Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Gyllealarm

Gyllebarriere, alarm og kontrol

Siden 2012 har der været krav om gyllealarm og barriere omkring specifikke gyllebeholdere, afhængigt af afstand og terrænhældning til vandløb og søer. Ansvaret for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 påhviler den enkelte beholderejer.

Yderligere er der den 1. februar 2013 kommet krydsoverensstemmelse (KO) på kravene til alarmsystem og beholderbarriere omkring gyllebeholdere beliggende mindre end 100 m fra vandløb og sø, se pkt. 1 og 3 nedenfor.

Der er krav om alarm og barriere omkring gyllebeholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning beliggende inden for ét af følgende tre områder:

1) Gyllebeholdere mindre end 100 m fra vandløb eller sø (uanset terræn hældning):

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren (KO)

2) Gyllebeholdere i risikoområde, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller sø (mere end 100 m fra vandløb og sø):

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren
 • Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning

3) Gyllebeholdere mindre end 100 m fra vandløb eller sø og terrænet samtidigt skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller sø:

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren (KO)
 • Beholderbarriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn (KO)
 • Alternativt til beholderbarrieren skal gyllebeholdere etableret før den 15. februar 2011 være afviklet, når beholderen er 20 år gammel, dog tidligst den 1. januar 2017. Eller når 8-årig retsbeskyttelsesperiode på en miljøgodkendelse udløber. Vælges afvikling i stedet for beholderbarriere, skulle der have været indsendt en plan for afvikling til kommunen inden den 1. oktober 2011
 • Hvis det ikke er muligt, at etablere en barriere skal beholderen afvikles
 • Beholdere der vælges afviklet i stedet for barriere, er fortsat omfattet af krav om etablering af alarm indtil de afvikles (KO)

Beholderbarriere skal anmeldes til kommunen og opfylde følgende betingelser:

 • Jordvold eller anden vold af samme materiale som gyllebeholderen
 • Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 m
 • Højden må maksimalt være 1 m under beholderens højde over terræn
 • Må ikke placeres nærmere end 30 m fra naboskel
 • Må ikke placeres i en evt. lovpligtig 2 meter dyrkningsfri bræmme jf. vandløbsloven. Og evt. 10 m til vandløbets øverste kant af hensyn til vedligeholdelse af vandløbet
 • Senest 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemhørrende Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaftløvtræarter eller buske
 • Opføres barrieren af samme materiale som en gyllebeholder, skal der yderligere søges byggetilladelse

Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer, revideret den 20. december 2011. Her er også eksempler på udformning og placering af barrierer.

Læs Miljøstyrelsens vejledning her: 111220_Vejledning_beholderbarriere_revideret 20 december 2011

Vandløb

Grøfter som ikke er regelmæssigt vandførende, samt rørlagte vandløb og dræn opfattes ikke som vandløb i forhold til alarmer og barrierer. Afstanden til et vandløb måles fra beholderen til vandløbets øverste kant.

Søer

Definitionen af søer følger størrelsesmæssigt naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige søer med et areal der er større end 100 m2. Midlertidige oversvømmede arealer er ikke omfattet. For søer måles afstanden fra beholderen til søens øverste kant (i første version af Miljøstyrelsens vejledning skulle der måles til det normale vandspejl i søen).

Alarmer

I dag er der mange alarmproducenter på markedet. Alarmerne fungerer alle ved, at de sender en sms, når gylleniveauet i beholderen ændres. Nogle alarmer kan leveres med solceller til de beholdere, hvor der ikke er strøm.

I følge Miljøstyrelsens vejledning, skal ”alarmsystemet som minimum kunne registrere pludselig fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Således skal alarmen registrere fald i overfladen i hele beholderens højde, herunder også i den del der er beliggende under terrænniveau. En alarm der registrerer overløb, anbefales, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opfylde kravet”.

Det er hhv. landmandens og alarmproducentens ansvar at sikre sig, at de alarmer, der markedsføres og installeres, er robuste systemer, der opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav hertil. Funktionskravene i bekendtgørelsen er få og enkle, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for yderligere godkendelse eller specificering af de tekniske krav til alarmerne.

Nye gyllebeholdere

Nye gyllebeholdere må som udgangspunkt ikke etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb eller søer. Nye gyllebeholdere i ovenstående risikoområde pkt. 2, skal også overholde krav om alarm og terrænændring.

Beholderkontrol hvert 5. eller 10. år

Ifølge Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek. nr. 1322 af 14/12/2012, er det brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på over 100 m³, som skal sørge for beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere som er beliggende mindre end 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år.

Spørgsmål

Har du brug for hjælp til, at beregne afstand og hældning til nærmeste vandløb/sø eller er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Lykke Pilegaard på tlf. 6340 7154.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve