Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forhandling om bestyrelsens beretning.
  4. Orientering om virksomhedens drift.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen.
  8. Øvrige valg, herunder valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Information til deltagere i generalforsamlingen:

Valgkort:
Husk at medbringe det medsendte valgkort, som på dagen byttes ud med en stemmeseddel ved indgangen.

AD til dagsorden

AD pkt. 6: Behandling af indkomne forslag

AD pkt. 7: Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Niels Rasmussen, formand
Torben Povlsen, næstformand
Lars Langskov Nielsen
Henrik Kildegaard
Lars Iversen
Hans Jakob Clausen
Anja Kongsdal
Carsten Hedegaard
Claus Hestholm
Luise Søndergård Søvrup, medarb.rep.
Mads Munkegaard, medarb.rep.

På valg er:
Niels Rasmussen, formand – modtager genvalg
Torben Povlsen, næstformand – modtager genvalg
Lars Langskov Nielsen – modtager genvalg
Henrik Kildegaard – modtager genvalg
Anja Kongsdal – modtager genvalg
Carsten Hedegaard – modtager genvalg
Mads Munkegaard, medarb. rep. – modtager ikke valg

AD pkt. 8: Øvrige valg, herunder valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens god-
kendelse, at revisionsfirmaet ERNST & YOUNG fortsætter som foreningens revisor.

Fra vedtægterne

§ 14
Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Formand ved absolut flertal. Øvrige valg til bestyrelsen foregår ved relativt flertal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest 1 måned efter afholdelsen.

Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning.

Der kan kun stemmes ved stedfortræder, når vedkommende er tilknyttet medlemmets bedrift og fremviser en fuldmagt. En person kan kun afgive en stemme.

Kandidater der foreslås på generalforsamlingen, skal give tilsagn om, at de ønsker at modtage valg. Tilsagn kan alene gives ved mundtlig tilsagn på generalforsamlingen eller ved skriftlig tilkendegivelse.

§ 15
Bestyrelsen består af 11 medlemmer:

Formand: Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

8 bestyrelsesmedlemmer: 4 på valg i lige år og 4 på valg i ulige år.

Næstformanden, vælges på det konstituerende møde.

2 medarbejderrepræsentanter: Disse vælges til bestyrelsen af de ansatte i rådgivningsvirksomheden.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der vælges 2 suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen og der foretages en ny konstituering.

Bestyrelsens medlemmer fordeler ved konstitueringen en række opgaver mellem sig. Således udpeges der i bestyrelsen særlige ansvarlige for vigtige faglige og politiske områder.

Valgperioden er 2 år.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve