Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Nyt fra L&F  →  2. generation af Natura 2000-planer præsenteret af miljøministeren

2. generation af Natura 2000-planer præsenteret af miljøministeren

Miljøministeren vil i løbet af kort tid sende 252 Natura 2000-planer i 12 uges høring. Der er tale om 2. generation af planerne som skal gælde fra 2016 – 2021. De endelige planer forventes vedtaget i slutningen af 2015.

Positivt med frivillighed

De nye planer bygger videre på den indsats, der blev igangsat med 1. generation af planer. Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der fortsat er tale om en rent frivillig indsats, hvor Natura 2000-planerne skal realiseres ved, at lodsejere indgår aftaler under EU’s landdistriktsprogram. I den forbindelse er det dog helt afgørende, at der tilvejebringes attraktive virkemidler, og at der er overensstemmelse mellem planernes indsatser og mål og de virkemidler, der er til rådighed.

Indsatserne i 2. generation af Natura 2000-planerne vil tage udgangspunkt i 4 politisk besluttede pejlemærker, som blandt andet er fastlagt i Naturplan Danmark.

Disse 4 er:

– At færdiggøre indsatsen fra de første planer,

– At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje

– At tage hul på en strategisk indsats for etablering af sammenhængende naturarealer

– At gøre en indsats mod invasive arter og forbedre levesteder for truede ynglefugle.

Mere konkret forventes blandt andet følgende indsatser i planerne:

  • Pleje af 90.000 ha natur
  • Fortsættelse af indsats med ændret hydrologi på ca. 2000 ha
  • Indsats mod invasive arter
  • Indsats for at forbedre levesteder for 16 truede ynglefugle – herunder forhindre forstyrrelser ved fx. regulering af adgang
  • Igangsættelse af 3 Life-projekter – herunder et stenrevsprojekt samt et projekt med fokus på naturtypen rigkær

Planer med positive elementer, men også grund til bekymring

Det forekommer velgennemtænkt, at man fra miljøministeriets side har valgt at lægge vægt på at videreføre de indsatser fra 1. planperiode som ikke helt er i mål. Det er vigtigt at nye indsatser bygger videre på de allerede gennemførte og det sikres, at eksisterende tiltag kan forsætte, hvis der er behov herfor.

L&F bakker endvidere helt op om, at en stor del af indsatsen i 2. generation af Natura 2000 planerne vil være pleje at eksisterende naturområder. Tilgroning af lysåbne naturområder er et af de største problemer for natur og biodiversitet, og det er vigtigt, at der fastholdes en løbende målrettet indsats, der sikrer, at arealer holdes lysåbne. I den forbindelse er det positivt, at der lægges op til bedre muligheder for pleje i de nye landdistriktsordninger, der netop er i høring.

Landbrug & Fødevarer er dog meget bekymrede for den planlagte indsats med etablering af ny og sammenhængende natur. Etablering af ny natur kan få meget store konsekvenser for husdyrproducenter, hvis der kommer skærpede krav til ammoniakfordampning som følge af etablering af ny natur. I forbindelse med Natura 2000-planernes tiltag med ny sammenhængende natur er det helt afgørende, at der tages højde for de konsekvenser etablering af ny natur kan have for både den lodsejer, hvor naturen etableres og for de bedrifter, der ligger i nærheden.

I forbindelse af planlægning af indsatser med skabelse af ny natur, skal det tilstræbes at etablere den nye natur i områder, hvor det ikke får konsekvenser for omkringliggende landbrug. Landbrug & Fødevarer forventer, at Naturstyrelsen straks tager direkte kontakt til de lodejere, der omfattes af en indsats med etablering af ny sammenhængende natur samt, at det sikres, at der er virkemidler til at gennemføre indsatsen.

L&F vil fortsat have fokus på den direkte lodsejerinddragelse og vil evaluere på den inddragelse, der er sket i forbindelse med basisanalyserne og udarbejdelsen af planforslaget. Det er helt afgørende, at lodsejere føler ejerskab til de tiltag, der foreslås i planerne, og at de kan være med til at målrette indsatserne, hvor det giver bedst mening for både natur og landbrug.

L&F og Videncenter for Landbrug vil se nærmere på de 252 planer, når de er kommet i høring, og der vil blive lavet et centralt høringssvar. L&F opfordrer alle berørte lodsejere til at gennemlæse planerne og tage kontakt til deres lokale forening / rådgiver med henblik på at få udarbejdet høringssvar. L&F og VFL vil efter at have set nærmere på planerne påpege, hvor der er særlige fokusområder i Natura 2000 planerne, som lokalt bør behandles nærmere i høringssvarene.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve