Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Aktuelt  →  Ændring af randzoneloven

Ændring af randzoneloven

Fra 1. august skal der udelukkende være randzoner langs de åbne vandløb og søer med et overfladeareal på mere end 100 m2:

  1. der er klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb,
  2. der er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse,
  3. der er omfattet af kravet om 2-meterbræmmer i § 69, stk. 1, i lov om vandløb, eller
  4. for hvilke der er fastsat miljømål i
  • de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner) eller
  • bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning (2. generations vandområdeplaner)

Det vil sige, at hvis blot ét af de 4 kriterier er opfyldt, vil der skulle være randzoner.

Det er ikke længere af betydning, om vandløbet er vandførende hovedparten af året eller ej. Det betyder eksempelvis, at også grøfter og kanaler, der ikke er vandførende hovedparten af året, giver anledning til randzonerestriktioner, hvis de eksempelvis er udpeget som beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller klassificeret som offentlige i medfør af lov om vandløb.

Vejledende kort

Det forventes, at NaturErhverv offentliggør et randzone arealkort, som viser selve randzonernes placering og bredde ca. 1. august. Allerede i starten af juli forventes det, at Miljøministeriet offentliggør et kort med de randzonebærende vandløb..

Præcisering og undtagelse af arealer til dambrugsaktiviteter

Det præciseres i lovteksten, at også anden jordforbedring end gødskning, f.eks. tilførsel af kalk, forbydes i randzonen. Undtagelserne for skov, have og park suppleres med arealer, der anvendes til dambrugsaktiviteter.

Reduktion til max. 5 %

Hvis det samlede areal af randzoner på en bedrift forøges som følge af lovændringen, så randzonearealet kommer til at udgøre mere end 5 % af bedriftens samlede areal på tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden, kan bredden efter ansøgning reduceres forholdsmæssigt, så det samlede areal af randzoner kommer til at udgøre 5 % af bedriftens samlede areal. Ministeren fastsætter en tidsfrist for ansøgning herom.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve