Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Ny husdyrgødningsbekendtgørelse og ændret dyreenhedsberegning

Ny husdyrgødningsbekendtgørelse og ændret dyreenhedsberegning

Den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. august i år. Et af hovedformålene med den nye bekendtgørelse er en opdatering af dyreenhedsberegningen (DE-beregningen).

Ny dyreenhedsberegning

De senere år er der sket en forbedring af foderoptaget i husdyrproduktionen, generelt med mindre kvælstofudskillelse til følge. For de fleste dyretyper betyder det, at harmonikravet bliver mindre, idet der skal mindre jord til det samme antal dyr. For svin er antallet af dyr pr. DE steget for alle dyretyper, det vil sige der skal mindre harmoniareal til.

I skemaet nedenfor, kan du få et overblik over de nye enheder for svin:

Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE før 1.8.2014 Antal enheder til 1 DE efter 1.8.2014
Søer med grise til fravænning, 4 uger til 7,2 kg 1årsso 4,3 4,4
Smågrise fra 7,2 – 32 kg 1 produceret 200 208
Slagtesvin fra 32 – 107 kg 1 produceret 36 39

Bemærk at standardvægten for slagtesvin i DE-beregningen fortsat er 32 – 107 kg. Man har altså ikke indarbejdet, at slagtevægten i dag ligger på 110-113 kg.

For nogle dyretyper betyder ændringen i omregningsfaktorerne imidlertid, at harmonikravet øges. Det gælder eksempelvis for mink, hvor der nu kun går 29 årstæver på 1 DE mod hidtil 30 årstæver.

Husdyrtilladelsen påvirkes ikke af ændringen

Din husdyrtilladelse påvirkes ikke af ændring i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Du har altså stadig tilladelse/godkendelse til et givent antal dyr i et givent vægtinterval eller en given aldersklasse, og en udvidelse af produktionen forudsætter derfor en tilladelse eller godkendelse fra kommunen.

Har du en tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrloven, bør du undersøge, om ændringen i DE-beregningen påvirker den. Kontakt Centrovices miljøkonsulenter, hvis du er i tvivl.

Krav om fast overdækning på visse gyllebeholdere

Beholdere til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr, der er opført efter en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt efter 1. januar 2007, og som ligger mindre end 300 meter fra nabobeboelse eller visse naturområder, skal i følge ændringen i Husdyrgødningsbekendtgørelsen overdækkes.

Det er nyt, at reglerne også gælder for gyllebeholdere opført efter en anmeldelse, og som det er formuleret, gælder kravet også med tilbagevirkende kraft.

Bliv opdateret den nye Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Du finder den nye bekendtgørelse her. Oversigt over de nye omregningsfaktorer for dyreenheder ses i Bilag 1, afsnit H.

Kontakt miljøkonsulenterne, hvis du har spørgsmål

Kontakt vores miljøkonsulenter, hvis du har spørgsmål vedrørende den nye husdyrbekendtgørelse.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve