Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Forening  →  Aktuelt  →  Høringssvar fra Centrovice vedr. Baltic Pipe

Høringssvar fra Centrovice vedr. Baltic Pipe

Som landboforening på Fyn har Centrovice følgende bemærkninger til projekt  for så vidt angår strækningen over Fyn.

Centrovice som høringsberettiget

Vi er som forening ikke blevet orienteret direkte om idéoplægget. Det finder vi er en mangel i proceduren for indkaldelse af ideer og forslag til projektet, som blev udsendt umiddelbart op til jul 2017. Hvis intentionen med denne idé-fase er at give borgere og interessenter mulighed for at komme med forslag til projektet er vi en interessentorganisation der synes berettiget til at blive orienteret og hørt.
Vi ønsker som forening fremadrettet at blive orienteret direkte på kontakt@centrovice.dk i den videre proces.

Høringsfrist og orienteringsmøde

Vi finder, at det var et meget uheldigt tidspunkt at iværksætte indkaldelse af ideer og forslag til projektet umiddelbart op til jul med en frist for svar d. 22. januar. Vi hører frustration over denne korte frist fra vore medlemmer. Den enkelte lodsejer har alt for kort tid til at sætte sig ind i hvad projektet har af konsekvenser samt komme med ideer og forslag i øvrigt. Tidsrummet fra infor-mationsmødet på Fyn d. 9. januar til høringsfristen d. 22. januar er alt for kort til at få udarbejdet relevante høringssvar fra berørte, hvorfor der skal forventes en del bemærkninger og indspil til Miljøstyrelsen i den videre proces.
Vi ønsker at blive inddraget i afholdelse af efterfølgende offentlige møder i VVM-processen, som foreslås afholdt i Centrovices mødelokaler centralt på Fyn. Vi kan med-virke til omtale og udbredelse af konkrete møder.

Indspil til ny tracé for rørledning

Vi vil grundlæggende pege på at gasledningen søges lagt i eksisterende tracéer, herunder langs motorvejen hvor det er muligt. Det fremgår ikke af idéoplæg hvorfor en ny tracé er valgt.
Anvendelse af eksisterende tracéer vil imødekomme megen modstand og mange omkostninger. Især er bevisbyrden tung at løfte for lodsejer, hvor langtidseffekter af strukturskader skal doku-menteres.

Indspil til foreslået tracé for rørledning

Hvor den foreslåede tracé for rørledning måtte blive fastholdt vil vi indledningsvist gøre følgende gældende for den videre proces:

1. Ethvert tab som etablering af ny rørføring måtte give anledning skal der gives erstatning for. I den forbindelse skal det påpeges, at Landsaftalen ”El- og fiberanlæg på landbrugs-jord” alene er retningsgivende, hvorfor der kan forventes rejst erstatningskrav derudover. Det kan især være for langtidseffekten på udbyttetab på landbrugsjord som følge af strukturskader og forringet afdræning, der erfaringsvist på især lerjord kan udgøre 25-30 % i op til 10 år.
2. Skadesopgørelsen i anlægsåret vil typisk andrage et større areal end det konkrete areal hvor tracéen skal etableres, da marker typisk vil blive gennemskåret med følgende eks-tra omkostninger til markarbejdet for hele den pågældende mark hvor tracéen løber.
3. Hvor rørføringen påvirker produktionsejendomme er adgangsforhold og fri bevægelighed af helt afgørende betydning i etableringsfasen. I anlægsperioden skal der derfor være so-lide transportveje til og fra ejendommene, og adgangsforholdene må ikke forringes. Der skal være en tæt dialog om metoder og grundig information om påtænkt arbejde før eventuelt anlægsarbejde igangsættes.
4. Hvis den påtænkte rørføring bevirker restriktioner for udvikling af ejendommene eller de-res fremtidige anvendelse forbeholdes ret til erstatning.
5. Der skal tages ekstraordinært hensyn til landbrugsejendomme som er beliggende inden-for eller i umiddelbar nærhed af det foreslåede rørføringsområde. Der er beskrevet en sikkerhedszone på 40 m omkring gasrørets midte, hvor der ikke må opføres bygninger til menneskeophold samt staldbygninger (https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/NaboAnlaegsprojekter/Gas
Overordnet vil vi som landboforening forfølge at landbrugets interesser ikke tilsidesættes, og vi vil gerne indgå i dialog omkring fastlæggelse af de vilkår der generelt skal gælde for etablering af ny rørføring.

Med venlig hilsen og ønsket om inddragelse i den videre proces

Torben L. Povlsen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve