Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Pas på fordampning af jordmidler, særligt Boxer

Pas på fordampning af jordmidler, særligt Boxer

Som det vil være mange bekendt, sker der en afdrift og fordampning af prosulfocarb (aktivstoffet i Boxer, Fidox, Roxy m.fl.), som derefter kan transporteres over større afstande og ved nedfald føre til målbare restkoncentrationer i bl.a. æbler. For at bevare muligheden for at anvende prosulfocarb i fremtiden, er det helt afgørende, at der gøres alt, hvad der er muligt for at nedbringe risikoen for afdrift, og at prosulfocarb fordamper efter udbringning.

Når du anvender jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Roxy EC, Fidox EC) og pendimethalin (Stomp CS, Activus m.fl.), er det vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning. Dette gør du ved at tage følgende forholdsregler – i prioriteret rækkefølge:

Handling Forklaring/uddybning
Undgå små dråber i sprøjtedouchen Ved konventionel sprøjteteknik bør du anvende kompakte luftinjektionsdyser (025 og større). Almindelige luftinjektionsdyser (02 og større), der arbejder ved større tryk, kan også anvendes.
Kør langsomt med lav bom og god vandmængde Kør med maks. 8 km/t, og hold gerne bommen i 45 cm højde over jorden. Anvend gerne en forholdsvis stor vandmængde, f.eks. 150 liter pr. ha eller mere.
Indstil luftsprøjter korrekt Danfoil-sprøjter kan give særlig risiko for afdrift. Anvend ved Danfoil-sprøjte et nedsat vandsøjletryk og en større vandmængde. Ved udbringning med luftassisterede sprøjter bør der enten anvendes kompakte luftinjektionsdyser eller lavdriftdyser/refleksdyser.
Sprøjt når det er køligt og ved høj luftfugtighed Der er mindst risiko for fordampning, når temperaturen er lav (under 15 °C), luftfugtigheden er høj og jordoverfladen er let fugtig. Undgå at sprøjte, når det er over 15 °C.
Sprøjt om aftenen, om natten eller tidligt om morgenen Ønsket om lav temperatur og høj luftfugtighed nås bedst ved sprøjtning om aftenen efter solnedgang, om natten eller tidligt om morgenen. Dette giver færre sprøjtetimer, men nedsætter risikoen for fordampning betragteligt.
Tjek vejrudsigten Vejret i dagene efter sprøjtning er vigtigt. Let nedbør efter sprøjtning kan forbedre nedtrængningen af ukrudtsmidlerne i det øverste jordlag og reducere fordampning fra jordoverfladen. Kraftigere nedbør efter sprøjtning er dog uønsket, idet det kan fremme fordampningen. Det samme gælder, hvis det er meget tørt, varmt og blæsende i dagene efter sprøjtningen. Det kan være vanskeligt at navigere, når man er oppe mod vejrliget, men vejret kan betyde meget.
Sprøjt så sent som muligt på året – men dog rettidigt Jo senere på efteråret du kan gennemføre indsatsen med jordmidlerne, desto mindre risiko vil der generelt være for fordampning af midlerne. Omvendt skal du sikre dig, at der sprøjtes rettidigt, så du får den ønskede effekt af midlerne. Det vil i praksis være et kompromis.
Vis nabohensyn Hvis du bor i nærheden af frugt- eller grønsagsproducenter, bør du vise særlige hensyn. Små rester af ukrudtsmidlerne på f.eks. æbler kan give øgede omkostninger for producenten og i yderste konsekvens gøre frugten usælgelig, uanset, at det ikke har nogen sundhedsmæssig effekt for forbrugerne. Selv om pesticider via fordampning kan transporteres over store afstande, vil risikoen for afsætning på naboafgrøder være størst ved mindre afstande. Overvej om ukrudtssprøjtningen kan udsættes, til æblerne er plukket.
Læs den ny etikette Der udarbejdes for tiden nye etiketter for midler indeholdende prosulfocarb. Disse etiketter vil være tilgængelige via Middeldatabasen. Den reviderede etikette for Boxer er allerede tilgængelig både i Middeldatabasen og på Syngenta’s hjemmeside. Læs altid nyeste reviderede etikette, inden du sprøjter!

Fordampning – hvorfor er det et problem?

De fleste kemikalier har en evne til i begrænset omfang at fordampe, selv om de er på væskeform eller fast form. Når faste og flydende materialer afgiver lugt, er det tegn på en fordampning fra materialet.

De seneste år er fordampning af jordvirkende ukrudtsmidler kommet i fokus i Danmark. Det skyldes, at der i flere år er fundet små rester af aktivstoffet prosulfocarb (kendt fra ukrudtsmidlerne Boxer, Roxy EC og Fidox EC) på æbler. Dette er et problem for økologiske producenter, fordi der ikke må kunne måles pesticidrester i økologiske produkter, og det er også et problem for konventionelle producenter, fordi EU-grænseværdien for f.eks. prosulfocarb i konventionelt producerede æbler er sat til 0,01 mg/kg, som i praksis også svarer til detektionsgrænsen.

Ikke alle fund af prosulfocarb på æbler kan tilskrives vindafdrift i traditionel forstand, altså at sprøjtning af nabomarken leder til, at der driver sprøjtetåge ind i frugtplantagen. Blandt andet er der i et tilfælde fra 2010 fundet rester af prosulfocarb på æbler, hvor nærmeste vintersædsmark lå ca. 400 meter væk. En del af fundene skyldes efter Videncentrets vurdering, at prosulfocarb kan fordampe, enten direkte fra små dråber i sprøjtedouchen eller fra blade eller jord efter sprøjtningen. Efter fordampning til atmosfæren, kan prosulfocarb transporteres over kortere eller længere afstand, måske mange kilometer, og derefter afsættes på æbler eller anden frugt via nedbør.

Afdrift og fordampning af prosulfocarb

Derfor skal du især ved tidlig såning, så godt som overhovedet muligt, sørge for at følge disse forholdsregler:

  • Bruge en sprøjteteknik, der begrænser små dråber
  • Udbringe prosulfocarb-midler i så koldt vejr som muligt
  • Sprøjt efter solnedgang, så fordampningen er mindre i de kølige nattetimer
  • Om muligt sprøjte på fugtig jord. Let nedbør efter sprøjtning kan forbedre nedtrængningen af ukrudtsmidlerne i det øverste jordlag og reducere fordampning fra jordoverfladen. Kraftigere nedbør efter sprøjtning er dog uønsket, idet det kan fremme fordampningen. Det samme gælder, hvis det er meget tørt, varmt og blæsende i dagene efter sprøjtningen.

Sprøjteteknik

Der skal anvendes kompakte luftinjektionsdyser eller luftinjektionsdyser, som giver en grov forstøvning. De kompakte luftinjektionsdyser er mest praktiske, fordi de kører ved samme tryk som almindelige lavdriftsdyser. Begge dyser giver meget få helt små dråber, som kan fordampe og bidrage til, at prosulfocarb bliver spredt til omgivelserne. Ved udbringning med Danfoil-sprøjte, skal der anvendes nedsat vandsøjletryk og en større vandmængde. Ved udbringning med luftassisterede sprøjter, bør der enten anvendes kompakte luftinjektionsdyser eller lavdriftsdyse/refleksdyse. Husk at grov forstøvning er velegnet til udbringning af jordmidler, da det giver sikkerhed for en ensartet fordeling.

Følg etikettens anvisning som er:

  • Der skal anvendes enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.
  • Bomhøjden bør holdes til maks. 50 cm over jorden/afgrøden.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve