Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Ejendomme og jura  →  Aktuelt  →  Fortrinsstilling og nabohøring

Fortrinsstilling og nabohøring

Hvis du er nabo til en landmand, som ønsker at erhverve jord og dermed kommer til at eje mere end 150 hektar, kan du søge om fortrinsstilling til køb af suppleringsjord.

Indledningsvis defineres flg. begreber, som omtales nedenfor: Fortrinsstillingsberettiget (FB): Den landmand, der evt. kan gøre fortrinsstilling gældende på landbrugsjord, som en anden landmand, primærerhverver (PE), i første omgang har erhvervet .

Hvornår kan der søges om fortrinsstilling?

Hvis PE erhverver jord, der medfører, at PEs samlede landbrugsareal overstiger 150 ha. og hvis FB har et samlet landbrugsareal på under 70 ha., og det jord, som PE har erhvervet, ligger inden for en luftlinjeafstand på 2 km fra FBs landbrugsejendom, kan FB evt. opnå fortrinsstilling til suppleringsjord. Fortrinsstilling betyder dog ikke, at FB har ret til at købe det annoncerede suppleringsjord, men derimod kan FB tvinge PE til at lovliggøre sine forhold på anden vis ved f.eks. at:

  • supplere sin hovedejendom op til 150 ha., hvis det købte jord ligger indenfor en luftlinjeafstand på 2 km. fra den ejendom, som PE kan få udpeget som sin hovedejendom
  • sælge jorden til ægtefælle, samlever, børn over 18 år, forældre eller andre i personligt regi, som opfylder reglerne for erhvervelsen af jorden
  • sælge jorden til et aktie- eller anpartsselskab, hvor alle eller en del af anparterne er ejet af PE og hvor en anden end PE opfylder landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser. Den væsentligste betingelse, der skal opfyldes er, at ¨den anden¨ skal eje mindst 20 % af en landbrugsejendom med en bolig på. Dette kan f.eks. være en ægtefælle, samlever eller medarbejder.

Hvor meget jord kan der søges fortrinsstilling på?

Der kan maksimalt gøres fortrinsstilling gældende til 40 % af den jord, som PE har erhvervet (eller ønsker at erhverve, idet PEs jordkøb kan være betinget af, at ingen gør fortrinsstilling gældende). Dette gælder uanset hvor mange, der ønsker fortrinsstilling.

Eksempel 1:

PE ejer i forvejen 125 ha. (excl. fradragsarealer, som bl.a. er vej og fredskov, som umiddelbart kan ses i tingbogen, men også andre arealer som søer, moser, hedearealer mv. Jord, der hører til en ejendoms bygningsparcel og læhegn er f.eks. ikke fradragsarealer.) PE erhverver 50 ha. excl. fradragsarealer. Alle 50 ha. skal i nabohøring, men der vil højst kunne gøres fortrinsstilling gældende på 20 ha.

Eksempel 2:

PE ejer i forvejen 125 ha. excl. fradragsarealer. PE erhverver 35 ha. excl. fradragsarealer. Alle 35 ha. skal i nabohøring, men der vil højst kunne gøres fortrinsstilling gældende på 10 ha. Dette er ganske vist mindre end 40 % af 35 ha. = 14 ha., men PE kan altid erhverve op til 150 ha. excl. fradragsarealer. I ovennævnte 2 eksempler kan fortrinsstillingen ikke begrænses til 40 % af henholdsvis 25 ha. og 10 ha. (overskridelsen i forhold til 150 ha.). Hvis et jordkøb medfører, at PEs landbrugsareal overstiger 150 ha. skal 40 % af det købte areal i nabohøring, dog evt. mindre, jf. eksempel 2, eller evt. ingenting ved dispensation, hvor arealet, der kan gøres fortrinsstilling gældende på, er mindre end ca. 2 ha. Det bemærkes, at PE ikke kan lovliggøre sine forhold ved f.eks., i eksempel 1 ovenfor, at frasælge 20 ha. af sit jordkøb på 50 ha. FB kan altid, hvis FB ellers er interesseret i det, ‘gå på’ de næste arealer, som PE har erhvervet, men som PB ikke i første omgang har gjort fortrinsstilling gældende på. I eksempel 1 vil dette således dreje sig om 5 ha., idet PE, som nævnt, altid kan erhverve op til 150 ha.

Hvilke krav skal opfyldes for at søge om fortrinsstilling?

Hvis FB ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, skal følgende krav opfyldes:

  • FB skal personligt bo på én af sine landbrugsejendomme.
  • FB skal selv drive sin/e landbrugsejendom/me.
  • FB må ikke eje et samlet landbrugsareal på mere end 70 ha., incl. den jord, der gøres fortrinsstilling gældende på.
  • FB skal være villig til at betale den mellem PE og sælger aftalte handelspris for jorden, medmindre den afviger væsentligt fra markedsprisen.
  • FB skal eje en eller flere landbrugsejendomme, som har et samlet areal på mindst 30 hektar eller som har et arbejdsbehov på mindst 900 normtimer årligt.
  • Den suppleringsjord, som FB ønsker fortrinsstilling til, må højst ligge i en afstand på 2 km i luftlinjeafstand fra beboelsesbygningen på den landbrugsejendom, som suppleringsjorden skal lægges til.
  • FB skulle kunne overtage suppleringsjorden uden dispensation fra ovennævnte krav (hvis FB var primærerhverver).

Hvis PB ejer og driver mellem 15 og 30 ha., men ikke kan opfylde arbejdsbehovet på 900 timer, kan PB dog alligevel opnå fortrinsstilling til suppleringsjord, hvis FB bla. har ejet sin(e) landbrugsejendom(e) før 1. september 2004. Et par andre betingelser skal også være opfyldt. Denne særregel gælder dog kun frem til den 1. september 2014.

Hvordan forløber sagsbehandlingen?

PE skal annoncere sit jordkøb på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og annonceringen vil altid løbe over fire uger. Så hvis FB ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, skal FB indsende en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen inden udløbet af denne 4 ugers frist. Fristerne kan ses i listen over annonceringerne. Ansøgningen sker på blanket ¨Naboerklæring om suppleringsjord¨, der kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Besked til begge parter

Hvis NaturErhvervstyrelsen modtager ansøgninger om fortrinsstilling til køb af suppleringsjord, får PE besked om det. PE har herefter to uger til at sende bemærkninger til ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen. Hvis bemærkningerne har betydning for fortrinsstillingen, får FB besked om det.

FB skal selv aftale handlen med PE

Den/de, som opfylder betingelserne for at gøre fortrinsstilling gældende, skal herefter selv forsøge at aftale handlen med PE.

Hvis FB og PE ikke kan blive enige

Hvis parterne ikke kan blive enige, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse i sagen. En afgørelse kan, efter NaturErhvervstyrelsens evt. besigtigelse af arealet, dreje sig om handelsprisen på jorden. En afgørelse kan også vedrøre fastsættelse af størrelsen på den bankgaranti, svarende til handelsprisen, som PB skal stille, såfremt PB ønsker at ‘holde liv i sagen’, selvom PE ikke vil sælge til FB. Afgørelsen vil samtidig indeholde påbud om PEs afhændelse af jorden, hvorefter PE evt. kan iværksætte plan B, C osv. , som nævnt ovenfor.

Efter fristens udløb

Hvis NaturErhvervstyrelsen inden for de fire uger, som annonceringen står på, ikke har modtaget nogen ansøgning om køb af suppleringsjord, får PE tilladelse til at erhverve al jorden.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte vores ejendomskonsulenter, hvis du har spørgsmål om fortrinsstilling. Vi kan hjælpe dig med at gøre dit krav til fortrinsstilling gældende.

Bemærk venligst

Der er (igen) stillet forslag om, at ovennævnte beskrevne regler skal ophæves (eller de bliver måske ændret efter yderligere forhandlinger). Der gøres derfor opmærksom på, at nærværende artikel snart kan vise sig at være hel eller delvis irrelevant.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve