Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Udbringning af gylle

Udbringning af gylle

Mange gyllebeholdere er fulde og selvom det fra 1. februar igen har været tilladt at udbringe flydende husdyrgødning, så har den våde jord, sne og frost gjort det stort set umuligt at udbringe gyllen.

Regler

Der er meget gylle i beholderne rundt omkring, og februar har endnu ikke givet megen mulighed for at starte på udbringningen. Hvis din gyllebeholder er fuld, så er det vigtigt, at du husker, at der ikke må udbringes husdyrgødning på:

  • Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare).
  • På arealer eller på en måde der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer (>100 m2) og kystvande.
  • Frosne arealer. Vejledningen om definitionen af frossen jord er ikke ændret af Miljøstyrelsen. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen.
  • Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm.
  • Skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller kystvande, inden for en afstand af 20 meter fra vandmiljøet afgrænsning ved daglig vande.
    • Undtagelser: På arealer med skråninger på 6-12o kan der nedfældes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, men kun parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.

Og det er vigtigt, at du ikke bare sikrer dig, at jorden er tøet op, men at du også kan dokumentere det f.eks. i form af et foto med dato på, hvor man kan se, at en spade eller et jordspyd har kunnet trykkes ned i jorden. 

Strukturskade

Den våde og nogen steder vandmættede jord giver en stor risiko for strukturskade, når du skal udbringe gyllen. Har du mulighed for at anvende en gylleudlægger, er det at foretrække, men ellers så anvend så vidt det er muligt udstyr med brede lavtryksdæk og reducer dæktrykket mest muligt.

Hvor skal den første gylle ud?

Generelt så bør der ikke udbringes, hverken husdyrgødning eller handelsgødning, før der er vækst i planterne, og det er der ikke, før vi har stabile døgntemperaturer over 5 °C.

Hvis der er behov for at udbringe gyllen tidligere, så bør det, på den lettere jord, være på etablerede afgrøder med en god roddybde og tidlig vækststart, som f.eks. vinterraps og derefter vinterbyg. På lerjord er risikoen for udvaskning af næringstoffer ikke så stor, så her kan du starte den tidlige udbringning på frøgræs, raps, vinterbyg og de øvrige vintersædsafgrøder.

Du kan eventuelt vælge at dele udbringningen af husdyrgødning i to for at reducere risikoen for at svide afgrøden og formindske risikoen for udvaskning.

Gylle til vårsæd

Hvis du skal udbringe flydende husdyrgødning før såning af vårsæd, så skal den enten nedfældes eller forsures, hvis den skal slange udlægges. For at udgå strukturskade ved nedfældning er det meget vigtigt, at jorden ikke er for våd specielt på lerjord. Vælger du at forsure gyllen og slangeudlægge den, så husk at anmelde forsuringsstrategien til kommunen inden udbringning – se mere herunder.

På lerjord giver udbringning af gylle efter fremspiring af vårbyg normalt et lige så godt resultat, som udbringning før såning. Udbringning efter fremspiring giver typisk også mulighed for at så lidt tidligere. Det er en stor fordel, da vårbyg skal sås tidligst muligt, men selvfølgelig ikke før jorden er tjenlig. 

Krav til udbringningsteknik og afgrøde

Hvis du udbringer flydende husdyrgødning før såning og i fodergræs, så skal den nedfældes elle forsures. I tabellen, kan du se, hvilke teknikker, der kan anvendes og hvornår i de forskellige afgrøder. Bemærk at nedfældning ikke kan erstattes af forsuring og slangeudlægning på arealer som ligger indenfor 200 meter fra byzone eller sommerhusområder. Dette skyldes, at forsuring ikke har effekt på lugt.

Tilladte udbringningsteknikker til flydende husdyrgødning.

tabel udbringning* Økologer er undtaget nedfældningskravet i fodergræs fra 1. februar til 1. maj. ** Kun frøgræsmarker med kontrakt på frøavl i indeværende sæson er undtaget nedfældningskravet. *** Ved forsuring og slangeudlægning af forsuret gylle inden såning kræves forsuring af gylle til vintersæd på 1/5 af arealet samt indberetning til kommunen.

Økologerne er fritaget for nedfældningskravet i fodergræs frem til 1. maj, men er omfattet af nedfældningskravet inden såning – og er uden mulighed for anvendelse af slangeudlagt forsuret gylle.

Ved slangeudlægning af forsuret gylle inden såning, er der krav om nedbringning hurtigst muligt og indenfor 4 timer. Ved udbringning med slæbeslanger efter såning er der ingen krav om forsuring.

Reglerne for slangeudlægning af forsuret gylle inden såning omfatter, at der forsures en faktor 0,2 af vårsædsarealet i vintersæd eller vinterraps i indeværende udbringningssæson. Det betyder, at for hver 10 ha, hvor der udlægges forsuret gylle inden såning, skal der efterfølgende forsures gylle til 2 ha vintersæd eller vinterraps. Tilførselsmængderne må ikke være markant forskellige uden en forholdsmæssig arealtilpasning. Kravet kan kun opfyldes indenfor samme bedrift og betyder, at eksempelvis kvægejendomme uden vintersæd og raps ikke har et alternativ til nedfældning før såning. 

Indberetning til kommunen

Hvis der anvendes forsuring som alternativ til nedfældning inden såning, skal kommunen informeres inden udbringning, med angivelse af hvilke arealer som er omfattet samt hvilken forsuringsteknik der anvendes.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve