Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Hvad er halmens værdi?

Hvad er halmens værdi?

Jordens pulje af organisk materiale vil øges. De første år, hvor halmen nedmuldes, vil der ske en immobilisering af kvælstof. Først efter flere års nedmuldning af halm vil der blive mineraliseret og frigivet kvælstof i jorden.

Halmen forbedrer dog allerede de første år jordens krummestruktur og er et godt fødegrundlag for regnorme og mikroorganismer. På jorde, hvor der er nedmuldet halm i en årrække, afdrænes  jorden bedre, og jorden slemmer mindre sammen.  Som følge heraf vil risikoen for strukturskader også minimeres.

Når halmen skal snittes og nedmuldes, bør der indregnes en ekstra omkostning til mandskab, maskiner og især diesel. Denne omkostning varierer meget, men ligger ofte et sted mellem 2 og 5 øre pr. kg halm.

Der er i 15 til 20 årige forsøg med langtidseffekter af halmnedmuldning målt et lille merudbytte på sandjorde, hvorimod der blev registreret en tendens til lavere udbytte på lerjorde.

Halmen sælges på skår

Det er vigtigt, at sælge halmen til en, der fjerner den hurtigt efter høst, så etableringen af næste års afgrøde ikke forsinkes i forhold til det optimale. Det er også vigtigt, at den videre jordbearbejdning/etablering kan ske rettidigt. Derudover er det en god idé, at der ligger en klar aftale om, at presseren skal være renset, før den kører ind i markerne, så spredning af ukrudt begrænses.

Kørsel- og strukturskader i marken kan begrænses. Kør altid i såretningen, når halmen fjernes, og undgå at vende i marken. Når halmen presses og fjernes, fjernes også næringsstoffer.  Af nedenstående tabel fremgår det, at halmens gødningsværdi svarer til mellem 9 og 19 øre pr. tons halm.

Halmtype

Indhold i % af tørstof

Gødningsværdi i øre pr. kg halm

Forventet halmmængde, tons pr. ha

Værdi i kr. pr. ha

Kvælstof

Fosfor

Kalium

Kvælstof

Fosfor

Kalium

Andre

Gødnings-værdi i alt

Vinterhvede

0,53

0,09

1,5

0

1

8

2

11

4,0

440

Vårbyg

0,64

0,09

1,2

0

1

6

2

9

3,5

315

Vinterbyg

0,64

0,08

1,2

0

1

6

2

9

4,0

360

Havre

0,59

0,14

1,5

0

2

8

2

12

4,0

480

Vinterrug

0,61

0,09

1,2

0

1

6

2

9

5,5

495

Rajgræs

0,81

0,35

2,5

0

4

13

2

19

3,5

665

Vinterraps

0,85

0,08

1,64

0

1

9

2

12

3,5

420

Forudsætninger for beregningerne er en fosforpris på 13,1 kr. pr. kg og en kaliumpris på 6,25 kr. pr. kg. Kvælstoffet er ikke værdisat pga. den meget langsomme frigivelse. Tørstofprocenten er sat til 85%

Hvis halmen skal fjernes fra ejendommen, vil de fleste forvente en lille fortjeneste til den landmand der sælger halmen. Denne fortjeneste varierer MEGET, afhængigt af hvor stor efterspørgsel og udbud der er i det pågældende område.  Som oftest er fortjenesten for sælger 5 til 10 øre pr. kg halm, som lægges oveni gødningsværdien på 9 til 19 øre pr. kg.

Halmen sælges til opkøber af halm til kraftvarmeværker eller eksport

Afstanden, transportforholdene og vejret er afgørende, hvis der skal gøres en god forretning. Omkostningerne varierer meget mellem bedrifter. Nedenstående tabel illustrerer det mest almindelige omkostningsniveau i øre pr. kg halm ved 15 % vand.

Omkostning

Pris i øre pr. kg

Presning  (500-700 kg)

12-15

Spredning, vending og rivning

3-4

Bjærgning

4-5

Lagring

5-25

Forsikring og risikoafdækning af eks. leveringspligt og andet

5-8

Gødningsværdi

9-19

Eventuel fortjeneste til landmand, der har produceret halmen

5-10

I alt / minimumspris før fortjeneste

43-86

Da omkostningerne kan variere meget fra bedrift til bedrift, er det vigtigt at vurdere ens egne omkostninger. Først derefter kan du vurdere den nødvendige minimumspris for at få dit ønske til fortjeneste opfyldt.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve