Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Miljø og natur  →  Aktuelt  →  Gyllebarriere og alarmer inden 1. januar 2012

Gyllebarriere og alarmer inden 1. januar 2012

Gyllebarrierer og alarmer omfattet af krydsoverensstemmelse

En ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i kraft den 15. februar 2011 og kravene til gyllebarrierer og alarmer skulle være opfyldt inden den 1. januar 2012. Ansvaret for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 påhviler den enkelte beholderejer.

Yderligere er der den 1. februar 2013 kommet krydsoverensstemmelse (KO) på kravene til alarmsystem og beholderbarriere omkring gyllebeholdere beliggende mindre end 100 m fra vandløb og sø, se pkt. 1 og 3 nedenfor.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen har betydning for gyllebeholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning beliggende inden for ét af følgende tre områder:

1) Gyllebeholdere mindre end 100 m fra vandløb eller sø (uanset terræn hældning):

 

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren (KO).

 

2) Gyllebeholdere i risikoområde, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller sø (mere end 100 m fra vandløb og sø):

 

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren.
 • Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning.

 

3) Gyllebeholdere mindre end 100 m fra vandløb eller sø og terrænet samtidigt skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller sø:

 

 • Alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i gyllebeholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren (KO).
 • Beholderbarriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn (KO).
 • Alternativt til beholderbarrieren skal gyllebeholdere etableret før den 15. februar 2011 være afviklet, når beholderen er 20 år gammel, dog tidligst den 1. januar 2017. Eller når 8-årig retsbeskyttelsesperiode på en miljøgodkendelse udløber. Vælges afvikling i stedet for beholderbarriere, skal der indsendes en plan for afvikling til kommunen inden den 1. oktober 2011.
 • Hvis det ikke er muligt, at etablere en barriere skal beholderen afvikles.
 • Beholdere der vælges afviklet i stedet for barriere, er fortsat omfattet af krav om etablering af alarm indtil de afvikles (KO).

 

Beholderbarriere skal anmeldes til kommunen og opfylde følgende betingelser:

 

 • Jordvold eller anden vold af samme materiale som gyllebeholderen (KO).
 • Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 m (KO).
 • Højden må maksimalt være 1 m under beholderens højde over terræn (KO).
 • Må ikke placeres nærmere end 30 m fra skel (KO).
 • Må ikke placeres i en evt. lovpligtig 2 meter dyrkningsfri bræmme jf. vandløbsloven. Og evt. 10 m til vandløbets øverste kant i henhold til vandløbsregulativer.
 • Senest 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemhørrende løvtræarter eller buske (KO).
 • Opføres barrieren af samme materiale som en gyllebeholder, skal der yderligere søges byggetilladelse.

 

Læs mere i Miljøstyrelsens vejledning til kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer, revideret den 20. december 2011.

Her er også eksempler på udformning og placering af barrierer.

Vandløb
Rørlagte vandløb og dræn opfattes ikke som vandløb i husdyrgødningsbekendtgørelsens §19. Grøfter som ikke er regelmæssigt vandførende er ikke et vandløb i bekendtgørelsens forstand. Afstanden til vandløb måles fra beholderen til vandløbets øverste kant.

Søer
Definitionen af søer følger størrelsesmæssigt naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige søer med et areal der er større end 100 m2. Midlertidige oversvømmede arealer er ikke omfattet. For søer måles afstanden fra beholderen til søens øverste kant (i første version af Miljøstyrelsens vejledning skulle der måles til det normale vandspejl i søen).

Alarmproducenter
I dag er der mange alarmproducenter på markedet. Alarmerne fungerer alle ved, at de sender en sms, når gylleniveauet i beholderen ændres.

 

 • Care4farm, læs mere på www.care4farm.dk (denne kan du selv montere)
 • All Round El-service, Glamsbjerg
 • Plus Tec ApS, læs mere på www.Plustec.dk
 • Farmer Products ApS, læs mere på www.Gyllealarm.dk

 

Care4Farm og Plus Tec kan levere alarmer med solceller til de beholdere, hvor der ikke er strøm.

Krav til alarm
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning, skal ”larmsystemet som minimum kunne registrere pludselig fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Således skal alarmen registrere fald i overfladen i hele beholderens højde, herunder også i den del der er beliggende under terrænniveau. En alarm der registrerer overløb, anbefales, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at opfylde kravet”.

Nye gyllebeholdere
Nye gyllebeholdere må som udgangspunkt ikke etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og søer. Gyllebeholdere i ovenstående risikoområde skal også overholdes for nye gyllebeholdere.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp til, at beregne afstand og hældning til nærmeste vandløb/sø eller er du i tvivl om de nye regler, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Lykke Pilegaard på tlf. 6340 7154.

Læs vejledning her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve