Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Gylleudbringning fra 1. februar

Gylleudbringning fra 1. februar

Afgrøderne har ikke behov for næringsstoffer før vækststart, når jordtemperaturen igen er stigende og over 5°C. Derfor bør der, her i starten af februar, kun køres gylle ud, hvor der er pladsproblemer i gyllebeholderen.

Har du brug for at køre gylle ud nu, så udbring den på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse. Det er f.eks. ved nedfældning i græsmarker eller slangeudlægning i en veletableret raps eller vintersæd uden betydelig hældning og langt fra vandløb.

Husk reglerne om frossen og snedækket jord

Du skal huske, at husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning ikke må udbringes på:

  • Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare).
  • Måder eller arealer, hvor der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer (>100 m2) og kystlande.
  • Frosne arealer. Vejledningen om definitionen af frossen jord er ikke ændret af Miljøstyrelsen fra i 2012. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen.
  • Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm.
  • Skråninger med en hældning på mere end 6o ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet.
  • Undtagelser: På arealer med skråninger på 6-12o kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Desuden må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.  Endvidere skal man huske, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve