Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  L&F: Bekendtgørelsen om minivådområder er på plads

L&F: Bekendtgørelsen om minivådområder er på plads

Bekendtgørelsen om minivådområdeordningen er nu trådt i kraft. Det betyder, at der fra 1. februar åbnes op for ansøgninger om etablering af minivådområder i 2018.

Efter længere tids venten – bl.a. på grund af en sen vedtagelse af finansloven – er bekendtgørelsen om minivådområdeordningen nu trådt i kraft. Det betyder, at der fra 1. februar åbnes op for ansøgninger om etablering af minivådområder i 2018.

Minivådområdeordningen udspringer af aftalen om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015, hvor minivådområder blev bragt i spil som kollektivt virkemiddel. Der er forventning om, at der kan reduceres ca. 900 t kvælstof på nationalt plan med minivådområder, svarende til i størrelsesordenen 1000-2000 anlæg.

Minivådområderne er en vigtig del af forudsætningen for, at det nu igen er muligt at tilføre afgrøderne mere kvælstof. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at man ser nærmere på, om minivådområder kunne være en god løsning i randen af ens marker. Hvis ordningen bliver en succes i 2018 og i de følgende to år, er det forventningen, at yderligere krav om kvælstofindsats kan mindskes betragteligt eller endda undgås helt i nogle oplande.

Minivådområder bliver ikke til §3-arealer

I forbindelse med den nye støtteordning til minivådområder har det været afgørende for Landbrug & Fødevarer, at der fastlægges regler således, at lodsejere kan være sikre på, at et minivådområde ikke med tiden vokser ind i beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er lykkedes at få den sikkerhed, og det vil fremgå af naturtypebekendtgørelsen, når den bliver revideret til sommer.

Det sikres konkret ved, at en evt. genopdyrkningsret efter naturtypebekendtgørelsen vil kunne forlænges – også efter en evt. aftale med det offentlige udløber. Alternativt kan man genetablere arealet inden for et år efter aftalen er udløbet.

Ud over sikring ift. §3 er der tilbagekøbsret, så man som lodsejer kan erhverve sig minivådområdet undervejs i aftalen (10 år), hvis man ønsker det.

Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med SEGES på at gøre ordningen endnu bedre, bl.a. ved at få mulighed for at anvende standardomkostninger, forbedre mulighederne for at etablere minivådområder i potentielt egnede områder via opdateret potentialekort og få indført mulighed for udbetaling af forskud ifm. dækning af etableringsomkostningerne.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve