Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Udbringning af fast husdyrgødning i efteråret

Udbringning af fast husdyrgødning i efteråret

Den største markeffekt af fast husdyrgødning opnås ved udbringning om foråret, men som det ses af tabellen i denne artikel, er der også begrænsede muligheder for udbringning i efteråret.

Hvor og hvornår må det udbringes i efteråret?

Den faste husdyrgødning skal altid nedbringes indenfor 4 timer. Derfor begrænses udbringningsperioden også af jordbearbejdningsreglerne.

I efteråret må den faste husdyrgødning udbringes fra høst og til d. 20. oktober på arealer, hvor der skal være en afgrøde den følgende vinter.

Hvor der først skal sås i foråret, gælder reglerne i nedenstående tabel. Udbringningsperioden er her afhængig af jordtype, og om der er sået efterafgrøder i marken. Specielt gælder det at der ikke må udbringes fast husdyrgødning til græsudlæg med destruktionsfrist d. 1. marts.

Tilladte udbringningsperioder inden etablering af vårsæd.

Udbring så vidt muligt fast gødning om foråret

Den største N-udnyttelse af den faste husdyrgødning opnås ved forårsudbringning inden såning af vårsæd, roer eller majs, som det fremgår af tabellen nedenfor. Hvor det er muligt, er det derfor en god idé at gemme den faste husdyrgødning til marker, hvor der skal sås i foråret, under hensyntagen til, at udbringningen ikke må give risiko for et dårligt såbed. Det betyder i praksis, at på lerjord skal husdyrgødningen helst udbringes i efteråret.

Markeffekt af kvælstoffet i fast husdyrgødning.

 

Tabellen viser den gennemsnitlige markeffekt for alle jordtyper. På lerjord i nedbørsfattige områder kan der opnås en god effekt af efterårsudbringning, mens udbringning på sandjord i nedbørsrige områder øger risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning i vintermånederne. Her vil efterårsudbringningen ofte have en lavere kvælstofeffekt end angivet i tabellen.

For andre typer af fast gødning gælder, at jo højere andel af ammoniumkvælstof, jo højere markeffekt. Fælles for alle typer gælder det, at markeffekten er størst ved forårsudbringning. Vinterraps kan dog med fordel tilføres fast husdyrgødning før såning i efteråret i stedet for i den etablerede afgrøde i foråret.

Der er flere regler ….

Fast husdyrgødning må ikke udbringes på arealer med etablerede afgrøder til høst, der ligger inden for 20 meter fra kategori 1-natur f.eks. vandløb, søer større end 100 m2, kystvande og højmoser og lobeliesøer omfattet af kategori 2-natur, medmindre husdyrgødningen nedbringes inden 4 timer. Endvidere må husdyrgødningen ikke udbringes på skråninger med en hældning på mere end 6 grader nærmere end 20 m fra vandløb, søer større end 100 m2 og kystvande. Gødningen må heller ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen og snedækket jord.

Husdyrgødning og affald må desuden ikke udbringes lørdage, søndage og helligdage på arealer der ligger tættere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder der er udlagt til boligformål i landzone.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve