Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Minimalstævningssagerne

Minimalstævningssagerne

– sagsomkostninger refunderes måske.

Det betyder, at du måske kan få refunderet nogle af de udgifter, du har haft i forbindelse med stævningen.

Jf. retsplejeloven skal den tabende part erstatte modparten de udgifter, retssagen har påført vedkommende.

Når statens advokat, kammeradvokaten, tager bekræftende til genmæle i minimalstævningssagerne om vandplanerne, betyder det, at man fra statens side anerkender, at vandplanerne er ugyldige.


Der er ikke grundlag for at fortsætte en retssag om noget, parterne er enige om, er ugyldigt. Juridisk set har landmanden vundet retssagen.

I retsplejelovens § 312, stk. 1 står, at den tabende part skal erstatte modparten de udgifter, retssagen har påført ham/hende.
I praksis træffer den enkelte ret afgørelse om sagsomkostningernes størrelse og det beløb, staten skal betale myndigheden. Beløbet vil typisk dække den betalte retsafgift og en – formentlig mindre – del af de omkostninger, landmanden har haft til advokat- eller konsulentbistand.

Hvad gør du, hvis du har stævnet staten?
Når du har modtaget en skrivelse fra kammeradvokaten, anbefaler Landbrug og Fødevarer, at du sender et brev til retten med en opgørelse over de omkostninger, du har afholdt i forbindelse med retssagen. Der bør vedlægges dokumentation i form af faktura el.lign. Herved sikres det, at retten har det rette grundlag at træffe afgørelsen ud fra.

Forslag til tekst i brevet

I brevet til retten kan man eventuelt skrive følgende:
Kammeradvokaten har taget bekræftende til genmæle i sag xxx. Til brug for rettens fastsættelse af sagsomkostningerne i sagen fremsender jeg hermed som sagsøger en opgørelse, der viser, at jeg har anvendt kroner xxx til advokatbistand (og evt. konsulentbistand) samt kroner XXX i retsafgift, som jeg antager, at retten vil medtage i sin omkostningsfastsættelse”.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve