Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  Landbrug & Fødevarer stævner igen

Landbrug & Fødevarer stævner igen

I dag har Landbrug & Fødevarer indgivet en ny stævning mod Fødevareministeriet for gennemførelse af randzonerne. Det er en opfølgning på den allerede verserende retssag, som Landbrug & Fødevarer anlagde i 2012. LF kæmper for, at loven ophæves.

På vegne af Landbrug & Fødevarer har advokat Håkun Djurhuus netop stævnet staten for at gennemføre randzonerne. Det er en opfølgning på den verserende sag fra 2012, men sagen er justeret så fokus udelukkende er på randzonerne.

Randzonerne er et ekspropriativt indgreb men gennemføres uden erstatning!

L&F har styrket retssagen med nye randzonecases, som belyser de økonomiske konsekvenser af randzonerne men også, at effekten ikke står mål med den kvælstof- og fosforeffekt, som er politisk fastsat.

Randzonerne gennemføres fortsat med stor usikkerhed om beliggenhed, ud fra fejlagtigt kortgrundlag, uden den tilskrevne effekt og uden retmæssig kompensation eller erstatning. L&F finder det dybt problematisk og krænkende for retssikkerheden.

Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet med at bekæmpe randzonerne både politisk, fagligt og juridisk.. Loven bør tages af bordet og erstattes med en målrettet regulering, hvor randzoner så kan indgå som et frivilligt virkemiddel, de steder hvor det har en dokumenteret effekt, og der er et dokumenteret behov for en indsats.

Baggrund og fakta ny randzonelov

Med den nye randzonelov der trådte i kraft 1. august 2014, skal randzoner udlægges på baggrund af følgende kriterier.

Der skal være randzoner langs åbne vandløb og søer i landzone som er:

  • Offentlige i hht. vandløbslovens § 9
  • Omfattet af 2 meter bræmmekrav i hht. vandløbslovens § 69
  • Omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3
  • målsat i vandplanerne (kendes først når vandplanerne er vedtaget)

Randzonearealet er halveret fra 50.000 ha til ca. 25.000 ha. Randzonerne skal være 9 m. brede.

Ændringen i randzoneloven vurderes udelukkende at være sket som følge af administrationshensyn  og for at opnå den politisk fastsatte målsætning om 25.000 ha. Det bekræfter, at udlægningen af randzoner ikke sker ud fra miljø- og naturmæssige hensyn, men alene på baggrund af eksisterende udpegninger.

Det er meget vanskeligt at fastslå, hvor randzonerne skal placeres. I princippet skal  4 forskellige kortgrundlag, såfremt de eksisterer, iindgå i den vurderingen. Det er ubegribeligt, og kommunerne kender – som vandløbsmyndighed – desværre heller ikke svarene.

Med ændringen af randzoneloven pr. 1. august 2014 har en række landmænd fået krav om nye randzoner. Det gælder f.eks. de steder, hvor der er mange offentlige grøfter/kanaler, som eksempelvis i Lolland kommune eller steder, hvor der er vandløb der ikke er regelmæssigt vandførende men som har 2-meter bræmmer eller er et § 3 vandløb. Det er fagligt stærkt problematisk – randzoner langs vandløb, som ikke fører vand det meste af året giver ganske enkelt ikke mening rent miljømæssigt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve