Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Påvirker de nye Natura 2000-arealer dig?

Påvirker de nye Natura 2000-arealer dig?

Der er sket en grænsejustering af Natura 2000-områderne, og det betyder, at nye 30.900 ha er udpeget, mens andre 29.900 ha er taget ud. Det er konsekvensen af en politisk beslutning om, at der skulle udpeges nye arealer i samme omfang, som arealer udgik.
Påvirkes dit husdyrbrug negativt af justeringen, skal du afgive høringssvar inden 17. september 2018.

10 helt nye Natura 2000-områder

Grænsejusteringen har medført udpegning af ti helt nye Natura 2000-områder, og at en række områder udpeges til at være både habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Der er strenge ammoniakkrav til habitatnaturen, f.eks. i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug, og desuden gælder anmelderegler i Fuglebeskyttelsesområder, hvorved eksempelvis omlægning af vedvarende græs og tilplantning kan blive svært.

I perioden frem til, at EU-Kommissionen godkender ændringerne, vil både de nye og de gamle afgrænsninger være gældende. Dog har ændringerne af fuglebeskyttelsesområderne direkte virkning.

Indsendelse af høringssvar

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der i forbindelse med de nye områder er foretaget en screening i forhold til kriterierne for afstand til eksisterende husdyrproduktioner.
Screeningskriterierne bygger som udgangspunkt på et fornuftigt fagligt grundlag. Men det kan ikke udelukkes, at der på trods af dette alligevel vil kunne være husdyrbrug, der kan påvirkes i negativ retning af de nye udpegninger.

Centrovice opfordrer lodsejere i nærheden af de nye områder til selv at tjekke, at der ikke er nogen risiko for, at eksisterende husdyrbrug påvirkes og i givet fald afgive et høringssvar til bekendtgørelsen. Kort over de nye områder kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis nogle landmænd oplever, at de påvirkes af de nye udpegninger, hjælper vi gerne med indsendelse af høringssvar.

Nye muligheder i forhold til naturpleje

Til de landmænd der arbejder med naturpleje og er afhængig af tilskud til en ekstensiv drift, kan det måske betyde, at der vil bliver flere muligheder for at søge pleje tilskud til afgræsning i de nye områder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve