Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F kræver øget fleksibilitet i gødskningslov

L&F kræver øget fleksibilitet i gødskningslov

Krav om øget fleksibilitet i forhold til at imødekomme myndighedskravene er den gennemgående tråd i L&Fs høringssvar til udkast til ny gødskningslov.

Fleksibilitet på markniveau et must

I forhold til forslaget er det helt centralt for L&F, at indberetningskrav på markniveau modsvares af, at landmanden også oplever den nødvendige fleksibilitet på markniveau. Konkret skal etableringsfristen for efterafgrøder være mulig at fastsætte på markniveau og ikke på bedriftsniveau. L&F vil finde det uacceptabelt, hvis fleksibiliteten på markniveau ikke kan imødekommes. Det skal herunder også være muligt at godskrive den øgede miljømæssige effekt, der er ved at etablere efterafgrøder før den 20. august.

Mulighed for at sprede indsatsen inden for målretningen

Der skal samtidig være maksimal fleksibilitet i forhold til at indfri miljøkravet på bedriften. Det er derfor helt afgørende, at efterafgrøder kan overføres mellem år og mellem bedrifter. Også de målrettede efterafgrøder bør kunne overføres mellem år. SEGES har vurderet, at variationen i udledning forårsaget af variationer i efterafgrødearealer mellem årene er langt mindre end den klimatiske variation.

Flere virkemidler nødvendigt

Samtidig er det på tide, at man for alvor indfrier aftalen om fødevare- og landbrugspakken, hvor det klart fremgår, at der skal godkendes flere virkemidler til at opnå de kvælstofreducerende tiltag. L&F har i høringssvaret spillet en række forslag ind til hvorledes man kan gøre dette på en måde, så man fremmer initiativer på bedrifterne til at løse udfordringen så omkostningseffektivt som muligt.

 

Udkast på 263 sider gennemgået

Da der er tale om en samlelov med mange store og små ændringer, har der været mange elementer at behandle, og store dele vil først blive endeligt detaljeret i de kommende bekendtgørelser til loven.

 

L&F har desuden kommenteret på følgende punkter:
 1. Ændrede regler for optag i Register for Gødningsregnskab
 2. Gødningsnormer kan fastsættes for en 3-årig periode i stedet for årligt
 3. Mulighed for at fastsætte fleksible etableringsfrister for efterafgrøder
 4. Kvælstofkvotereduktion, der i dag er en konsekvens af manglende pligtige og husdyrefterafgrøder, gøres til et aktivt alternativ til etablering af pligtige og husdyrefterafgrøder
 5. Mulighed for kontrol og sanktionering ved manglende etablering af efterafgrøder styrkes
 6. Mulighed for at handel med efterafgrøder begrænses
 7. Øgede indberetningskrav
 8. Højere omregningsfaktorer for visse alternativer til efterafgrøder
 9. Flytning af regler om husdyrefterafgrøder og fosforregnskab fra husdyrbrugloven til gødskningsloven
 10. Behov for flere virkemidler – herunder balanceregnskaber
 11. First mover ordning – herunder for vandløbsnære virkemidler
 12. Særligt om dyrkningsrelaterede
 13. Fremme af kvælstofgødningsforsøg
 14. Mulighed for iblanding af kvælstoffikserende arter i pligtige efterafgrøder

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve