Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 15 - 2015

Politisk Nyt – uge 15 – 2015

Overvældende interesse for vandområdeplaner

245 deltagere fyldte salen på Centrovice torsdag aften. Det er godt at fornemme, at det vi i bestyrelsen betragter som et altomfattende indgreb mod vores fremtidige muligheder for at drive landbrug, også af medlemmerne betragtes på samme måde.

Om aftenens indledere formåede at bringe yderligere afklaring, i forhold til den enkelte landmands situation, her inden der skal laves høringssvar, ja, det kan jeg godt blive lidt usikker på.

Tre ting blev konstateret

  • Naturstyrelsen og Landbrug & Fødevarer er uenig om, hvilke konsekvenser vand-områdeplanerne har.
  • Man er enig i et samlet reduktionskrav i vandplanerne på 7.800 t kvælstof.
  • Der er vedtaget en indsats på de 1.200 t gennem såkaldt målrettet indsats, som vådområder og andet godt.

Det er det, der udmøntes i de fremlagte planer, som er omfattet af den nuværende høring.

Krav om reduktion af yderligere 6.200 t kvælstof parkeres i et tværministerielt udvalg, der i en periode, som begynder efter sommerferien og frem til oktober måned, skal komme med forslag til indsatser på det område. Der bliver en selvstændig høringsfase på den del, men længden kendes ikke.
Det betyder, at vi ikke aner hvilke virkemidler, der bliver valgt til at opnå målet i fjorde og kystvande.
Det værktøj, som i alles overbevisning skal løse den opgave, er den såkaldte målrettede regulering. Det lyder jo meget sympatisk, hvis det så bare ikke lige var fordi, at begrebet målrettet regulering ikke er særligt veldefineret.

Skåret lidt ud i pap er problemet:
Naturstyrelsen mener, at målrettet regulering er den samme pose kvælstof, fordelt i forhold til følsomhed i de recipienter, vi afleder vand til.
Landbrug & Fødevarer og vi mener, at målrettet regulering er gødskning op til økonomisk optimum. Den følsomme jord og de følsomme recipienter må så reguleres gennem målret-tede tiltag uden for dyrkningsfladen.
Se, det bliver her det store slag skal slås for vi fynske landmænd!

Naturstyrelsen mener nok ganske rigtigt, at det regnestykke vil føre til, at nogle områder må gødske mindre, og andre må gødske mere. Under alle omstændigheder bor vi et om-råde, hvor der skal udledes mindre, uanset om vurderingen er jordens robusthed eller føl-somhed i recipienten.

Vi mener fortsat, at det er vigtigt at lave høringssvar ikke kun vedr. vandløbene (som Na-turstyrelsen mener), men også vedr. kvælstofindsatsen, selv om virkemidlerne ikke kendes endnu. Det må vi skrive os ud af.

Så fik vi efter aftenens møde slået fast, at der ikke i EU-vandrammedirektivet står noget som helst om, at der skal reduceres kvælstofudvaskning. De fastsatte reduktionskrav er udelukkende politisk bestemte. Det eneste som vandrammedirektivet siger noget om, er at der skal være tykskallede malermuslinger i vandløbene og ålegræs på 6 m vand i Odense fjord.

Det kunne rent faktisk være, at problemet burde løses ved at indkøbe et antal gravema-skiner til opgravning af slam i fjorden samt et antal plantemaskiner til at plante ålegræs.
Det er faktisk nok ret usandsynligt, at ålegræsset giver sig til at gro ved egen kraft. Det uanset om man lukker samtlige landbrug på Fyn.

Som jeg sagde i min indledning på mødet, så er det ikke nemt for vi landmænd at over-skue konsekvenserne af de fremlagte vandområdeplaner. Det, som bare bliver hverdag for os, er den politiske usikkerhed planerne skaber, for det landbrug vi driver, og skal motiveres til hver morgen, vi springer i gummistøvlerne. Den usikkerhed kan de ansvarlige, uanset hvor de sidder, ikke være bekendt.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve