Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Den nye husdyrbruglov er vedtaget

Den nye husdyrbruglov er vedtaget

Folketinget har vedtaget en ny husdyrbruglov. Loven træder i kraft 1. august 2017, og dele er allerede trådt i kraft den 2. marts 2017.

Hvad betyder den nye lov?

Med den nye lov adskilles reguleringen af anlæg og arealer, så det fremadrettet kun er anlægget, der skal have en konkret tilladelse eller godkendelse. Arealerne vil derimod blive reguleret via generelle regler, der håndteres i forbindelse med markplanlægningen.

Med loven skabes større fleksibilitet. Når der søges efter 1. august 2017, er det ikke længere et antal dyr i et givet vægtinterval, der gives lov til. I stedet bliver det den såkaldte stipladsmodel, som bliver gældende. Her gives i stedet tilladelse/godkendelse til det maksimale antal m2 produktionsareal. Det betyder f.eks., at det ikke vil kræve en ny godkendelse, hvis der pga. effektivitetsforbedringer kan produceres flere dyr i stalden.

Tidligere godkendelser og tilladelser fortsætter uændret også efter 1. august. Det er først, når man foretager en ændring/udvidelse, at man skal godkendes efter den nye lov. Fra 1. august bortfalder alle eventuelle vilkår på arealerne, lige som de såkaldte § 16-godkendelser til at modtage husdyrgødning bortfalder. Her vil de generelle regler tage over.

Situationer hvor du med fordel kan søge NU

Selvom den nye lov lægger op til større fleksibilitet, er der også områder, hvor det vil være en fordel at søge nu, bl.a. fordi en række anmeldeordninger ophører.

Anmeldeordningen til gyllebeholdere og møddingspladser bortfalder, så fra 1. august vil det kræve en fuld tilladelse/godkendelse at bygge nyt.  Går du med tanker om at opføre en ny gyllebeholder, kan du derfor med fordel søge nu under de nuværende regler. Der er to års frist til at udnytte en anmeldelse.

”Fulde stalde” anmeldeordningen til svin bortfalder. Samtidig skal kommunerne fra 2. marts ikke længere se på arealer, når de behandler anmeldelser om fulde stalde. Det betyder, at du har mulighed for at søge nu, selv om dine arealer ligger i et opland med stigende husdyrtryk eller fosforreglerne tidligere har været begrænsende. Frist for at søge er i praksis udgangen af juni 2017.

Situationer hvor du kan overveje at søge nu

Når der søges efter 1. august, er det ikke muligt at få et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse. I stedet skal der gives en ny tilladelse/godkendelse efter de nye regler. Overvej derfor om det vil det være relevant at søge et tillæg nu fremfor at skulle søge ny godkendelse.

Generelt gælder, at arealer ikke skal indgå i ansøgninger, der indsendes nu, lige som eventuelle modtagere ikke skal godkendes. I løbet af de 10 år, der er gået siden den nuværende husdyrlov blev vedtaget i 2007, har der været en lang række afklaringer, så det i dag er klart for både ansøger og kommune hvilke regler, der skal lægges til grund. Det kan tale for en ansøgning nu efter de gældende regler.

Brug for vejledning?

Der er ingen tvivl om, at husdyrreguleringen med den nye lov bliver mere fleksibel. Vi mangler dog fortsat at se de bekendtgørelser, der mere konkret beskriver, hvordan den nye lov skal udmøntes.

I nogle tilfælde er det relevant at overveje, om der skal søges nu, fremfor efter de nye regler. Du er velkommen til at kontakte miljøafdelingen for en snak om, hvordan du er bedst stillet på din bedrift.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve