldet under 95 % af den danske landekvote.

I 2014 er andelen af permanent græs således heller ikke faldet under 95 % af landekvoten. Det betyder, at der ikke er forbud mod omlægning eller forpligtelse til at genetablere omlagte permanente græsarealer under de eksisterende støtteregler i 2015.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve