Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Kommentarer til landbrugsplanlægning i Odense Kommune

Kommentarer til landbrugsplanlægning i Odense Kommune

Nendestående kommentar er givet på vegne af medlemmerne i Centrovice.

Vi vil meget gerne drøfte de indgivne kommentarer med jer.

Centrovices bemærkninger
Fra Centrovices side kvitterer vi for at blive inddraget i revisionen af kommuneplanen i forhold til elementerne ”Særligt værdifulde landbrugsområder”, ”Lokalisering af store husdyrbrug” og ”Lokalisering af fælles biogasanlæg”.

Afsættet bør være kommunens overordnede vision og strategi
Helt grundlæggende for betydningen af kortlægningen er hvordan udpegningerne bliver administreret i praksis. Vi opfordrer til at administrationen af kortlægningen tager afsæt i og fastholdes på en overordnet politisk vision eller strategi. Det er afgørende, at kommuneplan 2013 signalerer, at landbrugserhvervet kan udvikle sig til gavn for beskæftigelse, bosætning m.m.De behandlede emner er alle underlagt anden konkret lovgivning som detaljeret regulerer områderne. Derfor ser vi Kommuneplan 2013 som et signal om, hvad kommunen fremadrettet vil med landbruget og tilhørende aktiviteter.

Kommunen skal være bevidst om, at de gennem udpegningerne påtager sig et potentielt ansvar for værdisætning af ejendomme og jord.


Særligt værdifulde landbrugsområder
Vi vil indledningsvist angående ”Særligt værdifulde landbrugsområder” henvise til vore fremsendte bemærkninger fra 27. maj 2011.

Vi vil fastholde, at al landbrugsjord grundlæggende er værdifuld. Det signalerer og muliggør udvikling af et bredt differentieret landbrugserhverv med arealanvendelse til forskellige landbrugs- og energimæssige formål. Vi vil kraftigt opfordre Odense kommune til at supplere væksthusområderne, som p.t. er de eneste der udgør ”Særlige værdifulde landbrugsområder” i planen, med landbrugsområder ud fra ovenstående tilgang.

At al landbrugsjord grundlæggende er værdifuld betyder implicit, at selvom et område med landbrugsjord er underlagt en udpegning er det grundlæggende stadigt værdifuld. Hvis det ikke er værdifuldt i én sammenhæng kan det udmærket være det i en anden. Det samme gælder for eventuelle miljøfølsomme arealer. Dér skal iagttages nogle miljøforanstaltninger, men det er stadig værdifuld landbrugsjord.

Områder til lokalisering af store husdyrbrug

Det fremgår ikke af materialet, hvor disse områder påtænkes udpeget eller hvordan lokalisering indenfor sådanne områder tænkes understøttet i praksis i forhold til lokalisering udenfor.

Vi må fastholde, at store husdyrbrug generelt fortsat kan lokalisere sig i landzone under hensyn til den konkrete lovgivning på området.

I den videre planlægning opfordrer vi til at tage afsæt i hvor husdyrbrugene er placeret i dag, og at de som minimum har udviklingsmuligheder. Desuden vil det være oplagt hvis udpegningen beskriver, hvor jordløse husdyrbrug opfordres til at etablere sig.

Den rigtige planlægning muliggør dette gennem at der ikke samtidig planlægges for andre aktiviteter der ikke harmonerer med større husdyrbrug. Dette er i alles interesse.

Områder til lokalisering af fælles biogasanlæg

Vi noterer os kommunens udsagn om politisk fokus på at ”fremme muligheden for at husdyrproduktionen kan indgå som energileverandør”. Vi ser frem til en praktisk understøttelse heraf i forbindelse med allerede etablerede biogasanlæg.

Det fremgår ikke af materialet om kommunen påtænker udpegninger. Vi har forstået via anden dialog, at kommunen ikke har konkrete planer. En koordinering med nabokommuner er vi enige i er hensigtsmæssig, hvor lokaliseringen af store husdyrbrug og logistikhensyn indgår.

Med venlig hilsen

Niels Rasmussen                  Ejler Petersen

Formand                                Chefkonsulent, miljø

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve