Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Politianmeldelser i randzonesager

Politianmeldelser i randzonesager

Hvis man ikke reagerer på et bødeforlæg, kan retten afgøre sagen uden et retsmøde. En dom, afsagt på den måde, kan ikke ankes og derfor er det vigtigt at forholde sig aktivt, hvis man får et bødeforlæg.

I øjeblikket politianmeldes landmænd under anklage for ikke at overholde randzoneloven. Når politiet er færdige med sagsbehandlingen udsendes bødeforlæg, som den enkelte landmand herefter skal tage stilling til.

Et bødeforlæg er et tilbud fra politiet om at slippe for en straffesag ved at erkende sin skyld. Der er flere forskellige handlemuligheder, når man har modtaget et bødeforlæg, men det er vigtigt at forholde sig til, hvad man vil gøre ved det.
Mulighederne kan kort skitseres som sådan:

  • Betaling af bøden
  • Undladelse af at betale bøden
  • Anmodning om retsmøde

I de her tilfælde, hvor det drejer sig om randzoneloven, er der den særlige omstændighed at Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten, blandt andet med påstand om, at den bestemmelse i loven som bøderne er udstedt efter, skal kendes ugyldig. Dette giver anledning til ekstra overvejelser, når der skal træffes beslutning om hvad man skal stille op med sit bødeforlæg.

Ad 1) Betaling af bøden Når bøden betales vedgår man bødeforlægget og erkender dermed både sin skyld og straffens størrelse. Dermed er sagen lukket og kan almindeligvis ikke genoptages. Dog bør man kunne anmode om at få refunderet bøden, hvis der gives medhold i at randzonelovens § 1, stk. 1, er ugyldig. Det må forventes, at der kan gå år, før der falder dom i sagerne.

Ad 2) Undladelse af at betale bøden Tidligere gjaldt det, at hvis man ikke betalte bøden, blev man automatisk indkaldt til et retsmøde og havde der mulighed for at fremlægge sin sag for en dommer. Nu gælder det, at hvis en bøde ikke betales inden fristen på de 20 dage fra forlæggets udstedelse, vil retten behandle sagen uden at holde et retsmøde. Domme afsagt på denne måde kan kun i ganske særlige tilfælde ankes og vil med stor sandsynlighed ende med, at man ikke får medhold.

Ad 3) Anmodning om et retsmøde Hvis man er uenig i bøden eller størrelsen af denne, skal man altså kontakte politiet og gøre opmærksom på, at man ønsker et retsmøde om sagen. Herefter vil man blive indkaldt til et retsmøde, hvor man får mulighed for at forelægge sagen for en dommer.

I forbindelse med mødet i retten, vil det være muligt at begære sagen udsat indtil de verserende retssager om randzonelovens gyldighed bliver afgjort. Man bør i den forbindelse forelægge hele sagen for dommeren og gøre rede for, hvorfor man mener bøden i sig selv eller bødens størrelse er forkert, inden man begærer udsættelse.

Dommeren vil så tage stilling til, om sagen skal udsættes indtil retssagerne om randzonelovens gyldighed har fundet en afgørelse. Såfremt dommeren ikke giver medhold i begæringen om udsættelse, vil dette spørgsmål formentlig særskilt kunne indbringes for en højere instans.

Når man fremlægger sin sag, er det vigtigt at fremhæve alle særlige aspekter i den og medtage alle relevante juridiske argumenter. Det er tilladt at møde uden advokat, men det må anbefales under alle omstændigheder at søge rådgivning inden retsmødet. Hvis man taber sagen, betaler man omkostninger til egen advokat og eventuelle tekniske undersøgelser, men ikke sagsom-kostninger til staten.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve