Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Vandområdeplaner i høring

Vandområdeplaner i høring

Vandområdeplanerne – 2. generations vandplaner – er nu i høring frem til tirsdag den 23. juni 2015.

Der er ikke tvivl om, at tidligere høringssvar har haft effekt. Men der er heller ikke tvivl om, at det er vigtigt igen at lave høringssvar. Denne gang bør fokus først og fremmest være på de kvælstofreduktioner, som kan forventes, idet store dele af Fyn bliver hårdt ramt af vandområdeplanerne. I oplandet til Odense Fjord skal der i forhold til baseline ske en reduktion af kvælstofudledningen på næsten 30 %. I oplandet til Lillebælt/Fyn skal der tilsvarende reduceres med ca. 25 %, mens der i oplandet til Det sydfynske Øhav skal ske en reduktion på ca. 15 % og til Storebælt ca. 10 %. Gøres tallene op i forhold til landbrugets andel, kan der være tale om en reduktion på op til 50 % kvælstof fra det enkelte landbrug.

Fynske landboforeninger afgiver fælles høringssvar

I lighed med tidligere vil foreningen Centrovice afgive høringssvar. Denne gang i samarbejde med de to øvrige fynske landboorganisationer. Også her vil et af hovedpunkterne være kvælstof.

Din miljøkonsulent er klar til at hjælpe

Centrovices miljøkonsulenter står naturligvis klar til at hjælpe med individuelle høringssvar. Vi hører meget gerne fra dig snarest muligt, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde dit høringssvar. Oplys gerne, hvilket omfang du ønsker, høringssvaret skal have.

Få overblik over konsekvenserne

SEGES har lavet nedenstående foreløbige beregninger vedrørende udledning og målsætning for reduktion af kvælstof i de fynske vandoplande. Tallene er opgjort pr. ha landbrugsjord. Som eksempel på de mulige konsekvenser af reduktionskravene, som de er beskrevet i de offentliggjorte vandmiljøplaner, har SEGES beregnet, hvor stor en andel af landbrugsarealet der skal braklægges for at nå målsætningen.

Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Odense Fjord

  Dyrket areal, 1000 ha Udledning, 2008-12, kg N/ha Målsætning kg N/ha Reduktion pct. Krav til brak, pct.
Odense Fjord 63 19 11 41 48
Nærå Strand 6 11 7 36 49
Åbne vandområder 2 13 13 0 0
Dalby Bugt 1,5 21 22 -2 0
Lillestrand 1 21 22 -4 0

Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn

  Dyrket areal, 1000 ha Udledning, 2008-12, kg N/ha Målsætning, kg N/ha Reduktion, pct. Krav til brak, pct.
Åbne vandområder 36 23 15 33 38
Helnæs Bugt 12 15 10 32 40
Bredningen 6 17 11 33 40
Aborg Minde Nor 6 20 14 29 34
Gamborg Fjord 4 20 14 29 34
Emtekær Nor 0,7 23 16 29 34
Torø Vig / Torø Nor 0,2 26 17 33 37
Orestrand 0,2 17 12 31 38

Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Storebælt

  Dyrket areal, 1000 ha Udledning 2008-12, kg N/ha Målsætning, kg N/ha Reduktion, pct. Krav til brak, pct.
Åbne vandområder 18 15 14 7 9
Nyborg Fjord 15 15 9 36 46
Kerteminde Fjord 3 13 11 15 19

Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Sydfynske Øhav

  Dyrket areal, 1000 ha Udledning 2008-12, kg N/ha Målsætning, kg N/ha Reduktion, pct. Krav til brak, pct.
Langelandssund 19 22 15 28 33
Åbne vandområder 16 17 11 31 38
Nakkebølle Fjord 6 14 10 32 41
Lindelse Nor 3 14 10 30 38
Kløven 2 16 11 29 35
Faaborg Fjord 1 11 7 39 53
Lunkebugten 1 14 10 27 35
Vejlen 1 17 12 31 37

Links til høringssvar

Forslag til vandområdeplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der er adgang til MiljøGIS og til at lave høringssvar.

SEGES har udarbejdet en teknisk vejledning til udarbejdelse af høringssvar, som du finder her:

Priser for høringssvar

Medlemmer:

1. Kvælstofindsats og heraf følgende tab 2.000 kr.
2. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse mod ét vandløb 3.000 kr.
3. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse mod flere vandløb 4.000 kr.

I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice.

Særlige beregninger eller flere lodsejere sammen afregnes efter timebetaling.

Ikke-medlemmer:

Efter medgået tid. Anslået pris 3.000 – 7.000 kr., afhængig af omfang.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve