Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F : Politiske resultater

L&F : Politiske resultater

L&F’s politiske arbejde gavner landbrugets bundlinje med milliarder. Hver dag knokles der
på Axelborg for at få politikere og embedsmænd i tale.

Gennem dygtigt lobbyarbejde har ansatte og valgte i L&F skabt politisk lydhørhed og hevet
nogle store og vigtige politiske sejre hjem, som f.eks. landbrugspakkens vedtagelse i
december 2015.

Det har vi opmået

Her er en liste over nogle af de mange gode resultater, der direkte gavner landbrugets
bundlinje:

– L&F har skabt en bred politisk lydhørhed over for en landbrugspakke
– Ændring af gødskningsloven
– Tilbagerulning af gødnings- og sprøjteforbud på § 3-arealer
– Ny og mere målrettet husdyrregulering forventes vedtaget
– Harmonikrav for slagtesvin forventes hævet til EU-niveau
– L&F har sat afskaffelsen af PSO-afgiften på dagsordenen
– Urimeligt høje EU-krav til ammoniakreduktion er blevet afværget
– Tilskud til modernisering af kvæg- og slagtesvinestalde er blevet fremrykket
– Smidigere husdyrgodkendelser – maksimal sagsbehandlingstid på 180 dage
– Planloven – bedre muligheder for landbrugsbyggeri
– Implementeringsrådet

Fødevare- og landbrugspakken generelt

– Overordnet set indeholder Fødevare- og landbrugspakken en række initiativer,
som kan hjælpe med at øge råvaregrundlaget for fødevare- og
landbrugserhvervet. L&F vurderer, at pakken kan øge produktionen i landbruget
med op til 4 mia. kroner årligt, når alle tiltag er implementeret.

Kvælstofnormer

– Lovforslaget blev vedtaget i februar 2016. 2/3 af normreduktionen blev fjernet i
foråret, og den sidste tredjedel fjernes i dykningssæsonen 2016-17.
– Det nuværende danske krav om at bruge 20 pct. mindre gødning end i resten af
EU bliver udfaset. Værdi: Op til 2 mia. kr. i øget produktion ifølge SEGES.

Randzoner og efterafgrøder

– De obligatoriske randzoner og de ekstra 60.000 hektar efterafgrøder er blevet
afskaffet. Værdi: ca. 175 mio. kr.

Gødnings- og sprøjteforbud

– Det er lykkedes at få den nuværende regering til at afskaffe forbuddet mod at
sprøjte og gøde alle § 3-arealer, inden loven nåede at træde i kraft. Værdi:
Forbuddet ville koste 67 mio. kr. i driftstab og 1,8 mia. kr. i tab i jordværdi, ifølge
SEGES.Side 2 af 3.

Målrettet husdyrregulering

– L&F fik sat en ny og mere målrettet husdyrregulering på dagsordenen.
Lovforslaget, der netop har været i høring, forventes at træde i kraft i august 2017.

Harmonikrav

– Forslaget er også en del af den nye husdyrregulering, der forventes vedtaget og
træde i kraft i 2017.
– Harmonikravet for slagtesvin hæves fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha fra august 2017.
– Regeringen har lovet at arbejde for at sikre EU’s godkendelse til at fortsætte den
danske undtagelse for kvægbrug på 2,3 DE/ha.

PSO

– L&F har sat afskaffelsen af PSO-afgiften på den politiske dagsorden.
Fødevareklyngen betaler i 2016 samlet henved 730 mio. kr. i PSO-afgift.
Regeringen forhandler netop nu (november) en afskaffelse af PSO-afgiften
sammen med Finansloven 2017.

Ammoniakreduktion

– Da der i EU i juni 2016 blev indgået aftale om reduktion af den
grænseoverskridende luftforurening, havde Danmark udsigt til urimelige store
reduktionskrav. Det lykkedes L&F at få fokus på bl.a. den store indsats, dansk
landbrug allerede har gjort for at reducere ammoniakudledningen. Resultatet blev,
at Danmark ikke skal reducere udledningen yderligere fra 2020 til 2030.
– Det er endvidere lykkedes at få de foreslåede reduktionsmål for metan helt ud af
NEC-direktivet; nu undgår vi som minimum dobbeltregulering af metan.

Tilskud

– Det er lykkedes i januar 2016 at få fremrykket 110 mio. kr. til modernisering af
kvægstalde fra landdistriktsprogrammet 2017-2020.
– Der blev ligeledes i september 2016 fremrykket 168 mio. kr. til modernisering af
slagtesvinestalde for at imødekomme den meget store interesse for tilskud hertil.
– Der vil i alt kunne gives tilskud for 342 mio. kr. i år, hvilket svarer til investeringer i
dansk slagtesvineproduktion for 1,7 mia. kr., når landmændenes egenfinansiering
tælles med.

Husdyrgodkendelser

– L&F har over en årrække haft fokus på de kommunale sagsbehandlingstider for
miljøgodkendelse af husdyrbrug.
– Det lykkedes i december 2015 at få indført kortere sagsbehandlingstider i
kommunerne. Bl.a. er der indført et servicemål på en maksimal sagsbehandlingstid
på 180 dage i forbindelse med en miljøgodkendelse, ligesom kommunernes
sagsbehandlingstider fremadrettet vil blive offentliggjort 2 gange om året.
– Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for husdyrbrug er nu nede på 5,2
måneder. I 2012 lå den på omkring 10 måneder.
– L&F har tidligere estimeret de samfundsøkonomiske effekter for
svineproduktionen af en 3 mdr. forsinkelse i sagsbehandlingstiden til et fald i
beskæftigelsen på 600 personer og et fald i eksporten på 300 mio. kr.

Planlov

– Den kommende planlov vil gavne udviklingsmulighederne i landdistrikterne,
herunder:Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt
Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk Daniel Rugholm 2244 6899 daru@lf.dk
1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk
– Frihed til at placere nye bygninger længere væk fra eksisterende bebyggelse på
landbrugsejendomme.
– Bedre muligheder for at udnytte tomme landbrugsbygninger til andre
erhvervsformål.
– Bedre mulighed for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri i tilknytning til
landbrugsbedrifter.
– Samtidig lægges der op til at ændre planlovens formål, så hensynet til vækst
fremadrettet konkret indgår i formålet med planloven.

Implementeringsrådet

– L&F har arbejdet for at undgå overimplementering og særregler.
– L&F er lykkedes med dette arbejde, idet regeringen nedsatte et
Implementeringsråd i december 2015, hvor L&F sammen med en række andre
erhvervsorganisationer er repræsenteret.
– Formålet er at rådgive regeringen i arbejdet med, at implementering af ny EU regulering medfører færrest mulige omkostninger for erhvervslivet.
– Implementeringsrådet bidrager desuden til identificeringen af områder, hvor
eksisterende national implementering eller fortolkning af EU-regulering bør
forenkles.
– L&F har med sin plads i Implementeringsrådet fået introduceret en række
overimplementeringssager, hvilket har ført til, at regeringen har igangsat en række
nabotjek..

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve