Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Om os  →  Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Centrovice

Forretningsbetingelser pr. 16. oktober 2018:

Gyldighed

Forretningsbetingelser gælder for ethvert kundeforhold i Centrovice, såvel eksisterende som nye.

Forretningsbetingelserne gælder for enhver ydelse, der leveres fra Centrovice, medmindre der i det konkrete tilfælde skriftligt er aftalt andet.

Fastlæggelse af ydelserne

Omfanget af ydelsen/ydelserne aftales mellem kunden og den/de pågældende rådgivere, der skal levere ydelserne; der udarbejdes eventuelt et aftalebrev eller en rådgivningsaftale herom.
Centrovice kan undervejs lade en anden medarbejder løse opgaven, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

Priser, udgifter, afregning og betalingsbetingelser

Medmindre der mellem kunden og Centrovice er indgået anden skriftlig aftale, afregnes det udførte arbejde i overensstemmelse med ”Prisliste for Centrovice”, hvoraf timepriser, betalingsbetingelser m.v. fremgår. Den til enhver tid gældende prisliste kan rekvireres hos Centrovices afdelingschefer.

Kunden vil ligeledes blive faktureret for de positive udlæg, Centrovice måtte have i forbindelse med levering af ydelsen.

Centrovice forbeholder sig ret til at indstille al arbejde for kunden, såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes.

Varighed – opsigelse

Medmindre andet er aftalt, kan kunden altid opsige aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning.
Centrovice kan opsige aftalen med et rimeligt varsel.

Såfremt aftalen opsiges, inden den aftalte ydelse er leveret, er Centrovice berettiget til at opkræve betaling for det udførte arbejde, uanset hvem der opsiger aftalen.

Kun færdiggjort materiale udleveres til kunden med respekt for de krav, Centrovice er underlagt i form af dokumentation i forbindelse med opgaveløsninger.

Fortrolighed og udveksling af data

Medarbejdere i Centrovice har tavshedspligt i forhold til de oplysninger, materiale m.v., der modtages i forbindelse med udførelse af arbejde for kunden.

Denne fortrolighedsforpligtelse gælder med respekt for regler, der pålægger Centrovice at meddele offentlige myndigheder oplysninger, f.eks. hvidvaskningsloven og dyreværnsloven.
For at opfylde myndighedskravene i forhold til hvidvaskningsloven er Centrovice pålagt at bede mange af vores kunder om kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis, hvilket vil blive lagt i kundens elektroniske mappe og således være tilgængeligt for alle medarbejdere i Centrovice.

Kundens data, materiale, regnskaber, kontrakter, analyser, m.v. vil ligeledes som udgangspunkt blive lagret i en elektronisk mappe, der er tilgængelig for øvrige afdelinger/medarbejdere i Centrovice til brug for disses løsning af andre opgaver for kunden.
Undtaget er dog oplysninger af meget personlig karakter.

Centrovice videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (L&F / SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra Centrovice, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik .

Forsikring og ansvar

Centrovice er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler..

Forsikringen dækker sædvanlig rådgivning indenfor følgende områder:
– Planteavl, herunder gartnerirådgivning
– Svineavl
– Kvægavl, pelsdyravl, fjerkræavl mv.
– Økonomi, herunder HR rådgivning, ansøgninger om miljøteknologi mv. (eksklusiv udenlandsk
skatterådgivning og rådgivning vedrørende udenlandske støtteordninger)
– Jura, herunder ejendomsrådgivning
– Vindmøller
– Miljø

Dækningsområdet udgør rådgivning i hele verden, eksklusiv USA og Canada.
Ansvaret for Centrovice kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er Centrovice ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Centrovices erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:
• Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
• Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
• Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor Centrovice dermed ikke har den fulde opgave,
• Udarbejdelse og/eller indsendelse af ansøgning og udbetalingsanmodning vedrørende projekttilskud (Tilskud til miljøteknologi, modernisering af stalde samt lignende ordninger, dog ikke  ordninger, der søges i Fællesskemaet),

er ansvaret for Centrovice begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Centrovice er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Centrovice hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Centrovice har henvist kunden til, ligesom Centrovice ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Centrovice efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod Centrovice og ikke mod de enkelte medarbejdere.
Centrovice kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Centrovice.

Centrovice påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Centrovice leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Centrovices forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Centrovice måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Centrovice som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.
Lovvalg og værneting

Tvister om Centrovice rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Centrovices rådgivning, anmeldes krav hos Centrovices ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af Centrovices rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Odense.

Kommunikation

Medmindre andet aftales, er Centrovice og kunden indforstået med, at der anvendes elektronisk kommunikation, herunder fremsendelse af dokumenter og oplysninger via e-mail.
Centrovice gør alt for, at dette foregår så sikkert som muligt, men kan ikke indestå for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation i form af e-mail og telefax.
Ændringer i forretningsbetingelserne kommunikeres alene på hjemmesiden, og kunden er indforstået med selv at holde sig ajour med dette.

Ændringer i forretningsbetingelserne kommunikeres alene på hjemmesiden, og kunden er indforstået med selv at holde sig ajour med dette.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve