Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Kvælstofprognosen 2016

Kvælstofprognosen 2016

Kvælstofprognosen for 2016 viser et større kvælstofbehov end normalt, fordi indholdet af N-min i jorden (plantetilgængeligt kvælstof) er mindre end normalt. På lerjord er kvælstofbehovet 10-15 kg kvælstof større end normalt. På blandet sand- og lerjord er kvælstofbehovet 5-10 kg N pr. ha større end normalt. På grovsandet jord er kvælstofbehovet uændret. Det er beregnet, at kvælstofprognosen på landsplan vil resultere i et kvælstofbehov, der er ca. 11.000 ton eller godt 4 kg kvælstof pr. ha landbrugsareal større end normalt.

Kvælstofprognosen for 2016 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 142 marker i Kvadratnettet i februar måned suppleret med modelberegninger. Resultaterne af N-min målingerne er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min indhold målt i perioden 2005-2015.

Resultaterne af målingerne viser, at N-min-indholdet i foråret 2016 på lerjord og på blandede sand- og lerjorder er lavere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år. Afvigelsen i N-min er størst på den sydlige del af Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og dele af Østjylland, hvor nedbøren i perioden september-februar i gennemsnit 140 mm større end gennemsnittet af de foregående 11 år. I den øvrige del af landet er nedbøren ca. 70 mm større end gennemsnittet af de foregående 11 år.

Prognosen er vist for område A og B på kortet og i tabellen. I vores område er det Langeland, Svendborg og Ærø kommune, der er område A, resten er område B. Værdierne gælder for grovsandet jord (JB 1 og JB 3), finsandet jord (JB 2 og JB 4) og lerjord m.m. (JB over 4). Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I år giver kvælstofprognosen mulighed for at tilføre fra 0 til 15 kg kvælstof pr. ha mere end normalt afhængig af kommune og jordtype

Kvælstofprognosen 2016. Afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof, kg N pr. ha.

Område Grovsand Finsand Lerjord
JB 1 og 3 JB 2 og 4 JB over 4
A 0 +10 +15
B 0 +5 +10

Hvor gælder prognosen?

Prognosens angivelser på kortet anvendes på marker med korn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren – dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn.

Hvis vi har udarbejdet din gødningsplan, kan du på skema A finde, hvor mange ha prognosen gælder for.  Vi vil desuden i nærmeste fremtid udsende et brev, hvoraf det fremgår, hvor meget din kvælstofkvote er hævet som følge af landbrugspakken og kvælstofkvoten. Ønsker du at få din gødningsplan justeret på markniveau, så kontakt din planteavlskonsulent.

 

Kvælstofprognosen 2016

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve