Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Justering af Natura 2000-grænser i offentlig høring

Justering af Natura 2000-grænser i offentlig høring

Forslag til justering af Natura 2000-områderne er i offentlig høring fra den 28. september 2017 til den 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.

Tilpasningen af Natura 2000-grænserne har baggrund i Naturpakken, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at justere grænserne, så der kan tages intensivt dyrkede landbrugsarealer og byarealer ud af områderne. Muligheden for at inddrage naturområder, der i dag ligger udenfor og som kan medvirke til opfyldelse af naturdirektivernes mål, er også vurderet. I alt foreslås der en udtagning af 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal, primært bestående af landbrugsjord, by- og sommerhusområder, samtidig med at der udvides med ca. 5.000 ha natur, der ligger i tilknytning til områderne.

Grænsejusteringens betydning for dig med husdyrproduktion

Et nærliggende Natura 2000-område kan være særdeles begrænsende for et husdyrbrugs produktions- og udviklingsmuligheder. Dette skyldes den beskyttelsesstatus, der gives til særlige §3-beskyttede naturtyper, der forekommer inden for Natura 2000-områder (kategori 1-natur).

I forbindelse med grænsejusteringen har Miljøstyrelsen udarbejdet en ”sikkerhed” for de husdyrbrug, der har arealer, som inddrages i Natura 2000-ordningen. På baggrund af husdyrbrugets placering, besætningsstørrelse, besætningstype og nærhed til nærmeste natur bestemmes en friholdelseszone omkring husdyrbruget, der sikrer, at der ikke opstår nye arealer med kategori 1-status. Hvis der skulle eksistere nærliggende kategori 1-natur før justeringen, vil denne status endnu være gældende, og afstanden dertil vil desuden udgøre radius af friholdelseszonen. Centrum af friholdelseszonen tager afsæt i ejendommen stuehus, hvilket i mange tilfælde ikke er retvisende. Desuden tager friholdelseszonen ikke hensyn til vindretning. Beregningerne vurderes derfor som usikre og lodsejere med husdyranlæg i nærheden af forslag om nye Natura 2000-områder, opfordres derfor til selv at vurdere, om det kan medføre konsekvenser for husdyrproduktionen.

Grænsejusteringens betydning for dig med græsarealer

Hvis du har græsarealer, skal du som lodsejer være opmærksom på, at arealet ikke mister sin status som Natura 2000-område. Dette vil have betydning for, om du kan benytte de særlige tilskudsmuligheder til naturpleje i form af afgræsning og slæt på naturarealer, der er omfattet af Natura 2000. Du bør samtidig overveje, om du har et areal, der kan inkluderes i ordningen, så de særlige tilskudsmuligheder kan benyttes på arealet. Det er ikke alle arealer, der kan inddrages, da der stilles krav til, at arealet er §3-beskyttet og kan bidrage til målsætningen med Natura 2000-området.

Lodsejere i Natura 2000 (med CVR-nummer) og berørte erhvervsdrivende (med CVR-nummer) lokaliseret indenfor 500 m af både de nuværende og forslag til justerede Natura 2000-grænser, bliver informeret direkte i e-boks. I nogle tilfælde vurderes det dog, at husdyrholdere godt kan blive berørt, selvom anlægget ligger uden for denne afstand.

Skal du indgive høringssvar?

Hvis du er lodsejer i eller nær et Natura 2000-område, anbefales det at kontakte Natur- og miljøafdelingen, for at undersøge, hvordan grænsejusteringen kommer til at påvirke din ejendom, og om der skal gøres opmærksom på dette i et høringssvar. Natur- og miljøafdelingen kan vurdere om de faglige kriterier er opfyldt i høringssvaret.

Kontakt Søren Boe Rasmussen, miljørådgiver, på husdyrsager og Michala Thomassen, natur- og miljøkonsulen, vedr. naturarealer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve