Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 11 - 2014

Politisk Nyt – uge 11 – 2014

Topmøde med fødevareministeren

Så er det varslede svinetopmøde afholdt. Det var det møde, der skulle være kulminationen på en periode, med en overophedet debat om dyrevelfærd, især i danske svinestalde.

Planen var, at alle interessenter omkring emnet, sammen skulle bure sig inde i 24 timer. Når diverse dyreværnsorganisationer, og repræsentanter fra erhvervet var blevet enige om en indsatsplan, der på sigt skal føre til forbedringer af dyrevelfærden, skulle der så sendes hvid røg op ad skorstenen

Det blev ikke 24 timer, men et halvdagsmøde, og der kom ikke voldsomt meget nyt ud af anstrengelserne.

Der skal fortsat arbejdes med at udvikle produktionssystemer, der begrænser brug af halekupering. Der skal arbejdes på, at åbne op for afsætning af svinekød fra ikke kastrerede grise, og der skal arbejdes på at udvikle staldsystemer, der giver soen mere bevægelighed i faringsperioden. Så skal der laves en indsatsplan, der begrænser antallet af døde pattegrise. Eller rettere sagt, der skal arbejdes videre med det, vi i erhvervet hele tiden har arbejdet med. Og hvad så?

Ja, det bedste der er at sige om topmødet er, at Dan Jørgensen fik det synlige, politiske resultat af sine bestræbelser. Så kan man kalde det populisme eller paradepolitik, hvis man har en dårlig dag. På en god dag kan man vælge at sige, at der nu har været politisk opmærksomhed omkring emnet. Trods massiv opmærksomhed, og en forfærdelig TV udsendelse, så har dagsordenen overordnet været til landbrugets fordel. Vi skal debattere dyrevelfærd, men overordnet drejer det sig nu om at sikre et dansk landbrug på vækstdagsordnen, og sikre konkurrenceevnen i erhvervet. Vi fik testet erhvervets imagemæssige bundniveau, og det ser faktisk ikke så dårligt ud.

Et arbejdsår går på hæld og generalforsamlingen står for døren

Endnu et arbejdsår i bestyrelsen nærmer sig sin afslutning, og det er blevet tid for den årlige generalforsamling. Der skal gøres status på økonomien. Revisionen kommer med sin årlige afrapportering om årets økonomiske resultat, og det ser godt ud. Det er fast procedure, at bestyrelsen indstiller det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

I bestyrelsens beretning gøres der status på den politiske indsats hen over året. Det er en rigtig god proces. Formanden skriver udkast til bestyrelsens beretning og når udkastet foreligger, fremlægges for bestyrelsen på beretningsmødet, og løftes op til at blive bestyrelsens beretning. Dels en beretning over årets politiske aktiviteter, og en aktuel stillingtagen til aktuelle politiske emner.

Det giver anledning til et rigtig inspirerende bestyrelsesmøde, hvor deltagerne i en livlig debat forholder sig til det skrevne. Når bestyrelsen har været igennem emnerne, har vi ikke bare fået skabt bestyrelsens beretning, som fremføres på generalforsamlingen, men vi har også langt hen ad vejen fået lagt kimen til arbejdsgrundlaget for næste års arbejde. Vi har fået afdækket bestyrelsesmedlemmernes holdninger til aktuelle landbrugspolitiske emner.

Det er altid bestyrelsens håb, at rigtig mange medlemmer møder op på generalforsamlingen, og bidrager til det, som er foreningens livsnerve: Dialog og samtale om de politiske emner, der danner arbejdsgrundlag for bestyrelsen. Centrovice ønsker at være en landboforening med politisk kant. Det får vi kun, hvis vi har en god fornemmelse af medlemmernes holdning til de politiske emner. Vi kan ikke være andet end summen af medlemmernes mening.

Derfor lyder opfordringer også: Kom og deltag i generalforsamling.

I år er der, ud over valg til bestyrelsen, også afstemning om vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker at få tilrettet vedtægterne, så de er tidssvarende i forhold til bestyrelsens måde at arbejde optimalt på. Den største ændring går på, at der ikke længere vælges områdeansvarlige til kvæg svin og planter. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år, og bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og fordeler opgaverne imellem sig.

Det eneste direkte personvalg der foregår på generalforsamlingen, er valg af formand. I forslaget til ændringerne er formanden til gengæld på valg hvert år. Efter en forhåbentligt god debat om vedtægtsændringerne, sættes forslaget til afstemning. Jf. vedtægterne, kan forslag til ændringer først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.

Jeg glæder mig til at se rigtig mange medlemmer på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Niels Rasmussen, formand    Nyhedsbreve fra Centrovice

    Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

    Gå til nyhedsbreve