Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 3 - 2015

Politisk Nyt – uge 3 – 2015

Bestyrelsens forberedelse på et nyt arbejdsår

De første uger af året går vanen tro med at evaluere, og skabe forudsætninger for kommende års resultater.
Der er afholdt en god runde af udviklingssamtaler med bestyrelsesmedlemmer, hvor indsatsen bliver evalueret indsatsen, og alle bliver forventningsafstemte i forhold til det kommende års arbejde.
En af bestyrelsens primære opgaver er, at danne strategi for fremtidig udvikling af virksomheden og for landboforeningen Centrovice.
En veldefineret strategi, formidlet til den administrative ledelse, skaber forudsætning for fremdrift i overensstemmelse med medlemmernes behov.

Årets plantekongres

Der er i ugen afholdt plantekongres i Herning. Centrovice var repræsenteret på kongressen, og fra Centrovice bidrog vi med faglige indlæg.
Torben Hansen, formand for plantesektionen, aflagde ved åbningen af kongressen beretning over det plante politiske arbejde, og stillede med vanlig præcision skarpt på det, som er udfordringerne det kommende år.

Vandområdeplanerne vil ramme Fyn hårdt

Regeringens netop offentliggjorte vandområdeplaner bragte Fyn i fokus, og stillede skarpt på det, vi gennem længere tid har påpeget.
Fyn bliver vanvittig hårdt ramt. 60 % af fynsk landbrugsjord afleder drænvand til Odense Fjord, og 20 % til det Sydfynske Øhav som er en følsom recipient. Med de virkemidler der er i anvendelse, lave kvælstofnormer og efterafgrødekrav, bliver det umuligt, at drive fornuftigt landbrug i de berørte områder.
Nu må det galmandsværk, som implementering af EU vandrammedirektiv har udviklet sig til, stoppe.
Vi udvaskede i 1990. 37 kg N pr ha. Indsatsen frem til 2008 reducerede udvaskning til 19 kg pr ha.
Kravet i de nye vandområdeplaner er, at vi skal ned på en udvaskning på 10 kg N pr ha.
Da den naturlige udvaskning fra udyrket areal er ca. 5 kg, er kravet en udvaskning, som forårsages af landbrugsdrift på 5 kg pr ha.
Det sammenholdt med, at vi påviseligt, på nuværende gøder vores afgrøder mindre end afgrødernes behov.
Jeg er glad for de initiativer, vi på Fyn har sat i gang.
Alt det talmateriale som de nye vandområdeplaner hviler på, er trukket ud af regnearksmodeller, og har ikke nødvendigvis meget med virkeligheden at gøre. Det rummer sandsynligvis forklaringen på paradokset, at vi teoretisk udvasker 19 kg N pr ha, samtidigt med at vores afgrøder sulter.
Vi udtager drænvandsanalyser. De har til formål, at forstyrre de teoretiske beregninger med lidt virkelighed.
Inden folketingspolitikerne skal træffe beslutning om vandplanerne, skal vi være på plads med drænvandsanalyser, som viser, hvad udvaskningen er. Hvad er reduktionspotentialet? Hvis det viser sig, at udvaskningen er som beregnet, og kvalitetsmålsætningen i Odense Fjord fastholdes, ja, så må vi flytte miljøindsatsen uden for dyrkningsfladen, og løse udvaskningsproblemet med de såkaldte målrettede virkemidler. Vådområder, minnivådområder, stenrev og andet.
Alternativt må vi forklare, at det ikke vil være muligt at drive landbrug på Fyn.
Så må vi i stedet for, bruge kræfterne på at konstatere, om miljøet får det bedre. Hvornår begynder ålegræsset i Odense Fjord at brede sig ud på 6 m vand, det bliver spændende. Min fornemmelse er, at der formodentligt ikke sker noget som helst. Ålegræs udbredelse bestemmes af mange andre ting end kvælstof. Det var så bare ærgerligt, vi fik ofret en velfungerende fynsk fødevaresektor, til fordel for en miljøindsats som er ualmindeligt dårligt funderet.

Venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve