Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - Uge 45 - 2014

Politisk Nyt – Uge 45 – 2014

Netop hjemvendt fra dette års delegeretmøde…

… fuld af inspiration og lyst til arbejdet i vores lokale landboforening Centrovice

Sammen har vi, bestyrelse og øvrige medlemmer der udgjorde de 25 delegerede fra Centrovice, haft to gode dage, som på mange måder bidrager til at sætte vores faglige og politiske indsats i perspektiv. Torben Povlsen, næstformand i Centrovice opnåede genvalg til Primærbestyrelsen og foreningen ønsker ham tillykke og fortsat rigtig god arbejdslyst.
Vi er mange, der i forhold til den samlede organisation Landbrug & Fødevarer, arbejder på hver vores lille pind. Et arbejde der strækker sig fra at påtage sig arbejde som lokalt bestyrelsesmedlem, og til at have et job som sælger for Danish Crown i Afrika.
Alt samme med det formål at udvikle og skabe gode rammer for et dansk landbrug, så de mange landmandsfamilier får mulighed for en fornuftig indtjening og et godt land-mandsliv.

En flot beretning på en dyster baggrund

Formand Martin Merrild aflagde på delegeretmødet en flot beretning, med et engage-ment der vidner om, at Landbrug & Fødevarer har en formand der arbejder for noget, han virkelig føler for nede i maven.
Det kan ikke siges at være nogen særlig optimistisk baggrund formanden aflagde sin beretning på:

  • Den aktuelle indtjening i erhvervet er katastrofal dårlig.
  • Vi er fortsat presset på de politiske rammevilkår.
  • MRSA problematikken har bragt landbruget i en troværdighedskrise, i forhold til det øvrige samfund.
  • Vi er fortsat udfordret på de politiske rammevilkår, og må kæmpe for, at der skabes politisk sammenhæng mellem det politikerne siger de vil, og det de reelt præsterer.

Som Torben Povlsen, udtrykte det fra talerstolen i Herning Walk the Talk – gør som I siger!

To ministre deltog i delegeretmødet

Miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevaremini-ster Dan Jørgensen, afleverede deres budskaber fra talerstolen til delegeret forsamlin-gen, som replikker til formandens beretning.
Ingen af ministrene formåede – i modsætning til vores formand – at efterlade det ind-tryk, at landbruget er noget de føler for ret langt ned i maven.

Fødevareminister Dan Jørgensen

Fødevareminister Dan Jørgensens svar på landbrugets udfordringer er en konkur-rence om en nationalret, samt national lovgivning mod dyresex.
Han havde en lille luns kød med til de fremmødte landmænd: En beslutning om, at an-mode EU om at igangsætte mulighed for privat oplagring af svinekød, for aktuelt at holde hånden under den lave notering på svinekød. Der ud over havde han 48 mio. kr., som supplement til tilskudsordning til opførelse af nye stalde, samt en udvidelse af mil-jøteknologipuljen.
En væsentlig del af finansieringen til det, kommer formodentligt fra de ekstra module-rede EU tilskud, altså er det vores egne penge.
Miljøminister Kirsten Brosbøl brugte lejligheden til at udbygge sit image, som den minister der uden sidestykke ved mindst om det fagområde, hun er sat til at forvalte. Det, sammenholdt med vores erfaringer med et stærkt embedsværk i Haraldsgade, giver mig kuldegysninger.
På bedste skolemester facon forsøgte hun at belære forsamlingen af landmænd om, hvordan sammen hæng mellem miljø og landbrug egentligt forholder sig, og rundede af med at konstatere, at relativt små omkostninger til miljø ikke kan være et problem, for et erhverv der eksporterer for 150 mia.kr. årligt.
Det er positivt, at forsamlingen af engagerede landmænd efterfølgende leverede ca. 60 indlæg fra talerstolen. På imponerende vis, og uanset de aktuelle, ugunstige forhold for landbruget, er der en imponerende energi og lyst til at påvirke rammerne omkring er-hvervet. At vi har et fællesskab i Landbrug og Fødevarer, der med virksomhedsdel, og primær del er helt unikt. Det bliver jeg i rigtig godt humør over.

Vi skal blive bedre til at kommunikere

Det må ganske enkelt være vores manglende evne til at kommunikerer med vores medlemmer, der kan være årsag til utilfredshed med organisationen.
Vi skal ud og nå medlemmernes utilfredshed, og på den baggrund bevidstgøre om fæl-lesskabets styrke. Vi må ikke bruge kræfter på at skændes med hinanden, det er op-gaverne og udfordringerne for vigtige til.
Efter to dage i Herning, hvor fællesskabet fremstår på smukkeste vis, kan jeg ikke for-stå, at man som landmand kan komme til den konklusion, at det i den nuværende situ-ation vil være godt for mig som landmand at melde mig ud af det fællesskab, der består af os alle sammen.
Der må noget, både lokalt og i Landbrug & Fødevarer centralt der kan gøres bedre.
God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve