Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Tilskud til natur- og miljøprojekter 2013

Tilskud til natur- og miljøprojekter 2013

Ansøgning skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest d. 1. august 2013.

Der er nu åbnet for ansøgninger om tilskud til Natur- og miljøprojekter

Der kan søges tilskud til:

  • Planlægning af Natur- og miljøprojekter
  • Udarbejdelse af naturplaner
  • Etablering af vegetationsstriber
  • Særlige levesteder for dyrearter
  • Græsningsprojekter
  • Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
  • Jordfordeling

Der er 13 mill. kr. til uddeling i 2013, heraf er 1 mill. kr. øremærket ”Særlige levesteder for dyrearter”.

Projekternes slut- og startdato

Som noget særligt i år er projektudgifterne kun tilskudsberettigede, hvis NaturErhvervstyrelsen har foretaget udbetaling senest den 31. december 2015.

Det er derfor vigtigt, at slutdato for projektet ligger så tidligt, at anmodning om slutudbetaling er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. august 2015.

Et projekt kan eventuelt allerede begynde, når NaturErhvervstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. Man kan i forbindelse med kvitteringsbrevet få en igangsætningstilladelse, der giver mulighed for at gå i gang med projektet for egen regning og risiko.

Tilskuddets størrelse

Tilskudssatsen kan være 100 % af de tilskudsberettigede udgifter, men har i tidligere ansøgningsrunder været højst 75 %. Tilskudssatsen fastsættes af NaturErhverv-styrelsen.

Til naturplaner kan der ydes tilskud på op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter, dog max. 15.000 kr. pr. tilsagnshaver.

Lidt om projekterne

Går du med en ide til et natur- eller miljøprojekt, er et planlægningsprojekt en oplagt ide. Her kan du få tilskud til at få planlagt projektet med konsulent-bistand.

Vil du gerne have en sø, er der måske muligheder med ”Særlige levesteder for dyr”. Det kan også være, at du ad den vej kan få tilskud til at retablere et gammelt stendige.

Vil du gøre noget for markvildtet er vegetationsstriber en god ide. I den forbin-delse vil du måske også gerne have udarbejdet en naturplan.

Har du en tilgroet eng, måske med flere lodsejere, kan der f.eks. søges tilskud til rydning, hegning, etablering af vanding, læskure og fangfolde.

Der kan evt. først søges tilskud til planlægningen af projektet.

Læs mere om ordningen her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve